La Mancomunitat La Costera – Canal, inicia un projecte experimental fruit del diagnòstic territorial

 Es tracta del segon projecte experimental que la Mancomunitat executa dins del programa d’acords territorials de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

A través de la subvenció concedida per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, destinada a fomentar els acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, la Mancomunitat La Costera – Canal, inicia el segon projecte experimental basat en el «Emprendedurisme Social, Territorial i Polítiques Socials» en ambdós comarques. Este projecte, aplicarà línies estratègiques del diagnòstic territorial, centrant la seua atenció en l’emprendedurisme social i l’enfortiment de xarxes de col·laboració territorials. L’esmentada subvenció ascendix a 237.530,32 euros.

L’itinerari de tals actuacions es fonamentarà en diverses fases. La primera d’elles, enfocada a la sensibilització i orientació respecte a la recerca d’ocupació i l’emprendedurisme. D’esta manera, es posaran en marxa accions formatives en els municipis de les dos comarques amb la finalitat de detectar persones amb inquietuds entorn a l’emprendedurisme.

En una aposta per la innovació i iniciativa emprenedora, es durà a terme un procés de Mentoring. La creació d’un espai per a l’acompanyament i tutela d’empreses existents o de nova creació que necessiten suport d’empreses i institucions ja experimentades. Este procés culminarà amb la celebració de la «I Trobada Networking d’Emprendedurisme Social»,un esdeveniment d’emprenedors per a intercanviar experiències i coneixements sobre la posada en marxa de projectes empresarials en el territori.

El personal tècnic del Pacte Territorial s’ubicarà en les instal·lacions cedides per l’Ajuntament de Xàtiva en la «Botica Central», antiga farmàcia del S.VIII.

Segons Mª José Tortosa, presidenta de la Mancomunitat: » L’objectiu d’este nou projecte és potenciar la creació i la consolidació d’empreses, en especial d’economia social, en aquells sectors que són estratègics per al desenvolupament del territori. La renovació del nostre compromís, a través de la posada en marxa del segon projecte experimental, deixa patent la voluntat política que existix en l’entitat pel desenvolupament local”.


En Castellá:

LA MANCOMUNITAT DE LA COSTERA-CANAL PONE EN MARCHA UN PROYECTO EXPERIMENTAL FRUTO DEL DIAGNÒSTICO TERRITORIAL

A través de la subvención concedida por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, destinada a fomentar los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comunidad Valenciana, la Mancomunitat La Costera – Canal, inicia el segundo proyecto experimental basado en el “Emprendimiento Social, Territorial y Políticas Sociales» de ambas comarcas. Este proyecto, aplicará líneas estratégicas del diagnóstico territorial, centrando su atención en el emprendimiento social y el fortalecimiento de redes de colaboración territoriales. La citada subvención asciende a 237.530,32 euros.

El itinerario de tales actuaciones se fundamentará en varias fases. La primera de ellas, enfocada a la sensibilización y orientación respecto a la búsqueda de empleo y el emprendimiento. De esta forma, se pondrán en marcha acciones formativas en los municipios de ambas comarcas con la finalidad de detectar a personas con inquietudes entorno al emprendimiento.

En una apuesta por la innovación e iniciativa emprendedora, se llevará a cabo un proceso de Mentoring. La creación de un espacio para el acompañamiento y tutela de empresas existentes o de nueva creación que necesiten apoyo de empresas e instituciones ya experimentadas. Este proceso culminará con la celebración del “I Encuentro Networking de Emprendimiento Social”, un evento de emprendedores para intercambiar experiencias y conocimientos sobre la puesta en marcha de proyectos empresariales en el territorio.
El personal técnico del Pacto Territorial se ubicará en las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Xàtiva en la “Botica Central”, antigua farmacia del S.VIII.

Según Mª José Tortosa, presidenta de la Mancomunidad “El objetivo de este nuevo proyecto es potenciar la creación y la consolidación de empresas, en especial de economía social, en aquellos sectores que son estratégicos para el desarrollo del territorio. La renovación de nuestro compromiso, a través de la puesta en marcha del segundo proyecto experimental, deja patente la voluntad política que existe en la entidad por el desarrollo local.”

No hay comentarios

Dejar respuesta

4 × uno =