Xàtiva optarà al reconeixement com a Capital Cultural Valenciana

El plenari de passat dissabte va aprovar per unanimitat secundar la proposta del regidor de Cultura, Jordi Estellés, consistent en iniciar els tràmits per tal que Xàtiva opte al reconeixement com a Capital Cultural Valenciana durant 2017.

Aquesta distinció forma part del conjunt de mesures englobades en el Pla Valencià de Democratització Cultural, en el qual es plantegen, de forma coordinada amb diferents administracions, mesures per incentivar la creació de nous públics en la cultura valenciana, així com possibilitar el dret d’accés a la cultura a tota la ciutadania valenciana, independentment del nivell de renda o condició d’origen. Aquest nomenament possibilitaria un impuls a les polítiques culturals de la ciutat, amb l’aportació de diferents iniciatives per part de la Generalitat Valenciana, com ara exposicions, espectacles teatrals o altres activitats de caire cultural.

La totalitat dels portaveus dels grups municipals mostraren el seu acord amb la proposta de l’edil de Cultura. Durant la seua intervenció al plenari, Estellés va afirmar que “el reconeixement com a Capital Cultural Valenciana incrementaria la cohesió cultural i la projecció de la ciutat. Xàtiva té un gran potencial que emana del seu patrimoni històric, convertit en espai cultural i dotant-lo de contingut mitjançant la programació d’activitats”.

Segons el pla estratègic de la conselleria, batejat com “Fes Cultura”, l’objectiu bàsic és la transformació de l’actual ecosistema cultural valencià per contribuir al canvi del model productiu. Els eixos per aconseguir-ho se centren en l’increment de la innovació i la productivitat de la nostra estructura econòmica, perquè la cultura comporte un valor afegit i genere llocs de treball de qualitat.

En cas de que Xàtiva obtinga el guardó, la Generalitat Valenciana es compromet a col·laborar en la promoció d’aquest esdeveniment a través dels seus mitjans; també a organitzar a la nostra ciutat projectes culturals emblemàtics, bé siga a nivell d’exposicions o bé amb propostes escèniques o congressos organitzats per l’ens autonòmic. A més a més, a través de la Mesa de Turisme Cultural, la conselleria farà arribar a l’Agència Valenciana de Turisme el projecte i les dades de la ciutat perquè siga incorporada als paquets turístics.

El nomenament de la Capital Cultural Valenciana es fa mitjançant un procediment obert i transparent de lliure concurrència entre aquells municipis que manifesten la seua voluntat de participar-hi. A partir d’ara, l’Ajuntament haurà de presentar un expedient que contindrà una carta de motivació, un projecte d’activitats anual, un estudi de les infraestructures culturals amb què està dotat el municipi, tant públiques com privades, i un informe de les despeses que anualment s’hi dediquen a matèries culturals. Aquesta documentació se sotmetrà al criteri d’una comissió de valoració constituïda a l’efecte per la Conselleria d’Educació, Cultura, Investigació i Esport i presidida pel propi conseller.


En Castellà:
El pleno del pasado sábado aprobó por unanimidad secundar la propuesta del concejal de Cultura, Jordi Estellés, consistente en iniciar los trámites para que Xàtiva opte al reconocimiento como Capital Cultural Valenciana durante 2017. Esta distinción forma parte del conjunto de medidas englobadas en el Plan Valenciano de Democratización Cultural, en el que se plantean, de forma coordinada con diferentes administraciones, medidas para incentivar la creación de nuevos públicos en la cultura valenciana, así como posibilitar el derecho de acceso a la cultura a toda la ciudadanía valenciana, independientemente del nivel de renta o condición de origen. Este nombramiento posibilitaría un impulso a las políticas culturales de la ciudad, con la aportación de diferentes iniciativas por parte de la Generalitat Valenciana, como exposiciones, espectáculos teatrales u otras actividades de tipo cultural.

La totalidad de los portavoces de los grupos municipales mostraron su acuerdo con la propuesta del edil de Cultura. Durante su intervención en el pleno, Estellés afirmó que “el reconocimiento como Capital Cultural Valenciana incrementaría la cohesión cultural y la proyección de la ciudad. Xàtiva tiene un gran potencial que emana de su patrimonio histórico, convertido en espacio cultural y dotándolo de contenido mediante la programación de actividades”.

Según el plan estratégico de la consellería, bautizado como “Fes Cultura”, el objetivo básico es la transformación del actual ecosistema cultural valenciano para contribuir al cambio del modelo productivo. Los ejes para ello se centran en el incremento de la innovación y la productividad de nuestra estructura económica, para que la cultura comporte un valor añadido y genere puestos de trabajo de calidad.

En caso de que Xàtiva obtenga el galardón, la Generalitat se compromete a colaborar en la promoción de este evento a través de sus medios; también a organizar en nuestra ciudad proyectos culturales emblemáticos, bien sea a nivel de exposiciones o bien con propuestas escénicas o congresos organizados por el ente autonómico. Además, a través de la Mesa de Turismo Cultural, la conselleria hará llegar a la Agencia Valenciana de Turismo el proyecto y los datos de la ciudad para que sea incorporada a los paquetes turísticos.

El nombramiento de la Capital Cultural Valenciana se hace mediante un procedimiento abierto y transparente de libre concurrencia entre aquellos municipios que manifiesten su voluntad de participar. A partir de ahora, el Ayuntamiento deberá presentar un expediente que contendrá una carta de motivación, un proyecto de actividades anual, un estudio de las infraestructuras culturales con que está dotado el municipio, tanto públicas como privadas, y un informe de los gastos que anualmente se dedican a materias culturales. Esta documentación se someterá al criterio de una comisión de valoración constituida al efecto por la Conselleria de Educación, Cultura, Investigación y Deporte y presidida por el propio conseller.

No hay comentarios

Dejar respuesta

once + trece =