Els tallers d’ocupació de La Mancomunitat La Costera-Canal reprenen la seua activitat

La Mancomunitat La Costera – Canal va reprenent la seua activitat habitual i el passat 26 de maig es va completar la incorporació dels últims alumnes-treballadors dels tallers d’ocupació que continuen actius, així com els docents, direcció i totes les persones de suport relacionades amb els projectes Fotae i Et Formem.

Aquests últims, en els que participen 10 persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables , estan especialitzats en Fàbriques d’Obra de Paleta i s’estan realitzant als municipis de Vallada, Moixent i Montesa . Tanmateix, a Enguera també s’ha représ l’especialitat d’Activitats Forestals.

taller-ocupacio-la manco 3Aquests tallers es configuren com programes mixtos d’ocupació i treball i durant els 12 mesos que duren aquests projectes, els participants reben una determinada formació en alternança amb la pràctica laboral. La reincorporació ha consistit en la tornada a l’activitat laboral de tots els tallers d’ocupació, així com la seua formació en línia en determinats programes. Cada ajuntament, junt amb l’entitat supramunicipal, ha modificat cada espai de treball per a seguir les normes de seguretat i complir així amb tots els requisits marcats per les autoritats sanitàries i l’empresa de prevenció de riscos laborals. A més, ha dotat a tot el personal de material EPIS per tal d’assegurar la protecció dels treballadors.

A aquest respecte la presidenta de l’entitat Mª José Tortosa apuntava “continuarem treballant cap aquesta nova normalitat en la que s’han establert tots els protocols de seguretat per a l’acompliment de les seues funcions de tot l’equip, tant d’alumnes com personal docent i administratiu”.

Així mateix, els programes Fotae també s’estan executant en els municipis de Montesa, Vallada, Moixent i Rotglà i Corberà reiniciant la seua activitat dos setmanes abans que els tallers Et Formem.

Cal recordar que aquests tallers estan gestionats per la Mancomunitat de Municipis La Costera – Canal i Labora i cofinançats pel Fons Social Europeu I el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.


En Castellà:

Los talleres de empleo de La Mancomunidad La Costera – Canal retoman su actividad adaptados a la “nueva normalidad”

La Mancomunidad La Costera – Canal va retomando su actividad habitual y el pasado 26 de mayo se completó la incorporación de los últimos alumnos-trabajadores de los talleres de empleo que continúan activos, así como los docentes, dirección y todas las personas de apoyo relacionadas con los proyectos Fotae y Et Formem.

Estos últimos, en los que participan 10 personas con dificultades de inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables, están especializados en Fábricas de Albañilería y se están realizando en los municipios de Vallada, Moixent y Montesa. Asimismo, en Enguera, también se ha retomado la especialidad de Actividades Forestales.

Estos talleres se configuran como programas mixtos de empleo y trabajo, y durante los 12 meses que duran estos proyectos, los participantes reciben una determinada formación en alternancia con la práctica laboral. La reincorporación ha consistido en la vuelta a la actividad laboral de todos los talleres de empleo, así como su formación en línea en determinados programas. Cada ayuntamiento, junto con la entidad supramunicipal, ha modificado cada espacio de trabajo para seguir las normas de seguridad y cumplir así con todos los requisitos marcados por las autoridades sanitarias y la empresa de prevención de riesgos laborales. Además, ha dotado a todo el personal de material EPIS para asegurar la protección de los trabajadores.

La presidenta de la entidad Mª José Tortosa apuntaba que “continuaremos trabajando hacia esta nueva normalidad en la que se han establecido todos los protocolos de seguridad para el desempeño de sus funciones de todo el equipo, tanto de alumnos como personal docente y administrativo”.

Asimismo, los programas Fotae también se están ejecutando en los municipios de Montesa, Vallada, Moixent y Rotglà i Corberà reiniciando su actividad dos semanas antes que los talleres Et Formem.

Hay que recordar que estos talleres son gestionados por la Mancomunidad de Municipios La Costera – Canal y Labora y cofinanciados por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

No hay comentarios

Dejar respuesta

dieciseis + 5 =