Impost de succesións patrimonials

Article d’opinió per: Grup Municipal Socialista de l´Olleria

Hèctor Such Vidal, en nom i representació del Grup Municipal Socialista de l´Olleria, i d´acord al nostre programa de govern presentant al seu dia, quan vam comcorrer a les eleccións municipals de l´Ollería de l’any 2015, solicita del Ple el seguent:

Per tots és conegut l’impost que es paga per part de tots els ciutadans que han patit la defunció dels seus pares o en cas de donació en vida, en concepte de succesións patrimonials.

Cada poble aplica uns percentatges en funció dels anys que han transcorregut desde la compra del terreny , de la vivenda o del local que s´herete.
A l´article 6é. de la vigent Ordenança fiscal reguladora de l´impost sobre l´increment deValor dels Terreinys de Naturalea Urbana, en el seu apartat segon, disposa que :

“S´estableix una bonificació del 40 % en les transmisions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reials de gauidiment llimitatius del domini, realitzats a titul lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptat, els conyugues i els ascendents i adoptants, circunstancies aquestes que deuràn ser acreditades documentalment en el moment d´efectuar la liquidació”.

Dita bonificació del 40 % será efectiva únicamente si el sujecte pasiu ( modificació feta al Plenari de la Corporació, en sesió de 25 d´octubre de 2012 a l´article 9é.) com deia, aquest article indica literalment:

“El incumpliment per el sujecte pasiu de les obligacións establides en aquest article, comportarà la pèrdua de cuasevol bonificació que al seu favor establisca aquesta ordenança”

Atenent a esta Ordenança, des de´l Grup Municipal Socialista sol·licitem:

Considerant totalment injust este impost, que afig sofriment a les families que patixen la defunció d´un familiar, els quals a més de la perdua del mateix, veuen agreugada la seua situación personal i econòmica, tenint en moltes vegades, veures abocats a haver de renunciar a l´herencia els seus bens, per impossibilitat de poder pagar dit impost o tindre que recorrer a l´endeudament per mitjà un préstec bancari.

Atés que és un doble impost, que ratlla la ilegalitat, com també en aquells casos a causa a la crisi económica, que hem patit, on s´ha produït un minusvalúa de la valoració tant d´inmobles, terrenys, i locals, amb casos sangrants i que clamen al cel. On a pesar d´haver-se produÏt unes minusvalúes importantíssmes, així i tot, cobrem positivament per la venda d´inmobles, vivendes, o terrenys a pesar d´haver-se venut per quantíes molt més baixes de quant ho van adquirir fa anys.

Recentment hem vist, com un pis que ha estat adquirit fa uns 10 anys per una quantía de 70.000.- euros, i que fa uns mesos ha estat venut, després de ser renovat al bany, cuina, i per tota la resta de la vivenda, per una quantia de 26.000.- euros mobles inclosos.
Així i tot, després de perdre més de 50.000 euros amb l´operació, li se practica una liquidació per part de l´Ajuntament de quasi 3.000 euros.
Considerant que és totalment injust, que crea indefensió per als ciutadans, volem que quende anul·lat l´impost per plusvalúes en els casos de donació i per herència entre familiars de primer grau.

Així com en els casos de venda d´immobles, on es produïx una minusvalua, que amb l´escritura queden clarament determinats.
Demanem, que es faça un estudi per part de l´interventor econòmic de l´Ajuntament, sobre l´impacte que és produirà a les arques municipals, i que per al próxima Ple, és presente, per decidir d´una manera definitiva l´anul·lació d´este impost, que a la forma de veure del Grup Municipal Socialista de l´Olleria, es totalment injust en les dos vessants exposades, i si estimen els Srs. Regidors, s´aproba l´anul·lació total o de manera gradual als dos o tres anys veniders.

No hay comentarios

Dejar respuesta

14 + 7 =