El personal de l’Ajuntament es forma en matèria d’enfocament de gènere

El personal de l’Ajuntament es forma en matèria d’enfocament de gènere per als pressupostos municipals

El curs, amb una durada de 20 hores, s’ha iniciat hui i està impartit per la doctora i llicenciada en Economia Francisca Jiménez Martín

L’Ajuntament de Xàtiva ha iniciat un curs de formació específica per a l’aprenentatge d’integració de l’enfocament de gènere en els pressupostos municipals, amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i l’eficiència de la implementació de les seues polítiques d’igualtat. Es tracta d’un dels deu objectius que compren el II Pla d’Igualtat, en el que es sensibilitza i es forma en igualtat a la plantilla de l’Ajuntament.

El curs, dirigit per la doctora, llicenciada en Economia i experta en Pressupostos Públics amb perspectiva de gènere, Francisca Jiménez Martín, ha començat hui dimarts a la Casa de les Dones i es prolongarà altres tres jornades: demà dimecres 25 de setembre, i els propers dies 1 i 2 d’octubre, amb una durada total de 20 hores.

El programa formatiu consta de diferents continguts agrupats en quatre blocs: marc conceptual i normatiu bàsic, principals metodologies aplicades a l’anàlisi pressupostari amb l’enfocament de gènere, informació i requisits bàsics per a la implementació de pressupostos amb enfocament de gènere en l’administració local i reformulació de programes pressupostaris i elaboració de memòries i informes d’impacte de gènere.

L’objectiu del curs passa per aprendre a elaborar memòries i informes d’impacte de gènere i reformular programes pressupostaris de despesa per a que tinguen un impacte de gènere positiu, així com conèixer el marc conceptual bàsic, la normativa, les metodologies i els instruments precisos per a integrar la perspectiva de gènere en els pressupostos públics d’àmbit local.


En Castellà;

El personal del Ayuntamiento se forma en materia de enfoque de género para los presupuestos municipales

El curso, con una duración de 20 horas, se ha iniciado hoy y está impartido por la doctora y licenciada en Economía Francisca Jiménez Martín

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado un curso de formación específica para el aprendizaje de integración del enfoque de género en los presupuestos municipales, con el objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia de la implementación de sus políticas de igualdad. Se trata de uno de los diez objetivos que comprende el II Plan de Igualdad, en el que se sensibiliza y se forma en igualdad a la plantilla del Ayuntamiento.


El curso, dirigido por la doctora, licenciada en Economía y experta en Presupuestos Públicos con perspectiva de género, Francisca Jiménez Martín, ha empezado hoy martes en la Casa de les Dones y se prolongará otras tres jornadas: mañana miércoles 25 de septiembre, y los próximos días 1 y 2 de octubre, con una duración total de 20 horas.


El programa formativo consta de diferentes contenidos agrupados en cuatro bloques: marco conceptual y normativo básico, principales metodologías aplicadas al análisis presupuestario con el enfoque de género, información y requisitos básicos para la implementación de presupuestos con enfoque de género en la administración local y reformulación de programas presupuestarios y elaboración de memorias e informes de impacto de género.


El objetivo del curso pasa para aprender a elaborar memorias e informes de impacto de género y reformular programas presupuestarios de gasto para que tengan un impacto de género positivo, así como conocer el marco conceptual básico, la normativa, las metodologías y los instrumentos precisos para integrar la perspectiva de género en los presupuestos públicos de ámbito local.

No hay comentarios

Dejar respuesta

dos × cinco =