Benestar Social Xàtiva resol més expedients de dependència i en menys temps

El número d’expedients de dependència resolts a Xàtiva augmenta un 573% en la present legislatura

El termini d’espera per a la valoració d’aquests expedients es redueix un 75%

La regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Xàtiva ha donat a conèixer dades en relació a les polítiques de dependència que ha dut a terme durant la present legislatura, juntament amb la Generalitat Valenciana.

Segons les dades de Benestar Social, actualment existeixen un total de 1292 expedients de dependència en vigor, dels quals ja estan més d’un 60% resolts. En 2015 es resolgueren un total de 41 expedients front als 276 del 2018, un 573% més. Pel que respecta al termini d’entre que es presenta un expedient i es valora ha sigut reduït en un 75%, passant d’un temps d’espera per a la valoració de 2 anys en 2015 fins als 6 mesos en l’actualitat, sent l’objectiu primordial continuant amb aquesta reducció a curt termini.

Respecte als programes duts a terme en la present legislatura en matèria de dependència destaquen «Cuidar-se per a cuidar» enfocat a acompanyar emocionalment a professionals de la dependència del que es van beneficiar 85 persones en 2018, «Autoestima» enfocat com una segona part de «Cuidar-se per a cuidar», i en el que s’han empoderat emocionalment a 70 professionals en 2018, i «Mentalis» dirigit a atendre les necessitats de rehabilitació cognitiva de totes aquelles persones que inicien algun tipus de demència i requereixen d’estimulació per a millorar la seua qualitat de vida, així com per a donar un respir familiar, i del que s’estan beneficiant un total de 20 persones.

També destaca l’augment d’1 a 4 professionals per a atendre als 60 usuaris del SAD (Servei d’Ajuda a Domicili), el transvàs al circuit de dependència del Centre d’Alzheimer, on s’atenen a 35 usuaris, passant d’un finançament de 140.000€ a 371.000€ i incorporant servei de transport, menjador, servei mèdic, psicològic i d’infermeria, i l’ampliació del finançament de 188.650€ a 269.500€ del Centre d’Atenció Primerenca on s’ha duplicat l’atenció i on actualment es dóna assistència a 50 menors d’entre 0 i 3 anys.

L’alcalde Roger Cerdà valora com «extremadament positives aquestes dades ja que reflecteixen els fruits d’unes polítiques encaminades a la transformació de la societat i a la prestació d’una màxima atenció als col·lectius més vulnerables». Per la seua banda Xelo Angulo, regidora de Benestar Social, afirma que «tot i què són dades que mostren l’esforç realitzat per l’Ajuntament cap a les persones en dependència, l’objectiu d’agilitzar terminis i millorar l’atenció social és constant». Així mateix, Angulo ha ressaltat «l’esforç que s’està fent per canviar el concepte de Benestar Social, enfocant que aquest siga un lloc on es garantisca la dignitat i drets de la ciutadania de Xàtiva independentment del seu origen, ètnia o condició social»

La coordinació per donar resposta a aquest dret subjectiu i l’esforç i eficiència de l’equip de Benestar Social han sigut reconeguts per la Generalitat Valenciana valorant que Xàtiva és un dels quatre primers municipis en gestió d’expedients de dependència.


En Castellà:

El número de expedientes de dependencia resueltos en Xàtiva aumenta un 573% en la presente legislatura

La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Xàtiva ha dado a conocer datos en relación a las políticas de dependencia que ha llevado a cabo durante la presente legislatura, junto con la Generalitat Valenciana.


Según los datos de Bienestar Social, actualmente existen un total de 1292 expedientes de dependencia en vigor, de los cuales ya están más de un 60% resueltos. En 2015 se resolvieron un total de 41 expedientes frente a los 276 del 2018, un 573% más. Por lo que respecta al plazo de entre que se presenta un expediente y se valora ha sido reducido en un 75%, pasando de un tiempo de espera para la valoración de 2 años en 2015 hasta los 6 meses en la actualidad, siente el objetivo primordial continuando con esta reducción a corto plazo.


Respecto a los programas llevados a cabo en la presente legislatura en materia de dependencia destacan «Cuidarse para cuidar» enfocado a acompañar emocionalmente a profesionales de la dependencia del que se beneficiaron 85 personas en 2018, «Autoestima» enfocado como una segunda parte de «Cuidarse para cuidar», y en el que se han empoderado emocionalmente a 70 profesionales en 2018, y «Mentalis» dirigido a atender las necesidades de rehabilitación cognitiva de todas aquellas personas que inician algún tipo de demencia y requieren de estimulación para mejorar su calidad de vida, así como para dar un respiro familiar, y del que se están beneficiando un total de 20 personas.
También destaca el aumento de 1 a 4 profesionales para atender a los 60 usuarios del SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio para la dependencia), el traspaso al circuito de dependencia del Centro de Alzheimer, donde se atienen a 35 usuarios, pasando de una financiación de 140.000€ a 371.000€ e incorporando servicio de transporte, comedor, servicio médico, psicológico y de enfermería, y la ampliación de la financiación de 188.650€ a 269.500€ del Centro de Atención Temprana donde se ha duplicado la atención y dónde actualmente se da asistencia a 50 menores de entre 0 y 3 años.


El alcalde Roger Cerdà valora como «extremadamente positivos estos datos puesto que reflejan los frutos de unas políticas encaminadas a la transformación de la sociedad y a la prestación de una máxima atención a los colectivos más vulnerables». Por su parte Xelo Angulo, regidora de Bienestar Social, afirma que «todo y qué son datos que muestran el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento hacia las personas en dependencia, el objetivo de agilizar plazos y mejorar la atención social es constante». Así mismo, Angulo ha resaltado «el esfuerzo que se está haciendo para cambiar el concepto de Bienestar Social, enfocando que este sea un lugar donde se garantice la dignidad y derechos de la ciudadanía de Xàtiva independientemente de su origen, etnia o condición social»


La coordinación para dar respuesta a este derecho subjetivo y el esfuerzo y eficiencia del equipo de Bienestar Social han sido reconocidos por la Generalitat Valenciana valorando que Xàtiva es uno de los cuatro primeros municipios en gestión de expedientes de dependencia.

No hay comentarios

Dejar respuesta

2 × cinco =