L’Ajuntament de Xàtiva ha gestionat 767 sol·licituds d’ajuda d’emergència

A més s’ha procedit a una injecció de 60.000 euros de la partida destinada a la Fira per fer front a les despeses de cara als propers mesos d’estiu

L’Ajuntament de Xàtiva ha donat a conèixer les xifres totals en referència a les ajudes d’emergència gestionades des de l’inici de l’Estat d’Alarma, aprovades i concedides pel departament de Benestar Social, i que ja han estat abonades a les famílies inicialment en bons d’alimentació i posteriorment en una transferència basada en un model combinat en funció del tipus de família demandant.

En total, fins a finals el mes de maig, s’han valorat un total de 767 sol·licituds, de les quals s’han aprovat un total de 487 amb 323 famílies ateses, el que ha suposat una inversió total de 98.655 euros. La subvenció per part de la Generalitat Valenciana per a gestionar aquestes ajudes d’emergència ha estat per valor dels 63.406 euros, pel que l’Ajuntament ha hagut d’abonar 35.249 euros de fons propis. De fet, degut a les sol·licituds ateses en les últimes comissions i a la previsió de la situació en els propers mesos, s’ha procedit a injectar 60.000 euros de la partida que estava destinada a la Fira per tal de fer front a les despeses de Benestar Social de cara als mesos d’estiu.

«Les prestacions econòmiques individualitzades per a emergència han estat distribuïdes en aquelles destinades a l’alimentació, en el servei d’ajuda a domicili i en l’ajuda a les persones sense sostre, que en el cas de Xàtiva han sigut entre 1 i 3 persones per a les quals s’ha habilitat l’espai al carrer Engai amb dotació de mobiliari i de serveis essencials», ha manifestat la regidora de Benestar Social de Xàtiva, Xelo Angulo.

Angulo ha indicat també que al llarg d’aquests mesos no solament s’ha atès a famílies habituals del departament, sinó que també s’han posat en contacte des del departament de Benestar Social amb entitats com ara Càrites, Gent de la Consolació, AVSA i els diferents agents en donació d’aliments per tal de canalitzar les ajudes a través de l’Ajuntament de Xàtiva. «D’aquesta manera hem aconseguit tenir la foto fixa de la situació real a la ciutat en tot moment, aconseguint donar una resposta adequada», ha explicat.

També s’ha col·laborat al llarg d’aquestes setmanes amb Creu Roja, entitat que ha facilitat kits d’alimentació i higiene bàsica a les famílies amb més necessitats, durant el temps que durava la valoració i el pagament de les ajudes. «La política d’alimentació d’aquest ajuntament no ha anat a un model de menjador social de caritat, sinó a atorgar diners per a l’autogestió i la dignificació de la persona i de les famílies, justificant les necessitats per a poder renovar l’ajuda», ha assegurat la regidora Xelo Angulo.


En Castellà:

El Ayuntamiento de Xàtiva ha gestionado 767 solicitudes de ayuda de emergencia con una inversión de 98.655 euros

Además se ha procedido a una inyección de 60.000 euros de la partida destinada a la Fira para hacer frente a los gastos de cara a los próximos meses de verano

El Ayuntamiento de Xàtiva ha dado a conocer las cifras totales en referencia a las ayudas de emergencia gestionadas desde el inicio del Estado de Alarma, aprobadas y concedidas por el departamento de Bienestar Social, y que ya han sido abonadas a las familias inicialmente en bonos de alimentación y posteriormente en una transferencia basada en un modelo combinado en función del tipo de familia demandante.

En total, hasta finales del mes de mayo, se han valorado un total de 767 solicitudes, de las cuales se han aprobado un total de 487 con 323 familias atendidas, lo que ha supuesto una inversión total de 98.655 euros. La subvención por parte de la Generalitat Valenciana para gestionar estas ayudas de emergencia ha sido por valor de los 63.406 euros, por lo que el Ayuntamiento ha tenido que abonar 35.249 euros de fondos propios. De hecho, debido a las solicitudes atendidas en las últimas comisiones y a la previsión de la situación en los próximos meses, se ha procedido a inyectar 60.000 euros de la partida que estaba destinada a la Fira para hacer frente a los gastos de Bienestar Social de cara a los meses de verano.

«Las prestaciones económicas individualizadas para emergencia han sido distribuidas en aquellas destinadas a la alimentación, al servicio de ayuda a domicilio y a la ayuda a las personas sin techo, que en el caso de Xàtiva han sido entre 1 y 3 personas para las cuales se ha habilitado el espacio en la calle Engai con dotación de mobiliario y de servicios esenciales», ha manifestado la concejala de Bienestar Social de Xàtiva, Xelo Angulo.
Angulo ha indicado también que a lo largo de estos meses no solo se ha atendido a familias habituales del departamento, sino que también se han puesto en contacto desde el departamento de Bienestar Social con entidades como ahora Cáritas, Gent de la Consolació, AVSA y los diferentes agentes en donación de alimentos para canalizar las ayudas a través del Ayuntamiento de Xàtiva. «De este modo hemos conseguido tener la foto fija de la situación real en la ciudad en todo momento, consiguiendo dar una respuesta adecuada», ha explicado.

También se ha colaborado a lo largo de estas semanas con Cruz Roja, entidad que ha facilitado kits de alimentación e higiene básica a las familias con más necesidades, durante el tiempo que duraba la valoración y el pago de las ayudas. «La política de alimentación de este ayuntamiento no ha ido a un modelo de comedor social de caridad, sino a otorgar dinero para la autogestión y la dignificación de la persona y de las familias, justificando las necesidades para poder renovar la ayuda», ha asegurado la concejala Xelo Angulo.

No hay comentarios

Dejar respuesta