Els germans Sisternes Marbau donen a Xàtiva una àmplia col·lecció documental

L’Arxiu municipal de Xàtiva continua ampliant la seua col·lecció de documentació amb una nova donació dels germans Sisternes Marbau, que suposa la continuació d’una tasca que es va emprendre el passat any 2017 després de diverses reunions, en les que es va acordar el trasllat d’una primera selecció documental a les dependències de l’Arxiu Municipal.

La col·lecció documental d’Antonio i José Sisternes Marbau respon a una vida dedicada a la impressió i a l’edició de publicacions i de material gràfic. Es tracta d’una interessant col·lecció de material imprès de molt diversa índole, ja que els materials comprenen un marc temporal molt ampli a conseqüència d’una tradició familiar que s’ha anat heretant per diverses generacions.

El fons que rebrà l’Arxiu Municipal consta de diferents materials com correspondència familiar, cartells d’espectacles i activitats locals molt difícils de trobar en l’actualitat, publicacions periòdiques, revistes, premsa i fotografies. Es tracta d’una col·lecció que dóna una visió del panorama sociocultural de la Xàtiva de la segona meitat del segle XX, ja que no tracta iniciatives dutes a terme per l’Administració local, sinó que també conté altres encàrrecs realitzats per entitats privades.

Aquest projecte, que es va iniciar amb els Sisternes Marbau en 2017, aporta un nou punt de vista a la conservació de la memòria històrica de Xàtiva, sent un dels fons documentals de caràcter privat més importants de la localitat, i que podrà ampliar-se en els propers anys.

«Hem d’agrair als germans Sisternes Marbau aquest gest altruista que suposa un clar exemple d’estima per la seua ciutat i per la preservació de la memòria local durant diverses generacions», ha explicat la regidora de Documentació Mariola Sanchis, qui ha afegit que «es tracta de fonts documentals recollides al llarg de tota la vida, que passen ara a ser donades a la ciutat de Xàtiva per al seu estudi i conservació».


En Castellà:

Los hermanos Sisternes Marbau donan a Xàtiva una amplia colección documental de la segunda mitad del siglo XX

Fons-sisternes-Marbau-XativaEl Archivo municipal de Xàtiva continúa ampliando su colección de documentación con una nueva donación de los hermanos Sisternes Marbau, que supone la continuación de una tarea que se emprendió el pasado año 2017 después de varias reuniones, en las que se acordó el traslado de una primera selección documental a las dependencias del Archivo Municipal.


La colección documental de Antonio y José Sisternes Marbau responde a una vida dedicada a la impresión y a la edición de publicaciones y de material gráfico. Se trata de una interesante colección de material imprimido de muy diversa índole, puesto que los materiales comprenden un marco temporal muy amplio a consecuencia de una tradición familiar que se ha ido heredando por varias generaciones.


El fondo que recibirá el Archivo Municipal consta de diferentes materiales como correspondencia familiar, carteles de espectáculos y actividades locales muy difíciles de encontrar en la actualidad, publicaciones periódicas, revistas, prensa y fotografías. Se trata de una colección que da una visión del panorama sociocultural de la Xàtiva de la segunda mitad del siglo XX, puesto que no trata iniciativas llevadas a cabo por la Administración local, sino que también contiene otros encargos realizados por entidades privadas.


Este proyecto, que se inició con los Sisternes Marbau en 2017, aporta un nuevo punto de vista a la conservación de la memoria histórica de Xàtiva, siendo uno de los fondos documentales de carácter privado más importantes de la localidad, y que podrá ampliarse en los próximos años.


«Tenemos que agradecer a los hermanos Sisternes Marbau este gesto altruista que supone un claro ejemplo de aprecio por su ciudad y por la preservación de la memoria local durante varias generaciones», ha explicado la regidora de Documentación Mariola Sanchis, quien ha añadido que «se trata de fuentes documentales recogidas a lo largo de toda la vida, que pasan ahora a ser de la ciudad de Xàtiva para su estudio y conservación».

No hay comentarios

Dejar respuesta