L’Alcúdia de Crespins aprovarà per primera vegada en la història els pressupostos de l’any pròxim abans de que comence

Per primera vegada en la història de la democràcia, els pressupostos municipals de l’any que ve s’aprovaren enguany abans de que comence 2017. Ja s’ha presentat l’avantprojecte dels pressupostos més socials i l’aprovació es farà en el ple del dia 29 de desembre. Es complix així amb la promesa electoral d’aprovar els pressupostos abans de que comence l’any en qüestió, no té sentit començar l’any amb els pressupostos prorrogats, tònica constant en els anteriors governs del PP. Destaca el fort creixement de la inversió impulsant els principals projectes de la legislatura. Un esforç que es veurà reflectit en la millora dels Servicis Municipals, Servicis Socials, la creació d’ocupació i la cultura.

L’ Alcúdia de Crespins 16 de desembre de 2016. El Vicealcalde i Regidor d’hisenda, Pepe Garrigós, ha presentat l’avantprojecte de Pressupost Municipal per a 2017. La coalició Compromis-PSOE que governa l’Alcúdia de Crespins portarà a terme un important bloc d’obra pública en gestió directa creant així ocupació local que es traduirà en riquesa per al poble. Parcs, jardins, accessibilitat i la posada en marxa de projectes històrics com el pas d’Adif seran els temes sobre els quals pivoten els pressupostos municipals.

“L’any que ve serà decisiu en matèria de transformació i modernització de L’Alcudia de Crespins per l’important nombre de projectes que inicien el seu camí. Serà també un any clau pel que fa a un altre dels nostres reptes de govern, el de la millora de la qualitat de vida, perquè gran part de les actuacions previstes tenen este objetiu”; assenyala Pepe Garridos, vicealcalde i regidor d’Hisenda, que a més aporta dades que confirmen esta tendència: “El creixement global del Pressupost aconseguix el 1,28% al passar la seua quantia de 3.151.563,62 milions d’euros de 2016 a 3.207.090,03 milions en 2017”.

L’increment de la quantia pressupostària es concentra especialment en els departaments de Medi Ambient, Espais Públics, Polítiques Socials, Polítiques Actives d’Ocupació i Cultura. Per exemple dins de les polítiques socials, destinades a la gent més desfavorida, s’assignen quasi 10.000euros més que en els pressupostos del 2016. O l’apartat de cultura que creix en 10.500euros el que permetrà convenis amb orquestres locals, o l’augment de 10.000euros al Medi Ambient i Agricultura, partides també molt importants en l’economia local.

Dins d’estes polítiques socials, que es defenen des del consistori, destaquen les ajudes en emergència social, el manteniment la quantia contra la pobresa energètica o la creació d’ocupació amb 5.000 euros més.

“És un pressupost amb una càrrega social molt important, dissenyat per a fer front a les necessitats presents i preparat per al futur. És el pressupost clarament de convivència i de la cohesió social en què es reflectix l’aposta del Govern Municipal per les persones, i en especial per les més desfavorides. Uns comptes realista encaminades cap eixe projecte de canvi que la ciutadania va decidir per a esta legislatura”, hi ha assenyalat el Regidor d’Hisenda.

Tema a part és el repte estratègic de l’equip de govern, l’aposta constant per l’ocupació i el desenrotllament econòmic, que es traduïx d’una banda e la millora econòmica dels plans d’ocupació amb una quantia de 75.000euros en col·laboració amb la Diputació i el Servef, i per una altra en a generació de llocs de treball derivats de l’increment en obra pública amb altres 75.000euros.

Finalment es vol destacar des de la regidoria d’Hisenda l’esforç tità que es realitza des que la coalició està en el consistori; la reducció de l’endeutament. S’han renegociat a la baixa els tipus d’interés de les obligacions adquirides de forma unilateral i abusiva per l’anterior govern, que sobre van endeutar al poble. “La falta de rigor pressupostari del PP de l’Alcudia de Crespins ens ha fet pagar més pel valor dels diners, ara hem renegociat i en les arques municipals es nota” reconeix el regidor.

Així i tot, l’equip de govern municipal ha fet entrega de l’avantprojecte dels pressupostos municipals per a l’any 2017 al grup municipal de PP de l’Alcúdia de Crespins, amb l’objectiu d’arribar a un acord en benefici de tot el poble.


En Castellá:
El Vicealcalde, Pepe Garrigós, y Concejal de hacienda ha presentado el ante-proyecto de Presupuesto Municipal para 2017. La coalición Compromiso-PSOE que gobierna l’Alcúdia de Crespins acometerá un importante bloque de obra pública en modo de gestión directa creando así empleo local que se traducirá en riqueza para el pueblo. Parques, jardines, accesibilidad y la puesta en marcha de proyectos históricos como el paso de Adif serán los temas sobre los que pivotan los presupuestos municipales.

“El próximo año va a ser decisivo en materia de transformación y modernización de L’Alcudia de Crespins por el importante número de proyectos que inician su andadura. Va a ser también un año clave en lo que respecta a otro de nuestros retos de gobierno, el de la mejora de la calidad de vida, porque gran parte de las actuaciones previstas tienen este objetivo”; señala Pepe Garridos, vicealcalde y concejal de Hacienda, que además aporta datos que confirman esta tendencia: “El crecimiento global del Presupuesto alcanza el 1,28% al pasar su cuantía de 3.151.563,62 millones de euros de 2016 a 3.207.090,03 millones en 2017”.

El incremento de la cuantía presupuestaria se concentra especialmente en los departamentos de Medio Ambiente, Espacios Públicos, Políticas Sociales, Políticas Activas de Empleo y Cultura. Por ejemplo dentro de las políticas sociales, destinadas a la gente más desfavorecida, se asignan casi 10.000euros más que en los presupuestos del 2016. O el apartado de cultura que crece en 10.500 euros lo que permitirá convenios con orquestas locales, o el aumento de 10.000 euros en Medio Ambiente i Agricultura, partidas también muy importantes en la economía local.

Dentro de estas políticas sociales, que se defienden desde el consistorio, destacan las ayudas en emergencia social, el mantenimiento la cuantía contra la pobreza energética o la creación de empleo con 5.000 euros más.

“Es un presupuesto con una carga social muy importante, diseñado para hacer frente a las necesidades presentes y preparado para el futuro. Es el presupuesto claramente de convivencia y de la cohesión social en el que se refleja la apuesta del Gobierno Municipal por las personas, y en especial por las más desfavorecidas. Unas cuentas realistas encaminadas hacia ese proyecto de cambio que la ciudadanía decidió para esta legislatura”, ha señalado el Concejal de Hacienda.

Tema a parte es el reto estratégico del equipo de gobierno, la apuesta constante por el empleo y el desarrollo económico, que se traduce por una parte e la mejora económica de los planes de empleo con una cuantía de 75.000 euros en colaboración con la Diputación y el Servef, y por otra en a generación de puestos de trabajo derivados del incremento en obra pública con otros 75.000 euros.

Por último se quiere destacar desde la regidoria de Hacienda el esfuerzo titán que se viene realizando desde que la coalición desembarco en el consistorio; la reducción del endeudamiento. Se han renegociado a la baja los tipos de interés de las obligaciones adquiridas de forma unilateral y abusiva por el anterior gobierno, que sobre endeudaron al pueblo. “La falta de rigor presupuestario del PP de l’Alcudia de Crespins nos ha hecho pagar más por el valor del dinero, ahora hemos renegociado y en las arcas municipales se nota” reconoce el regidor.

Aun así, el equipo de gobierno municipal ha hecho entrega del anteproyecto de los presupuestos municipales para el año 2017 al grupo municipal de PP de l’Alcúdia de Crespins, con el objetivo de alcanzar un acuerdo en beneficio de todo el pueblo.

No hay comentarios

Dejar respuesta

15 − 12 =