El regidor de Mobilitat, Juan Giner, es reuneix amb la direcció del col·legi Martínez Bellve

Es plantegen solucions com el canvi d’ubicació de l’entrada al col·legi

El regidor de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Juan Giner, va mantenir fa uns dies una reunió amb la direcció del col·legi Martínez Bellver per tal de buscar solucions davant les demandes dels pares i mares respecte a la seguretat dels xiquets i xiquetes a l’entrada i eixida al centre.

El carrer Ventura Pascual, on es troba la porta d’accés al col·legi, va patir en la darrera legislatura una obra de pacificació del trànsit per valor de 70.000 euros, que es van destinar al canvi de paviment del carrer, l’anivellament de voreres i la col·locació d’uns pilons. «Aquesta inversió no ha suposat finalment cap solució per a la problemàtica existent. Els pilons van deixar de funcionar ja fa temps substituint-se per un mètode improvisat, i els cotxes no redueixen la velocitat al seu pas pel carrer malgrat el paviment irregular que hi ha ara», ha manifestat el regidor de Mobilitat Juan Giner, qui ha afegit que s’han descartat altres projectes similars en altres zones de la ciutat.

Tant Giner com la Regidoria d’Obres i Serveis han rebutjat la possibilitat de reparar i col·locar novament els pilons, degut a l’alt cost que suposaria i també a les queixes dels veïns, ja que molts es van manifestar en contra de la seua implementació. En el seu lloc, es valoren alternatives com la modificació de l’accés al centre pel carrer lateral Germans Blasco Acevo, el que suposaria també la modificació del canvi del sentit del tràfic. «La mesura definitiva serà consensuada entre l’Ajuntament, l’AMPA i la direcció del Centre», ha indicat Giner, qui ha incidit en que d’aquesta manera es podran emprar mitjans municipals per a posar i llevar els elements de seguretat en les hores de major afluència.

El regidor de Mobilitat ha assegurat que des de l’Ajuntament hi ha compromís en donar una solució fins que es prenga la decisió definitiva, i fins eixe moment la mesura provisional passa per l’enviament d’un policia local a l’hora d’entrada i eixida dels escolars, per tal de controlar el tràfic.


En Castellà:

El concejal de Movilidad, Juan Giner se reúne con el Martínez Bellver

Se plantean soluciones como el cambio de ubicación de la entrada al colegio

 El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Juan Giner, mantuvo hace unos días una reunión con la dirección del colegio Martínez Bellver para buscar soluciones ante las demandas de los padres y madres respecto a la seguridad de los niños y niñas a la entrada y salida del centro.
La calle Ventura Pascual, donde se encuentra la puerta de acceso al colegio, sufrió en la última legislatura una obra de pacificación del tráfico por valor de 70.000 euros, que se destinaron al cambio de pavimento de la calle, la nivelación de aceras y la colocación de unos pilones. «Esta inversión no ha supuesto finalmente ninguna solución para la problemática existente. Los pilones dejaron de funcionar ya hace tiempos sustituyéndose por un método improvisado, y los coches no reducen la velocidad a su paso por la calle a pesar del pavimento irregular que hay ahora», ha manifestado el regidor de Movilidad Juan Giner, quien ha añadido que se han descartado otros proyectos similares en otras zonas de la ciudad.
Tanto Giner como la Concejalía de Obras y Servicios han rechazado la posibilidad de reparar y colocar nuevamente los pilones, debido al alto coste que supondría y también a las quejas de los vecinos, puesto que muchos se manifestaron en contra de su implementación. En su lugar, se valoran alternativas como la modificación del acceso al centro por la calle lateral Hermanos Blasco Acevo, que supondría también la modificación del cambio del sentido del tráfico. «La medida definitiva será consensuada entre el Ayuntamiento, el AMPA y la dirección del Centro», ha indicado Giner, quien ha incidido en que de este modo se podrán emplear medios municipales para poner y quitar los elementos de seguridad en las horas de mayor afluencia.
El regidor de Movilidad ha asegurado que desde el Ayuntamiento hay compromiso de dar una solución hasta que se tome la decisión definitiva, y hasta ese momento la medida provisional pasa por el envío de un policía local a la hora de entrada y salida de los escolares, para controlar el tráfico.

No hay comentarios

Dejar respuesta

20 + 9 =