La Diputació millora la seguretat viària en la carretera entre Moixent i Fontanars

El diputat de Carreteres, Pablo Seguí, ha visitat les obres dutes a terme per la Diputació de València en matèria de millora de la mobilitat i la seguretat viària en el municipi de Moixent. Les actuacions, executades per l’àrea provincial de Carreteres i Infraestructures en l’últim trimestre, han suposat una inversió total de 305.000 euros, i han consistit en l’obertura d’una nova glorieta en la travessia de la CV-589 i l’ampliació dels sistemes de drenatge dels passos estrets de la CV-652, entre Moixent i Fontanars.

carretera-moixent-fontanars-1En concret, en la CV-652 s’ha intervingut en el pont sobre el barranc de la Bastida, i en el pont situat en el punt quilomètric 5,900. En el primer, amb una inversió de 117.856 euros, s’ha ampliat la calçada fins als 8 metres d’amplària mitjançant la col·locació de dues lloses de formigó, la qual cosa ha permés passar d’una calçada de 5,45 metres amb un sol carril de circulació, a una calçada de 7 metres amb vorals a banda i banda, de manera que es possibilite el pas de vehicles, fins i tot pesats, en tots dos sentits de forma simultània.

El segon dels passos estrets era el situat en el quilòmetre 5,900, on si bé l’objectiu principal de l’actuació programada per la Diputació era millorar el sistema de drenatge i el pas de les aigües del barranc per davall de la calçada, s’ha aprofitat també per a ampliar la plataforma existent a fi d’aconseguir dos carrils de circulació de 3 metres d’ample cadascun i vorals de 0,5 metres, una intervenció el pressupost de la qual era de 63.999 euros.

Seguí ha destacat que “aquestes actuacions suposen una millora notable de la seguretat per als usuaris de la CV-652, ja que en mantindre la continuïtat dels dos carrils de circulació al llarg de tot el traçat entre Moixent i Fortanars es facilita la mobilitat i el pas simultani dels vehicles, que fins ara es veia interromput, amb els inconvenients que això representa per a la circulació, sobretot en punts en els quals la visibilitat es veu reduïda per les corbes”.

Nova glorieta
carretera-moixent-fontanars-2La tercera de les obres ja finalitzades ha sigut la nova glorieta en la travessia de la CV-589, dins del municipi de Moixent. “L’objectiu era millorar i ordenar els moviments dels vehicles en el seu pas per la intersecció en una intersecció que resultava perillosa tant per la seua ubicació, a l’eixida de la població, com per la seua pronunciada pendent”, ha declarat el diputat de Carreteres.

Això s’ha aconseguit mitjançant l’execució d’una miniglorieta central i la col·locació de diferents illetes per a canalitzar els moviments dels vehicles, al llarg d’un tram de 250 metres, que s’ha completat amb voreres a banda i banda cunetes de seguretat per a canalitzar les aigües i ampliar la plataforma existent. El pressupost d’aquesta actuació ha sigut de 123.951 euros.

En conjunt, l’àrea de Carreteres i Infraestructures de la Diputació ha executat o té previstes a la comarca de La Costera inversions per valor de 5 milions d’euros en diferents projectes de reasfaltat, millora de senyalització o interseccions o creació d’itineraris ciclopeatonals. A aquestes inversions en projectes de construcció se sumen els prop de 500.000 euros anuals que la Diputació inverteix des del servei de Conservació.


En castellà:

La Diputació mejora la seguridad vial en la carretera entre Moixent y Fontanars

El diputado de Carreteras, Pablo Seguí, ha visitado las obras llevadas a cabo por la Diputació de València en materia de mejora de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Moixent. Las actuaciones, ejecutadas por el área provincial de Carreteras e Infraestructuras en el último trimestre, han supuesto una inversión total de 305.000 euros, y han consistido en la apertura de una nueva glorieta en la travesía de la CV-589 y la ampliación de los sistemas de drenaje de los pasos estrechos de la CV-652, entre Moixent y Fontanars.

En concreto, en la CV-652 se ha intervenido en el puente sobre el barranco de La Bastida, y en el puente situado en el punto kilométrico 5,900. En el primero, con una inversión de 117.856 euros, se ha ampliado la calzada hasta los 8 metros de anchura mediante la colocación de dos losas de hormigón, lo que ha permitido pasar de una calzada de 5,45 metros con un solo carril de circulación, a una calzada de 7 metros con arcenes a ambos lados, de forma que se posibilite el paso de vehículos, incluso pesados, en ambos sentidos de forma simultánea.

El segundo de los pasos estrechos era el situado en el kilómetro 5,900, donde si bien el objetivo principal de la actuación programada por la Diputació era mejorar el sistema de drenaje y el paso de las aguas del barranco por debajo de la calzada, se ha aprovechado también para ampliar la plataforma existente a fin de conseguir dos carriles de circulación de 3 metros de ancho cada uno y arcenes de 0,5 metros, una intervención cuyo presupuesto era de 63.999 euros.

Seguí ha destacado que “estas actuaciones suponen una mejora notable de la seguridad para los usuarios de la CV-652, ya que al mantener la continuidad de los dos carriles de circulación a lo largo de todo el trazado entre Moixent y Fortanars se facilita la movilidad y el paso simultáneo de los vehículos, que hasta ahora se veía interrumpido, con los inconvenientes que eso representa para la circulación, sobre todo en puntos en los que la visibilidad se ve reducida por las curvas”.

Nueva glorieta
La tercera de las obras ya finalizadas ha sido la nueva glorieta en la travesía de la CV-589, dentro del municipio de Moixent. “El objetivo era mejorar y ordenar los movimientos de los vehículos en su paso por la intersección en una intersección que resultaba peligrosa tanto por su ubicación, a la salida de la población, como por su pronunciada pendiente”, ha declarado el diputado de Carreteras.

Esto se ha conseguido mediante la ejecución de una miniglorieta central y la colocación de diferentes isletas para canalizar los movimientos de los vehículos, a lo largo de un tramo de 250 metros, que se ha completado con aceras a ambos lados cunetas de seguridad para canalizar las aguas y ampliar la plataforma existente. El presupuesto de esta actuación ha sido de 123.951 euros.

En conjunto, el área de Carreteras e Infraestructuras de la Diputación ha ejecutado o tiene previstas en la comarca de La Costera inversiones por valor de 5 millones de euros en diferentes proyectos de reasfaltado, mejora de señalización o intersecciones o creación de itinerarios ciclopeatonales. A estas inversiones en proyectos de construcción se suman los cerca de 500.000 euros anuales que la Diputació invierte desde el servicio de Conservación.

No hay comentarios

Dejar respuesta