L’Ajuntament de Canals inicia l’expedient d’elecció de jutge de pau titular

El Butlletí Oficial de la Província de València ha fet públic que l’Ajuntament de Canals ha iniciat l’expedient per a l’elecció de jutge de pau titular del Jutjat de Pau del municipi i el seu posterior nomenament, per un període de quatre anys, per al Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Amb aquesta publicació, datada el passat dijous 31 de gener, tots els interessats que complisquen els requisits citats en l’anunci del BOP (http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3195140&miIdioma=C) podran presentar instància en el registre d’entrada de l’Ajuntament, on es facilitarà tot el que calga. El termini de presentació serà de vint dies hàbils a partir de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

No hay comentarios

Dejar respuesta