Xàtiva convoca la cobertura en propietat d’una plaça d’auxiliar de turisme

El sistema selectiu serà concurs oposició per torn lliure, i les sol·licituds es podran presentar durant els 20 dies hàbils després de la publicació de l’extracte al BOE

El Butlletí Oficial de la província de València ha publicat aquesta setmana l’anunci de l’Ajuntament de Xàtiva amb el qual es convoca la cobertura en propietat d’una plaça d’auxiliar de turisme, inclosa en el subgrup C2 de titulació i vacant en la plantilla de personal funcionari de l’ajuntament, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició per torn lliure.

Les persones interessades podran presentar les seues sol·licituds durant els vint dies hàbils següents a la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Serà necessari estar en possessió del grau en la ESO o equivalent, estar en possessió del certificat acreditatiu o equivalent del nivell elemental de valencià (B1) expedit per la JQCV i no disposar d’antecedents penals per delictes sexuals, entre d’altres.

Les tasques pròpies de l’auxiliar de Turisme seran la col·laboració amb la Direcció en la promoció Turística de la ciutat, la gestió del Tourist-Info, la col·laboració en la promoció publicitària, la presència en fires i esdeveniments i col·laboració en la seua organització, la gestió dels expedients relacionats, la col·laboració en la gestió del castell i l’atenció a les visites o l’impuls de la sol·licitud d’ajudes i subvencions.

Les sol·licituds es presentaran a través del Registre Electrònic General de l’Ajuntament, amb la qual haurà d’adjuntar-se el justificant de l’abonament de la taxa pels drets a participar en el procés selectiu, una fotocòpia del DNI i la declaració responsable.

L’Ajuntament de Xàtiva publicarà abans de l’inici de les proves el llista d’admesos i exclosos, amb un període de deu dies hàbils després de la seua publicació en el BOP per tal de realitzar les reclamacions oportunes. Després de la publicació de la llista definitiva es donarà a conèixer el lloc i l’hora de començament del primer exercici, que tindrà lloc en un termini no inferior a quinze dies hàbils.

No hay comentarios

Dejar respuesta