Xàtiva rep una subvenció de més de 30.000 euros per ajudar a persones vulnerables

Aquestes ajudes van destinades a víctimes de violència de gènere, persones sense llar i persones desnonades del seu habitatge habitual

L’Ajuntament de Xàtiva ha rebut per part de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica una subvenció de 30.249,72 euros destinats al programa d’ajudes a les persones víctimes de violència de gènere, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables, a través de les entitats locals i corresponent al Pla estatal 2018-2021. Aquestes ajudes estan destinades a facilitar una solució residencial immediata a les persones en situació d’extrema gravetat econòmica i social.

L’Ajuntament de Xàtiva ha elaborat unes bases amb els criteris per tal de sol·licitar aquestes ajudes, i que seran determinades pel departament de Serveis Socials.

Es podrà subvencionar fins a un 100% de la renda o preu d’ocupació de l’immoble establit amb un límit de 600 euros al mes per a habitatges i 300 euros per a altra mena d’allotjaments i fins al 100% per a atendre els costos de manteniment, comunitat i subministraments bàsics amb un límit de 200 euros al mes (en el cas d’habitatges llogats). Les ajudes podran destinar-se amb efectes retroactius durant el període comprés entre gener de 2021 i març de 2022, en els quals la persona beneficiària no haja pogut fer front.

Les persones beneficiàries hauran d’estar empadronades i residir almenys 6 mesos a Xàtiva, tractant-se de la residència habitual de la persona preceptora de l’ajuda. La persona arrendatària no ha de tenir parentiu en primer o segon grau amb la persona arrendadora i tampoc pot ser sòcia o partícip de la persona física o jurídica. No podran ser beneficiàries les persones o unitats de convivència que disposen d’un habitatge en propietat o en règim d’usdefruit, que puguen ocupar després de l’acreditació de la condició de víctima de violència de gènere o el desnonament del seu habitatge habitual o la consideració d’especialment vulnerable.

La sol·licitud s’haurà de cursar mitjançant una instància als registres de l’Ajuntament i serà l’equip tècnic d’atenció primària qui elaborarà l’informe-proposta corresponent, prèvia valoració de la situació socioeconòmica de la unitat de convivència de la persona sol·licitant.

La quantia de l’ajuda es determinarà d’acord amb les circumstàncies personals de la persona beneficiària i de conformitat amb l’informe emès pels serveis socials i l’ajuda tindrà un termini màxim de 12 mesos.

No hay comentarios

Dejar respuesta