L’Ajuntament de Xàtiva respon al comunicat del SPPLB sobre la situació del Cap de la Policia Local

L’Ajuntament de Xàtiva en resposta al comunicat del SPPLB

Havent tingut notícia del comunicat del SPPLB sobre la sentència del TSJ, volem recordar que dita sentència fa al·lusió al procés de millora d’ocupació amb què Antonio Collado va ocupar la plaça de cap de policia de manera provisional. Val a dir que aquella relació jurídica ja s’ha extingit per cessament del propi interessat i que, per tant i a efectes pràctics, la sentència no afectarà a la situació actual, ja que Antonio Collado ha obtingut en propietat la plaça de cap de policia, de manera definitiva i per oposició.

No deixa de sorprendre que el sindicat estiga recorrent el procés de provisió d’una plaça que va estar coberta de manera irregular durant 15 anys. El TSJ considera que tot el procediment és completament ajustat a dret i simplement considera que el que poguera presentar-se a la millora d’ocupació només qualsevol intendent de la Comunitat Valenciana no és suficient, perquè entén que haguera pogut presentar-se qualsevol, sent que el sindicat demanava que es pogueren presentar els inspectors de la pròpia plantilla de l’Ajuntament de Xàtiva.

L’Ajuntament recorrerà la sentència del TSJ mitjançant recurs de cassació al Tribunal Suprem, perquè, respectant plenament la decisió del TSJ, no pot entendre’s que l’Ajuntament haja obrat indegudament al convocar les bases quan únicament s’ha limitat a redactar-les conforme a la possibilitat que fixava la llei i era que es pogueren presentar funcionaris de la categoria professional immediatament inferior.

Actualment, en un procediment públic en el que, de nou, el sindicat ha impugnat i ha perdut, l’Ajuntament ha cobert en propietat la plaça de cap de la policia, convocatòria a la qual s’ha pogut presentar qualsevol funcionari de policia i que ha guanyat el Sr Collado, la qual cosa determina que, amb independència de que l’Ajuntament recórrega en cassació al Tribunal Suprem i que aquest li done o no la raó, la sentència no té efecte pràctic, simplement perquè el procés de millora d’ocupació buscava regularitzar una plaça que durant 15 anys havia estat proveïda il·legalment, i fer-ho de manera transitòria durant el període de la presa de decisió de proveir la plaça de manera interina i la provisió definitiva que ja s’ha produït per oposició.


En Castellà:

RESPUESTA AL COMUNICADO DEL SPPLB

Habiendo tenido noticia del comunicado del SPPLB sobre la sentencia del TSJ, queremos recordar que dicha sentencia hace alusión al proceso de mejora de empleo con el que Antonio Collado ocupó la jefatura de policía de manera provisional. Cabe decir que aquella relación jurídica ya se ha extinguido por cese del propio interesado y que, por tanto y a efectos prácticos, la sentencia no afectará a la situación actual, ya que Antonio Collado ha obtenido en propiedad la plaza de jefe de policía, de manera definitiva y por oposición.

No deja de sorprender que el sindicato esté recurriendo el proceso de provisión de una plaza que estuvo cubierta de forma irregular durante 15 años. El TSJ considera que todo el procedimiento es completamente ajustado a derecho y simplemente considera que el que pudiera presentarse a la mejora de empleo sólo cualquier intendente de la Comunidad Valenciana no es suficiente, porque entiende que hubiera podido presentarse cualquiera, siendo que el sindicato pedía que se pudieran presentar los inspectores de la propia plantilla del Ayuntamiento de Xàtiva.

El Ayuntamiento recurrirá la sentencia del TSJ mediante recurso de casación al Tribunal Supremo, ya que, respetando plenamente la decisión del TSJ, no puede entenderse que el Ayuntamiento haya obrado indebidamente al convocar las bases cuando únicamente se ha limitado a redactarlas conforme a la posibilidad que fijaba la ley y era que se pudieran presentar funcionarios de la categoría profesional inmediatamente inferior.

Actualmente, en un procedimiento público en el que, de nuevo, el sindicato ha impugnado y ha perdido, el Ayuntamiento ha cubierto en propiedad la plaza de jefe de la policía, convocatoria a la que se ha podido presentar cualquier funcionario de policía y que ha ganado el Sr. Collado, lo que determina que, con independencia de que el Ayuntamiento recurra en casación al Tribunal Supremo y que éste le dé o no la razón, la sentencia no tiene efecto práctico, simplemente porque el proceso de mejora de empleo buscaba regularizar una plaza que durante 15 años había sido provista ilegalmente, y hacerlo de manera transitoria durante el período de la toma de decisión de proveer la plaza de manera interina y la provisión definitiva que ya se ha producido por oposición.

4 Comentarios

  1. Qué extraño!! Habéis cambiado sustancialmente la noticia que habíais publicado anteriormente y que a los pocos minutos habéis hecho desaparecer. No creo que desde Gabinete de Prensa del Ayuntamiento os hayan “invitado” a ello hasta que os pasaran comunicado oficial al respecto, verdad?

  2. Qué extraño!!! Habéis cambiado sustancialmente la noticia que habíais publicado esta mañana y que habéis borrado a los pocos minutos. No creo que desde el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento os haya “invitado” a ello, verdad?

  3. Qué extraño!!! Habéis cambiado totalmente la noticia que publicabais esta mañana y que habéis borrado a los pocos minutos. No creo que desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento os hayan «invitado» a ello hasta recibir nota de prensa oficial para publicar, ¿verdad?.

  4. Tot el meu recolzament a aquest diari per les pressions politiques que ha sofert per part de persones que hauruen de vetllar per l’interés del poble i no preocupar-se del que es publica a la premsa. Segurament aquest comentari tampoc vorà la llum, però amic o amiga vull que comptes amb la meua estima

Dejar respuesta