Una nova sentència obliga a l’Ajuntament de Xàtiva a pagar més de 273.000 euros

Una nova sentència obliga a l’Ajuntament a pagar més de 273.000 euros per l’expropiació en 2008 dels terrenys de la Ciutat de l’Esport

El TSJCV insta al consistori a abonar a un particular el valor del sòl ocupat més un increment del 25% per la ocupació il·lícita

L’Ajuntament de Xàtiva haurà de fer front a una nova sentència referent a la Ciutat de l’Esport. En aquest cas, es tracta d’uns terrenys ocupats il·lícitament amb motiu de la construcció de la infraestructura en l’any 2008, que van a suposar una despesa addicional de 273.753 euros per al consistori.

El demandant, propietari dels terrenys, va interposar en 2011 un recurs davant el Jutjat Contenciós-Administratiu per l’acord municipal a l’hora d’adquirir els terrenys, el qual va ser desestimat. Posteriorment, l’interessat va dirigir un recurs d’apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que en 2015 va decidir finalment estimar-lo i revocar la sentència apel·lada. Així mateix, el TSJCV va estimar parcialment el recurs contenciós-administratiu i va anul·lar l’acord municipal, per ser contrari a dret.

L’Ajuntament de Xàtiva va informar de la impossibilitat d’executar la sentència en quant a la devolució dels terrenys a l’interessat, ja que la Ciutat de l’Esport de Xàtiva va ser entregada a l’ús públic i inaugurada el passat any 2011. És per això que l’Auto del Jutjat va acordar substituir l’execució de la sentència pel pagament del valor del sòl ocupat, un total de 219.003 euros, incrementat en un 25% amb motiu de l’ocupació il·lícita, el que suposa una xifra total de 273.753 euros. L’Ajuntament va recórrer aleshores el valor del sòl fixat pel perit, però la pretensió va ser desestimada el passat mes de febrer del 2019.

«Comencem l’actual legislatura igual que la passada, gestionant errades de governs anteriors. Assumim una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que ha declarat il·legal l’ocupació dels terrenys de la ciutat de l’Esport i ens obliga a pagar vora 275.000 euros», ha manifestat el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Xàtiva, Ignacio Reig, qui ha afirmat que «haurem d’assumir ara aquestes quantitats, que això sí, ja apareixien en l’auditoria que vam realitzar en desembre de 2015».

Reig ha explicat que «gràcies a la gestió responsable de l’actual equip de govern, fa temps que teníem en compte aquest tipus de conjuntures, i per això ja estava previst haver de fer aquest pagament mitjançant el fons de contingència de l’Ajuntament per complir i no generar més interessos».


En Castellà;

Una nueva sentencia obliga al Ayuntamiento a pagar más de 273.000 euros por la expropiación en 2008 de los terrenos de la Ciudad del Deporte

El TSJCV insta al consistorio a abonar a un particular el valor del suelo ocupado más un incremento del 25% por la ocupación ilícita

El Ayuntamiento de Xàtiva tendrá que hacer frente a una nueva sentencia referente a la Ciudad del Deporte. En este caso, se trata de unos terrenos ocupados ilícitamente con motivo de la construcción de la infraestructura en el año 2008, que van a suponer un gasto adicional de 273.753 euros para el consistorio.


El demandante, propietario de los terrenos, interpuso en 2011 un recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo por el acuerdo municipal a la hora de adquirir los terrenos, el cual fue desestimado. Posteriormente, el interesado dirigió un recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que en 2015 decidió finalmente estimarlo y revocar la sentencia apelada. Así mismo, el TSJCV estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo y anuló el acuerdo municipal, por ser contrario a derecho.


El Ayuntamiento de Xàtiva informó de la imposibilidad de ejecutar la sentencia en cuanto a la devolución de los terrenos al interesado, puesto que la Ciudad del Deporte de Xàtiva fue entregada al uso público e inaugurada el pasado año 2011. Es por eso que el Auto del Juzgado acordó sustituir la ejecución de la sentencia por el pago del valor del suelo ocupado, un total de 219.003 euros, incrementado en un 25% con motivo de la ocupación ilícita, lo que supone una cifra total de 273.753 euros. El Ayuntamiento recurrió entonces el valor del suelo fijado por el perito, pero la pretensión fue desestimada el pasado mes de febrero de 2019.


«Empezamos la actual legislatura igual que la pasada, gestionando errores de gobiernos anteriores. Asumimos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha declarado ilegal la ocupación de los terrenos de la ciudad del Deporte y nos obliga a pagar cerca de 275.000 euros», ha manifestado el regidor de Hacienda del Ayuntamiento de Xàtiva, Ignacio Reig, quien ha afirmado que «tendremos que asumir ahora estas cantidades, que eso sí, ya aparecían en la auditoría que realizamos en diciembre de 2015».


Reig ha explicado que «gracias a la gestión responsable del actual equipo de gobierno, hace tiempo que teníamos en cuenta este tipo de coyunturas, y por eso ya estaba previsto tener que hacer este pago mediante el fondo de contingencia del Ayuntamiento para cumplir y no generar más intereses».

No hay comentarios

Dejar respuesta

diecisiete − 5 =