L’Alcúdia de Crespins declara els Serveis Socials com a “essencials”

En paraules d’Inma Penadés, regidora de Serveis Socials de l’Alcúdia de Crespins, “una de les màximes prioritats és reforçar amb totes les formes existents i que estiguen al nostre abast els Serveis Socials del municipi , perquè tots els veïns que ho necessiten puguen gaudir d’una atenció personalitzada i eficaç”. I és que el Departament de Serveis Socials no està dotat actualment dels recursos necessaris per a dur a terme una gestió integral i prendre mesures d’acompanyament, per això defenen que és necessari esta declaració d’este servei com essencial i prioritari. “Els recursos humans de què disposa el departament de Serveis Socials en L’Alcudia de Crespins són insuficients per a fer front a l’augment en la demanda de necessitats bàsiques d’un grup cada vegada més major de població, tenint en compte el tipus d’assistències que este departament dirigix als veïns”, senyala la regidora.

Les ajudes que passaria a gestionar i a les que es planteja adherir-se serien les de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Conselleria de Vivenda i Obres Públiques i la de Vertebració del Territori o les de Diputació entre altres. Este compromís que pretén assumir l’ajuntament de L’Alcúdia de Crespins es deu a l’actual situació de vulnerabilitat, risc i exclusió social de persones, unitats familiars i de convivència, majors dependents i diversitat funcional que precisen atenció especifica, personalitzada i integradora per part d’un equip tècnic i interdisciplinari.

L’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 7 /85, Reguladora de Bases de Règim Local, després de la redacció donada per la Llei 27 /2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local disposa: “per a l’efectivitat de l’autonomia garantida constitucionalment a les Entitats Locals, la legislació de l’Estat i la de les comunitats autònomes, reguladora dels distints sectors d’acció pública, segons la distribució constitucional de competències, haurà d’assegurar als Municipis, el seu dret a intervindre en quants assumptes afecten directament el cercle dels seus interessos, atribuint-los les competències que procedisca en atenció a les característiques de l’activitat pública de què es tracte i a la capacitat de gestió de l’Entitat Local, de conformitat amb els principis de descentralització, proximitat, eficàcia i eficiència, i amb estricta subjecció a la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera”.

No hay comentarios

Dejar respuesta

8 + 18 =