Xàtiva porta a plenari la cessió a Conselleria dels terrenys per al nou aparcament del Lluís Alcanyís

Es tracta d’un pas previ necessari per tal d’iniciar les actuacions encaminades a l’ampliació

El plenari del proper dissabte 5 d’octubre portarà a aprovació la cessió a la Conselleria de Sanitat dels terrenys on s’ubicarà l’ampliació de l’aparcament de l’hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Es tracta d’un tràmit necessari per a cedir de forma efectiva a l’ens autonòmic els terrenys, iniciant així les actuacions necessàries encaminades a l’ampliació de les places de pàrquing actuals. En cas d’aprovar-se, el següent i últim pas serà remetre l’acord a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública per tal de que manifeste la seua conformitat.

La parcel·la sobre la que s’efectuarà l’ampliació és la 176 del polígon 35 del cadastre immobiliari rústic de Xàtiva, de 4.551 metres quadrats i annexa a l’Hospital Lluís Alcanyís. Es troba situada entre l’aparcament de la part de darrere de l’hospital i el Camí del Pintor. El preu fixat per a la seua compra, que va ser signada el passat 27 de desembre de 2018 pels titulars dels terrenys i l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, va ser de 70.127,77 euros que correspon a la taxació elaborada pels tècnics municipals.

L’adquisició d’aquests terrenys per part de l’Ajuntament de Xàtiva resulta imprescindible per tal de descongestionar l’estacionament, que es troba totalment desbordat en l’actualitat, permetent l’obertura d’un nou accés a la zona d’aparcament de la part darrera de l’hospital i evitant així haver de travessar la zona d’urgències per tal de poder arribar al segon pàrquing.

El nombre d’usuaris assignat a l’hospital s’aproxima als 198.000. Actualment, la capacitat del recinte és d’unes 800 places, el que contrasta amb el flux diari de vehicles de treballadors (que és de 1.100), als que cal sumar-li les consultes externes així com els vehicles dels pacients ingressats, familiars i visites.

«Aquest pàrquing era una demanda històrica que per fi es va a complir, amb un gran nombre de places noves que faran que pràcticament tota la gent que visita l’hospital puga aparcar en temps i hora»., ha destacat el regidor de Sanitat, José Vicente Benavent, qui ha recordat la dificultat a l’hora d’estacionar degut a la limitació de l’oferta existent, el que provocava crispació entre els pacients.


Xàtiva lleva al pleno la cesión a Conselleria de los terrenos para el nuevo aparcamiento del Lluís Alcanyís

Se trata de un paso previo necesario con tal de iniciar las actuaciones encaminadas a la ampliación

El pleno del próximo sábado 5 de octubre tratará la aprobación de la cesión a la Conselleria de Sanidad de los terrenos donde se ubicará la ampliación del aparcamiento del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.
Se trata de un trámite necesario para ceder de forma efectiva al ente autonómico los terrenos, iniciando así las actuaciones necesarias encaminadas a la ampliación de las plazas de parking actuales. En caso de aprobarse, el siguiente y último paso será remitir el acuerdo a la Conselleria de Sanidad y Salud Pública para que manifieste su conformidad.


La parcela sobre la que se efectuará la ampliación es la 176 del polígono 35 del catastro inmobiliario rústico de Xàtiva, de 4.551 metros cuadrados y anexa al Hospital Lluís Alcanyís. Se encuentra situada entre el aparcamiento de la parte de atrás del hospital y el Camí del Pintor. El precio fijado para su compra, que fue firmada el pasado 27 de diciembre de 2018 por los titulares de los terrenos y el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, fue de 70.127,77 euros que corresponde a la tasación elaborada por los técnicos municipales.


La adquisición de estos terrenos por parte del Ayuntamiento de Xàtiva resulta imprescindible para descongestionar el estacionamiento, que se encuentra totalmente desbordado en la actualidad, permitiendo la apertura de un nuevo acceso a la zona de aparcamiento de la parte última del hospital y evitando así tener que atravesar la zona de urgencias para poder llegar al segundo parking.


El número de usuarios asignado al hospital se aproxima a los 198.000. Actualmente, la capacidad del recinto es de unas 800 plazas, el que contrasta con el flujo diario de vehículos de trabajadores (que es de 1.100), a los que hay que sumarle las consultas externas así como los vehículos de los pacientes ingresados, familiares y visitas.

«Este parking era una demanda histórica que por fin se va a cumplir, con un gran número de plazas nuevas que harán que prácticamente toda la gente que visita el hospital pueda aparcar en tiempo y hora»., ha destacado el regidor de Sanidad, José Vicente Benavent, quien ha recordado la dificultad a la hora de estacionar debido a la limitación de la oferta existente, lo que provocaba crispación entre los pacientes.

No hay comentarios

Dejar respuesta