La Junta de Seguretat de Xàtiva, abordar el dispositiu especial de falles, Setmana Santa i Pasqua

Aquest matí ha tingut lloc una nova reunió de la Junta de Seguretat a l’Ajuntament de Xàtiva. Els distints cossos de seguretat que operen a la ciutat han estat convocats per a abordar el dispositiu de vigilància i protecció que es desenvoluparà de cara a la celebració de les imminents festes falleres. A més de l’alcalde Roger Cerdà i la regidora de Seguretat Ciutadana, Mariola Sanchis, han estat presents el primer tinent d’alcalde i regidor de Mobilitat, Miquel Lorente; la regidora d’Igualtat, Francesca Chapí; el comissari cap de Policia Local, Antonio Collado; el inspector en cap de la Policia Nacional, José Antonio Martínez i el capità de la Guàrdia Civil, Pedro Plaza, que s’incorporen per primera vegada a la Junta Local de Seguretat, i altres representants de la Delegació del Govern, Policia Local, Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

Entre els assumptes abordats a la reunió destaca la sol·licitud de reforç a la Policia Nacional per a assegurar una major seguretat en els actes multitudinaris que formen part del programa de festejos de les falles a Xàtiva de 2019. D’altra banda, l’alcalde Roger Cerdà ha demanat a la Guàrdia Civil que s’incrementen les mesures actives de vigilància i protecció de la zona de Bixquert, competència d’aquest cos de seguretat.

Atesa la proximitat de la Setmana Santa i Pasqua, moment de l’any en què es produeix una gran afluència de veïns a Bixquert, el cap de Policia Local, Antonio Collado, ha anunciat que va a entrar en servei el dispositiu de drons de vigilància. La Policia Local compta amb dos agents amb formació i permisos pertinents que els capaciten per al desenvolupament d’aquestes funcions.

A més a més, el cap de Policia ha informat a la Junta de Seguretat que la Policia Local destinarà efectius al retén de Bixquert durant el temps de vacances de Pasqua i que s’estan duent a terme patrulles especials de vigilància de l’àrea de Bixquert per part dels municipals durant les nits de divendres i dissabte. L’alcalde convocarà una reunió amb l’associació de veïns de Bixquert per a informar-los de primera mà de totes aquestes mesures.

No obstant això, des de la Junta Local de Seguretat s’ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat a la població, en el sentit de que Xàtiva és una ciutat segura, donat que no s’aprecien variacions significatives en l’índex de criminalitat a la capital de La Costera, els quals continuen estant per sota de la mitjana de la Comunitat Valenciana.
Junta de Seguridad en el Ayuntamiento para abordar el dispositivo especial de fallas, Semana Santa y Pascua


En cAstellà:

El alcalde pide a la Guardia Civil que se intensifiquen las medidas de vigilancia en Bixquert

Esta mañana ha tenido lugar una nueva reunión de la Junta de Seguridad en el Ayuntamiento de Xàtiva. Los distintos cuerpos de seguridad que operan en la ciudad han sido convocados para abordar el dispositivo de vigilancia y protección que se desarrollará de cara a la celebración de las inminentes fiestas falleras. Además del alcalde Roger Cerdà y la concejala de Seguridad Ciudadana, Mariola Sanchis, han estado presentes el primer teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Miquel Lorente; la concejala de Igualdad, Francesca Chapí; el comisario jefe de Policía Local, Antonio Collado; el inspector jefe de la Policía Nacional, José Antonio Martínez y el capitán de la Guardia Civil, Pedro Plaza, que se incorporan por primera vez a la Junta Local de Seguridad, y otros representantes de la Delegación del Gobierno, Policía Local, Policía Nacional, Policía Autonómica y Guardia Civil.

Entre los asuntos abordados en la reunión destaca la solicitud de refuerzo a la Policía Nacional para asegurar una mayor seguridad en los actos multitudinarios que forman parte del programa de festejos de las fallas en Xàtiva de 2019. Por otra parte, el alcalde Roger Cerdà ha pedido a la Guardia Civil que se incrementen las medidas activas de vigilancia y protección de la zona de Bixquert, competencia de este cuerpo de seguridad.

Dada la proximidad de la Semana Santa y Pascua, momento del año en que se produce una gran afluencia de vecinos a Bixquert, el jefe de Policía Local, Antonio Collado, ha anunciado que va a entrar en servicio el dispositivo de drones de vigilancia. La Policía Local cuenta con dos agentes con formación y permisos pertinentes que los capacitan para el desarrollo de estas funciones.

Además, el jefe de Policía ha informado a la Junta de Seguridad que la Policía Local destinará efectivos al retén de Bixquert durante el tiempo de vacaciones de Pascua y que se están llevando a cabo patrullas especiales de vigilancia del área de Bixquert por parte de los municipales durante las noches del viernes y sábado. El alcalde convocará una reunión con la asociación de vecinos de Bixquert para informarles de primera mano de todas estas medidas.

No obstante, desde la Junta Local de Seguridad se ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población, en el sentido de que Xàtiva es una ciudad segura, dado que no se aprecian variaciones significativas en el índice de criminalidad en la capital de La Costera, los cuales siguen estando por debajo de la media de la Comunidad Valenciana.

No hay comentarios

Dejar respuesta