Educació proposa canvis en la normativa d’FP Dual perquè siga més àgil i eficaç

– La normativa apunta a l’establiment de dos models: un impartit en dos cursos i un altre en tres

– Els esborranys preveuen que l’alumnat d’FP Dual tinga un contracte amb salari i la creació de la figura dels prospectors i prospectores

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha presentat en la mesa sectorial amb els sindicats una nova normativa per a l’FP Dual que s’ajuste a les necessitats actuals del sistema productiu i formatiu valencià. Es tracta d’un projecte de decret i d’un projecte d’ordre que agilitzen les tramitacions i garanteixen una millor eficàcia formativa per a l’alumnat i una millor adaptació a les necessitats del sistema productiu valencià.

Es concreten dos models d’FP Dual: un impartit en dos cursos i que tindrà dues variants, una ordinària i una flexible; i un altre de més especialitzat dirigit a sectors estratègics de l’economia valenciana i que es desenvoluparà al llarg de tres cursos.

El model d’FP Dual ordinari impartit en dos cursos que s’ha dissenyat simplifica tot el procediment dels projectes per a reduir burocràcia. Aquesta model estàndard facilita que els futurs convenis d’FP Dual els puguen signar directament els directors i directores dels centres educatius de Formació Professional, de manera que s’agilitza enormement el procés.

La variant flexible del model estàndard d’FP Dual de dos cursos permet als centres i les empreses proposar projectes específics. Donada l’amplitud de les possibilitats que ofereix aquesta flexibilitat, per a aplicar-la es requerirà l’aprovació prèvia per part de la Direcció General d’FP i d’Ensenyaments de Règim Especial, una vegada avaluada la conveniència.

Per la seua banda, el model d’FP Dual impartit en tres cursos té un caràcter excepcional i justificat exclusivament per la necessitat d’establir un programa formatiu relacionat amb un procés d’especialització destacat que es desenvolupe en una empresa vinculada bé amb la qualitat de vida, com és la indústria agroalimentària i la cosmètica, l’activitat econòmica del turisme o la promoció de la salut i la sanitat; amb l’elaboració de productes innovadors, com els béns de consum personalitzats; o bé amb la creació de processos avançats de fabricació, com és l’activitat econòmica automobilística o la producció de béns d’equip.

Aquest model especialitzat podrà desenvolupar-se en els cicles formatius de les famílies professionals d’Agrària, Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Hostaleria i Turisme, Instal·lació i Manteniment, Química, Sanitat, i Transport i Manteniment de Vehicles.

Les propostes inclouen que el centre educatiu siga el que desenvolupe tot el currículum acadèmic, per a garantir la consecució dels resultats d’aprenentatge per tal que l’empresa aporte i complemente, sense que haja de substituir les funcions del centre educatiu.

23 nous prospectors i prospectores finançats per la UE

La nova FP Dual valenciana preveu la incorporació de la figura del prospector i prospectora, professorat amb experiència en aquests tipus de projectes que es dedicarà de manera exclusiva a posar en contacte els centres educatius i les empreses per a impulsar nous convenis d’FP Dual.

El pròxim curs 2020-2021 es preveu que el sistema educatiu valencià tinga a l’abast 23 prospectores i prospectors d’FP Dual finançats pel Fons Social Europeu, que estaran distribuïts per tot el territori a través de la xarxa de centres de formació, innovació i recursos educatius (Cefire).

L’objectiu de la Conselleria és doblar el percentatge d’implantació de l’FP Dual valenciana en els dos pròxims cursos fins a arribar al 12 % de l’alumnat que acaba un grau mitjà o superior, i finalitzar l’actual legislatura elevant aquest llindar al 18 %.

Pràctiques remunerades

L’esborrany de l’ordre de l’FP Dual valenciana fixa que tot l’alumnat que hi participe rebrà una remuneració econòmica per a la formació en l’empresa, bé a través d’un contracte per a la formació o mitjançant una beca proporcionada per la mateixa empresa; o també per fundacions, institucions o altres entitats col·laboradores de titularitat pública o privada. En aquest segon cas, l’alumnat estarà inclòs en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.

Pel que fa a la quantitat de la compensació econòmica en la modalitat de beca, segons regula la nova ordre, l’import es podrà graduar al llarg del programa de formació, però no podrà ser inferior el primer any al 50 %, el segon any al 70%, i el tercer any al 90 % de la quantia anual establida pel salari mínim interprofessional, en proporció al temps efectiu d’estada en l’empresa.

Només en els casos que l’entitat col·laboradora siga una ONG o entitat sense ànim de lucre es podrà preveure una exempció a l’obligatorietat de compensar econòmicament l’alumnat participant.

Una altra novetat per a beneficiar l’alumnat d’FP Dual és que podran rebre ajudes per part de la Conselleria d’Educació en les despeses de transport.

L’obligatorietat de la remuneració de les pràctiques per la qual aposta Educació de la Generalitat és un gran pas endavant per a expandir l’FP Dual valenciana.

En el curs 2019-2020, l’FP Dual valenciana ha disposat d’un total de 3.682 alumnes, més del triple que al curs 2017-2018, quan n’hi havia 1.054. Per comarques, els centres educatius d’Alacant tenen 616 estudiants en FP Dual, els de Castelló, 182 i els de València, 2.884.

L’FP Dual es caracteritza pel fet que els estudiants compatibilitzen l’activitat formativa amb la laboral amb més hores de Formació en Centres de Treball (FCT). En l’FP convencional, el mòdul d’FCT és de 400 hores, mentre que en la Dual pot anar de les 532 a les 600 hores, entre un 33 % i un 50 % per damunt de l’FCT ordinària en funció de les característiques de cada mòdul professional i de l’empresa participant.

No hay comentarios

Dejar respuesta

2 × 4 =