Obert el termini per sol·licitar les ajudes autonòmiques a l’escolarització de 0 a 3 anys i el bo municipal de 2 a 3 anys

La sol·licitud s’ha d’emplenar de forma telemàtica i tramitar directament al centre infantil fins el proper dijous 23 de juliol

La Conselleria d’Educació ha obert el termini per sol·licitar les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització dels xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys per al curs escolar 2020-2021, matrícula que està disponible fins al proper dijous 23 de juliol, a l’igual que la subvenció per part municipal de cara a l’escolarització dels xiquets de 2 a 3 anys.

Tant aquestes ajudes autonòmiques, com les que corresponen als bons de 2 a 3 anys oferits per l’Ajuntament de Xàtiva, s’han de tramitar per part del pare, mare, tutor/a o representant legal de l’alumnat directament als centres d’Infantil autoritzats per la Conselleria, que en el cas de Xàtiva són Agates, El Corro, Betania, Trisol, Ninos i Kiddy Love.

La sol·licitud està a disposició de les famílies a la pàgina www.ceice.gva.es i una vegada emplenada haurà d’imprimir-se, signar-se manualment i entregar-se al centre o escola municipal on s’haja matriculat l’alumne o alumna. Serà necessari adjuntar fotocòpia del DNI o passaport, fotocòpia de la targeta SIP i indicar el nombre de membres de la unitat familiar. En cas de que l’alumnat sol·licitant de l’ajuda l’haja rebut en cursos anteriors, sols s’haurà d’entregar la sol·licitud.

«Si les famílies necessiten qualsevol informació o ajuda poden dirigir-se al servei d’Educació municipal», ha manifestat la regidora d’Educació Lena Baraza, qui ha reconegut que enguany estan sorgint molts dubtes en les famílies com a conseqüència de la situació sanitària, al temps que ha assegurat que «estem treballant per tal d’estar preparats de cara a setembre. Per això demane a les famílies confiança en la comunitat educativa de la nostra ciutat».

Baraza recomana a les famílies «que s’inscriguen ara al centre que desitgen per tal de poder sol·licitar l’ajuda de la Conselleria, i en els casos dels xiquets i xiquetes de 2 a 3 anys, també el bo de l’Ajuntament de Xàtiva». Cal insistir en que les famílies que decidisquen inscriure als xiquets i xiquetes més enllà de la data assenyalada, no podran optar a aquestes ajudes locals i autonòmiques.


En Castellà:

Abierto el plazo para solicitar las ayudas autonómicas a la escolarización de 0 a 3 años y el bono municipal de 2 a 3 años

La solicitud se debe rellenar de forma telemática y tramitar directamente en el centro infantil hasta el próximo jueves 23 de julio

La Consellería de Educación ha abierto el plazo para solicitar las ayudas económicas destinadas a la escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años para el curso escolar 2020-2021, matrícula que está disponible hasta el próximo jueves 23 de julio, al igual que la subvención por parte municipal de cara a la escolarización de los niños de 2 a 3 años.

Tanto estas ayudas autonómicas, como las que corresponden a los bonos de 2 a 3 años ofrecidos por el Ayuntamiento de Xàtiva, se tienen que tramitar por parte del padre, madre, tutor/a o representante legal del alumnado directamente en los centros de Infantil autorizados por la Consellería, que en el caso de Xàtiva son Agates, El Corro, Betania, Trisol, Ninos y Kiddy Love.

La solicitud está a disposición de las familias en la página www.ceice.gva.es y una vez rellenada tendrá que imprimirse, firmarse manualmente y entregarse en el centro o escuela municipal donde se haya matriculado el alumno o alumna. Será necesario adjuntar fotocopia del DNI o pasaporte, fotocopia de la tarjeta SIP e indicar el número de miembros de la unidad familiar. En caso de que el alumnado solicitante de la ayuda la haya recibido en cursos anteriores, solo se tendrá que entregar la solicitud.

«Si las familias necesitan cualquier información o ayuda pueden dirigirse al servicio de Educación municipal», ha manifestado la concejala de Educación Lena Baraza, quien ha reconocido que este año están surgiendo muchas dudas en las familias como consecuencia de la situación sanitaria, al tiempo que ha asegurado que «estamos trabajando para estar preparados de cara a septiembre. Por eso pido a las familias confianza en la comunidad educativa de nuestra ciudad».

Baraza recomienda a las familias «que se inscriban ahora en el centro que desean para poder solicitar la ayuda de la Consellería, y en los casos de los niños y niñas de 2 a 3 años, también el bono del Ayuntamiento de Xàtiva». Hay que insistir en que las familias que decidan inscribir a los niños y niñas más allá de la fecha señalada, no podrán optar a estas ayudas locales y autonómicas.

No hay comentarios

Dejar respuesta

quince + ocho =