El nou centre de Benestar Social La Placeta obri les seus portes a Xàtiva

Aquest matí ha obert les seues portes La Placeta, les noves oficines de Benestar Social de l’Ajuntament de Xàtiva. L’acte s’ha fet coincidir amb la celebració de la jornada “La quarta pota” campanya de divulgació promoguda per la Generalitat Valenciana, amb la qual es pretén posar en valor els serveis socials municipals i els seus professionals com a pilars fonamentals de l’estat del benestar, al costat de la sanitat, l’educació i el sistema de pensions. A les 12 hores ha tingut lloc una visita a La Placeta de l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, acompanyat pel director general de l’Agència Valenciana d’Igualtat en la Diversitat, José de Lamo i per la regidora de Benestar Social, Xelo Angulo.

laplaceta-3benestar-diaridigital.esL’alcalde s’ha mostrat especialment satisfet per l’apertura d’un centre que ha qualificat com a “reflex de la realitat del treball que hem fet per a que Xàtiva cresca econòmicament i en ocupació sense que ningú quede darrere”. Per a Cerdà “ara ningú pot dubtar que l’Ajuntament és una mà amiga per a que les persones que més ens necessiten puguen normalitzar la seua situació”. El primer edil se sent “orgullós de les polítiques que realment transformen la societat i que s’han dut a terme gràcies a un excel·lent treball de l’equip de Benestar Social, amb una gran professionalitat”. Cerdà ha volgut posar en valor altres aconseguiments del seu govern en matèria social, com ara l’apertura del CRIS i el CEEM, el JOC o les línies de 2 anys en col·legis públics de la ciutat.

laplaceta-7benestar-diaridigital.esPer la seua banda, José de Lamo, ha remarcat avanços legislatius del govern del Botànic com ara la renda garantida o la llei valenciana de serveis socials inclusius, en virtut de la qual els serveis socials passen a ser un dret subjectiu de les persones. El director general d’Igualtat en la Diversitat ha dit que la Generalitat ha multiplicat per 5 la inversió en serveis socials i ha dividit per 5 la ratio. Segons de Lamo, en 2019, a la Comunitat Valenciana hi ha un treballador de serveis socials per cada 2.500 persones. El representant de l’administració autonòmica ha comentat que “hem vingut ací per a governar per a les persones. És important que Xàtiva òbriga hui un nou espai destinat a millorar la vida de les persones”.

laplaceta-8benestar-diaridigital.esFinalment, la regidora Xelo Angulo ha destacat la intensa activitat desplegada per l’àrea de Benestar Social durant la present legislatura, de la qual ha dit que “s’ha materialitzat com un autèntic canvi de la política social de l’Ajuntament, basada en la participació dels agents socials en les polítiques municipals mitjançant l’elaboració de projectes concrets”. Angulo ha oferit dades referents a què en els darrers quatre anys s’ha produït un creixement notable dels recursos econòmics aportats per la Generalitat Valenciana al pla concertat, així com els generats pel propi Ajuntament. Segons la regidora, dels 539.739 € en 2015 s’ha passat al 1.252.685 € de 2019.

laplaceta-2benestar-diaridigital.esEl pressupost total del departament per a 2019 arriba al 1.749.231,72 € per a polítiques socials. Els professionals que atenen els serveis generals de Benestar Social han passat de 9 en 2015 a 28 en 2019. Aquestos agents atenen el treball diari de serveis socials generals, el programa de menjar a casa, teleassistència, mesures judicials en medi obert, intervencions en infància i adolescència, etc. Entre les noves incorporacions de professionals hi ha perfils de psicòlegs, integradors, mediadors que se sumen als treballadors i educadors socials.

laplaceta-6benestar-diaridigital.esTambé s’ha implementat programes pioners, com ara el pla contra l’empobriment energètic que ha estat aplicat a 55 persones. Gràcies al programa de polítiques inclusives, s’han contractat a 140 persones al llarg de la legislatura. En el programa T’acompanye, d’itineraris d’inserció sociolaboral, han participat 420 persones en situació o risc d’exclusió social al llarg de la legislatura, de les quals el 25% s’han insertat al mercat laboral i el 90% han millorat la seua ocupabilitat mitjançant la realització de cursos o tallers.

A més a més, cal esmentar el programa Ganbaru per a menors, on han participat 20 menors d’edats compreses entre els 6 i 14 anys; l’oficina Pangea, servei de la Generalitat que presta l’Ajuntament, dedicat a l’assessorament de migrants en la tramitació de documents oficials, on s’han produït 633 assistències a persones de 35 nacionalitats diferents o el programa Mentalis, per a majors amb demència incipient.

laplaceta-5benestar-diaridigital.es


En Castellà:

El nuevo centro de Bienestar Social La Placeta abre sus puertas

Esta mañana ha abierto sus puertas La Placeta, las nuevas oficinas de Bienestar Social del Ayuntamiento de Xàtiva. El acto se ha hecho coincidir con la celebración de la jornada “La quarta pota” campaña de divulgación promovida por la Generalitat Valenciana, con la que se pretende poner en valor los servicios sociales municipales y sus profesionales como pilares fundamentales de la estado del bienestar, junto a la sanidad, la educación y el sistema de pensiones. A las 12 horas ha tenido lugar una visita a La Placeta del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, acompañado por el director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo y por la concejala de Bienestar Social, Xelo Angulo.

El alcalde se ha mostrado especialmente satisfecho por la apertura de un centro que ha calificado como “reflejo de la realidad del trabajo que hemos hecho para que Xàtiva crezca económicamente y en empleo sin que nadie quede atrás”. Para Cerdà “ahora nadie puede dudar que el Ayuntamiento es una mano amiga para que las personas que más nos necesitan puedan normalizar su situación”. El primer edil se siente “orgulloso de las políticas que realmente transforman la sociedad y que se han llevado a cabo gracias a un excelente trabajo del equipo de Bienestar Social, con una gran profesionalidad”. Cerdá ha querido poner en valor otros logros de su gobierno en materia social, tales como la apertura del CRIS y el CEEM, el JOC o las líneas de 2 años en colegios públicos de la ciudad.

Por su parte, José de Lamo, remarcó avances legislativos del gobierno del Botànic como la renta garantizada o la ley valenciana de servicios sociales inclusivos, en virtud de la cual los servicios sociales pasan a ser un derecho subjetivo de las personas. El director general de Igualdad en la Diversidad ha dicho que la Generalitat ha multiplicado por 5 la inversión en servicios sociales y ha dividido por 5 la ratio. Según de Lamo, en 2019, en la Comunidad Valenciana hay un trabajador de servicios sociales por cada 2.500 personas. El representante de la administración autonómica ha comentado que “hemos venido aquí para gobernar para las personas. Es importante que Xàtiva abra hoy un nuevo espacio destinado a mejorar la vida de las personas “.

Finalmente, la concejala Xelo Angulo destacó la intensa actividad desplegada por el área de Bienestar Social durante la presente legislatura, de la que dijo que “se ha materializado como un auténtico cambio de la política social del Ayuntamiento, basada en la participación de los agentes sociales en las políticas municipales mediante la elaboración de proyectos concretos “. Angulo ha ofrecido datos referentes a que en los últimos cuatro años se ha producido un crecimiento notable de los recursos económicos aportados por la Generalitat Valenciana al plan concertado, así como los generados por el propio Ayuntamiento. Según la concejala, los 539.739 € en 2015 se ha pasado al 1.252.685 € de 2019.

El presupuesto total del departamento para 2019 llega al 1.749.231,72 € para políticas sociales. Los profesionales que atienden a los servicios generales de Bienestar Social han pasado de 9 en 2015 a 28 en 2019. Estos agentes atienden el trabajo diario de servicios sociales generales, el programa de comida en casa, teleasistencia, medidas judiciales en medio abierto, intervenciones en infancia y adolescencia, etc. Entre las nuevas incorporaciones de profesionales existen perfiles de psicólogos, integradores, mediadores que se suman a los trabajadores y educadores sociales.

También se ha implementado programas pioneros, como el plan contra el empobrecimiento energético que ha sido aplicado a 55 personas. Gracias al programa de políticas inclusivas, se han contratado a 140 personas a lo largo de la legislatura. En el programa T’acompanye, de itinerarios de inserción sociolaboral, han participado 420 personas en situación o riesgo de exclusión social a lo largo de la legislatura, de las cuales el 25% se han insertado en el mercado laboral y el 90% han mejorado su empleabilidad mediante la realización de cursos o talleres.

Además, cabe mencionar el programa Ganbaru para menores, donde han participado 20 menores de edades comprendidas entre los 6 y 14 años; la oficina Pangea, servicio de la Generalidad que presta el Ayuntamiento, dedicado al asesoramiento de migrantes en la tramitación de documentos oficiales, donde se han producido 633 asistencias a personas de 35 nacionalidades diferentes o el programa Mentalis, para mayores con demencia incipiente.

No hay comentarios

Dejar respuesta

dieciocho − dos =