Roger signa el decret d’adjudicació del contracte d’adquisició del Convent de Santa Clara

El proper divendres 21, a les 10h, en l’església del convent, es farà l’acte públic de firma de l’escriptura, una de les inversions més importants del Pla Xàtiva Creix

Ahir dimecres, l’alcalde Roger Cerdà va signar el decret d’adjudicació del contracte d’adquisició del Reial Monestir de l’Assumpció o de Santa Clara. De resultes, el proper divendres 21 de desembre, a les 10 hores, es procedirà a la signatura del contracte de compravenda amb el Banc de Santander i l’immoble passarà definitivament a ser propietat municipal. Està previst un acte públic i d’entrada lliure en l’església de Santa Clara per a donar solemnitat a aquest fet històric per a la ciutat.

En tractar-se d’un bé d’interés cultural (BIC), existia un altre requisit previ per a que la ciutat de Xàtiva recuperara la propietat de Santa Clara. Aquest requisit es va acomplir el passat 16 de novembre, quan la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, va renunciar a exercir el dret de tanteig i retracte que li corresponia, comunicant-li aquesta decisió per escrit a l’Ajuntament. Una vegada formalitzada la compravenda, Santa Clara s’anotarà en l’Inventari Municipal de Béns i el monument serà propietat de totes i tots els xativins.

El preu pel qual l’Ajuntament ha adquirit Santa Clara és de 2.050.000 euros. La forma de pagament acordada amb el Banc de Santander és fer una entrega de 500.000 € que es farà efectiva en l’atorgament de l’escriptura pública, mentre que la resta del preu es farà efectiu en tres pagaments fraccionats dintre dels tres primers mesos de 2019 i 2020 de 500.000 € i en l’any 2021 la resta, és a dir, 550.000 € més. L’immoble serà la futura seu del nou Palau de Justícia de Xàtiva, amb una inversió prevista de 5,8 milions d’euros per part de la Generalitat Valenciana. És tracta d’una de les principals inversions del Pla Xàtiva Creix.
El alcalde firma la adjudicación del contrato de compraventa del convento de Santa Clara


El próximo viernes 21, a las 10h, en la iglesia del convento, se hará el acto público de firma de la escritura, una de las inversiones más importantes del Plan Xàtiva Creix

Ayer miércoles, el alcalde Roger Cerdà firmó el decreto de adjudicación del contrato de adquisición del Real Monasterio de la Asunción o de Santa Clara. Como resultado, el próximo viernes 21 de diciembre, a las 10 horas, se procederá a la firma del contrato de compraventa con el Banco de Santander y el inmueble pasará definitivamente a ser propiedad municipal. Está previsto un acto público y de entrada libre en la iglesia de Santa Clara para dar solemnidad a este hecho histórico para la ciudad.

Al tratarse de un bien de interés cultural (BIC), existía otro requisito previo para que la ciudad de Xàtiva recuperara la propiedad de Santa Clara. Este requisito se cumplió el pasado 16 de noviembre, cuando la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, renunció a ejercer el derecho de tanteo y retracto que le correspondía, comunicándole esta decisión por escrito al Ayuntamiento. Una vez formalizada la compraventa, Santa Clara se anotará en el Inventario Municipal de Bienes y el monumento será propiedad de todas y todos los setabenses.

El precio por el que el Ayuntamiento ha adquirido Santa Clara es de 2.050.000 euros. La forma de pago acordada con el Banco de Santander es hacer una entrega de 500.000 € que se hará efectiva en el otorgamiento de la escritura pública, mientras que el resto del precio se hará efectivo en tres pagos fraccionados dentro de los tres primeros meses de 2019 y 2020 de 500.000 € y en el año 2021 el resto, es decir, 550.000 € más. El inmueble será la futura sede del nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva, con una inversión prevista de 5,8 millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana. Se trata de una de las principales inversiones del Plan Xàtiva Creix.

No hay comentarios

Dejar respuesta