L’Alcúdia de Crespins liquida el pressupost 2020 amb un superàvit de 321.515 euros

En l’últim ple municipal celebrat el passat dia 13 de maig es donà compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins ha presentat un resultat pressupostari positiu corresponent a l’exercici 2020 de 63.851 ’59 euros així com un romanent de tresoreria de 321.515 ’58 euros. Una liquidació pressupostària que va ser aprovada en l’última sessió del ple del passat 13 de maig.

En aquest sentit, i pel que fa als informes de la liquidació del pressupost, aquests fan referència a distints paràmetres entre els quals estan l’estabilitat pressupostària, la regla de despesa i el límit de deute. D’aquesta forma l’Ajuntament alcudià compleix les regles fiscals referents a l’estabilitat i el límit de deute. Pel que fa a la regla de despesa l’entitat supera el percentatge d’increment de la despesa computable permés pel Ministeri.

L’estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capitat no financers deuen ser suficients per a fer front a les despeses corrents i de capital no financers. La liquidació dels Pressupostos i estats financers de l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins corresponents a l’exercici 2020, genera una capacitat de finançament de 3.358,38 euros i per tant l’entitat compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. A més a més, des del consistori es compleix el límit de deute al tindre vigent un endeutament del 17,81% sobre els ingressos corrents, deduïts els ingressos afectats i els que tinguen caràcter extraordinari i que suposa un capital viu en les operacions de crèdit vigents de 745.934 ’89 euros. El percentatge fins al qual es pot arribar sense cap autorització és el 75%. Així mateix, l’Ajuntament incompleix la regla de despesa al superar la despesa no financera computable al límit de la regla de despesa.

Per l’altra banda, les regles fiscals han quedat suspeses per als exercicis 2020 i 2021 després dels acords del Consell de Ministres de 6 d’octubre i del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 i per tant no resulta d’aplicació el destí establit en la llei referent a la cancel·lació de deute.

Tanmateix, a la mateixa sessió del ple, també, es va aprovar per unanimitat de totes les forces polítiques utilitzar 75.000 euros del romanent líquid de tresoreria en l’aportació municipal al Pla Reacciona de la Diputació per tal dur a terme la nova urbanització del Carrer Calvari.

Segons l’alcalde i responsable d’Hisenda, Roberto Granero: “Continuem amb la línia dels anys anteriors amb un resultat positiu de la liquidació del pressupost i amb un superàvit que ens permetrà escometre inversions i millores necessàries, i ha assenyalat que aquest és “un resultat pressupostari que es produeix després de combatre la pandèmia sent un any molt complicat”. Finalment, malgrat les circumstàncies viscudes en els últims mesos el superàvit aconseguit “es dedicarà a distintes actuacions que tenen com a finalitat millorar les condicions de vida de les alcudianes i alcudians”.

No hay comentarios

Dejar respuesta