Xàtiva licita amb 450.000 euros les obres de millora i modernització del Polígon B

Tres empreses es presenten a la licitació de les obres oferint el 100% de les millores previstes

Tres contractistes s’han presentat a la licitació de les obres de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis al Polígon B de. Però el millor del cas és que les tres empreses aspirants han ofert la realització del 100% de les millores proposades, circumstància que ha produït un empat en la baremació dels tècnics municipals. Aquesta concurrència possibilita que es duguen a terme millores per 90.000 euros que, sumats al pressupost de licitació (lleugerament per damunt de 360.000 euros), eleven la inversió en el Polígon B als 450.000 euros.

Ara toca resoldre l’empat recorrent a la ponderació de les clàusules socials, fet que està previst que passe divendres que ve. Les empreses presentades han estat requerides amb aquesta finalitat. La decisió final dependrà de quina d’elles incorpora a la seua plantilla un major nombre de persones amb diversitat funcional, quina empresa disposa d’un pla d’igualtat o quina de les tres mercantils compta amb un major nombre de contractacions indefinides entre els seus recursos humans.

Actuacions de millora d’enllumenat, voreres, asfalt i xarxa d’aigua potable

Les obres al Polígon B de Xàtiva formen part del pla de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial de la Generalitat Valenciana (IVACE), per als exercicis 2018-2019. Concretament, es va a actuar en la millora de l’enllumenat, voreres, asfaltat de vials i xarxa d’aigua potable i desaigües d’un polígon industrial que ocupa una superfície de 180.690 metres quadrats.

El servei d’enllumenat públic del Polígon B és molt deficient, trobant-se sense il·luminació la zona sud i els carrers Camí de Santa Anna i Filà del Divendres. La resta del polígon té un enllumenat realitzat amb diferents models de lluminàries a les que se’ls ha instal·lat un llum led de 55 w, havent disminuït el seu rendiment. L’actuació consistirà principalment en la substitució de les lluminàries actuals per lluminàries de tecnologia led regulables de 120 w per a les lluminàries instal·lades en columnes i bàculs de 9 m d’alçada, i de 80 w per les lluminàries instal·lades en columnes o braços de 7 m d’alçada. Així mateix, s’executarà l’enllumenat dels carrers Camí de Santa Anna i el carrer Filà del Divendres mitjançant la instal·lació de bàculs de 9 m d’alçada i braç de 1,5 m amb lluminàries led regulables de 120 w i l’enllumenat de la zona sud del polígon mitjançant la instal·lació de columnes de 7 m d’alçada o braç en façana amb lluminàries led regulables de 80 w.

Un altre dels objectius de l’actuació en la substitució de part de la xarxa d’aigua potable al Polígon B enfront de la gran quantitat d’avaries que es produeixen com a conseqüència de la superficialitat de la xarxa i la mala qualitat dels materials utilitzats en la seua execució, adequant-la a la normativa actual i a les noves condicions tècnic sanitàries, millorant d’aquesta manera el seu funcionament i rendiment d’acord amb les noves necessitats, i procedir a la substitució de la xarxa actual per PVC orientat donades les seues altes prestacions, facilitat de muntatge i unions mecàniques que garanteixen l’estanquitat enfront de les unions per soldadura d’altres materials plàstics que han generat problemes en la seua durabilitat. Les obres incloses en la memòria consisteixen principalment en la substitució de part la conducció d’aigua potable a les dues illes principals de la zona nord del Polígon B, substituint la canalització actual de polietilè per PVC-O de 12,5 atm de pressió i la valvuleria actual. A més es procedirà a la instal·lació de boques d’incendi de 80 mm a distàncies inferiors a 200 metres distribuïdes uniformement en les dues illes principals de la zona nord del Polígon B.

Pel que fa a les actuacions d’asfaltat, les obres incloses en la memòria consisteixen principalment en la repavimentació de tots els vials del polígon. Posteriorment es procedirà a realitzar les pertinents tasques de senyalització tant horitzontal com vertical amb les seues corresponents marques viàries així com la delimitació de l’aparcament. Actualment, tots els vials del Polígon B estan en una situació de ferm esgotat, sent causa principal d’això el deteriorament del paviment i el mal drenatge d’aquesta xarxa viària. D’altra banda es realitzaran també treballs de millora de pintura i senyalització d’aquest polígon i els passos de vianants seran sobreelevats per motius de seguretat viària.
Las ofertas presentadas para la renovación del Polígono B elevarán la inversión a 450.000 euros


En Castellà:

 Tres contratistas se han presentado a la licitación de las obras de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono B de Xàtiva. Pero lo bueno del caso es que las tres empresas aspirantes han ofrecido la realización del 100% de las mejoras propuestas, circunstancia que ha producido un empate en la baremación de los técnicos municipales. Esa concurrencia posibilita que se lleven a cabo mejoras por 90.000 euros que, sumados al presupuesto de licitación (ligeramente por encima de 360.000 euros), elevan la inversión en el Polígono B a los 450.000 euros.

Ahora toca resolver el empate recurriendo a la ponderación de las cláusulas sociales, hecho que está previsto que suceda el próximo viernes. Las empresas presentadas han sido requeridas a tal fin. La decisión final dependerá de cuál de ellas incorpora en su plantilla a un mayor número de personas con diversidad funcional, qué empresa dispone de un plan de igualdad o cuál de las tres mercantiles cuenta con un mayor número de contrataciones indefinidas entre sus recursos humanos.

Actuaciones de mejora de alumbrado, aceras, asfalto y red de agua potable

Las obras en el Polígono B de Xàtiva forman parte del plan de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la Generalitat Valenciana (IVACE), para los ejercicios 2018-2019. Concretamente, se va a actuar en la mejora del alumbrado, aceras, asfaltado de viales y red de agua potable y desagües de un polígono industrial que ocupa una superficie de 180.690 metros cuadrados.

El servicio de alumbrado público del Polígono B es muy deficiente, encontrándose sin iluminación la zona sur y las calles Camí de Santa Ana y Filà del Divendres. El resto del polígono tiene un alumbrado realizado con diferentes modelos de luminarias a las que se les ha instalado una lámpara led de 55 w, habiendo disminuido su rendimiento. La actuación consistirá principalmente en la sustitución de las luminarias actuales por luminarias de tecnología led regulables de 120 w para las luminarias instaladas en columnas y báculos de 9 m de altura, y de 80 w para las luminarias instaladas en columnas o brazos de 7 m de altura. Asímismo, se ejecutará el alumbrado de las calles Camí de Santa Ana y la calle Filà del Divendres mediante la instalación de báculos de 9 m de altura y brazo de 1,5 m con luminarias led regulables de 120 w y el alumbrado de la zona sur del polígono mediante la instalación de columnas de 7 m de altura o brazo en fachada con luminarias led regulables de 80 w.

Otro de los objetivos de la actuación en la sustitución de parte de la red de agua potable en el Polígono B frente a la gran cantidad de averías que se producen como consecuencia de la superficialidad de la red y la mala calidad de los materiales utilizados en su ejecución, adecuándola a la normativa actual y a las nuevas condiciones técnico sanitarias, mejorando de esta forma su funcionamiento y rendimiento conforme a las nuevas necesidades, procediendo a la sustitución de la red actual por PVC orientado dadas sus altas prestaciones, facilidad de montaje y uniones mecánicas que garantizan la estanqueidad frente a las uniones por soldadura de otros materiales plásticos que han generado problemas en su durabilidad. Las obres incluidas en la memoria consisten principalmente en la sustitución de parte la conducción de agua potable en las dos manzanas principales de la zona norte del Polígono B, sustituyendo la canalización actual de polietileno por PVC-O de 12,5 atm de presión y la valvulería actual. Además se procederá a la instalación de bocas de incendio de 80 mm a distancias inferiores a 200 metros distribuidas uniformemente en las dos manzanas principales de la zona norte del Polígono B.

En lo tocante a las actuaciones de asfaltado, las obras incluidas en la memoria consisten principalmente en la repavimentación de todos los viales del polígono. Posteriormente se procederá a realizar las pertinentes labores de señalización tanto horizontal como vertical con sus correspondientes marcas viales así como la delimitación del aparcamiento. Actualmente, todos los viales del Polígono B están en una situación de firme agotado, siendo causa principal de ello el deterioro del pavimento y el mal drenaje de esta red viaria. Por otro lado se realizarán también trabajos de mejora de pintura y señalización de dicho polígono y los pasos peatonales serán sobreelevados por motivos de seguridad vial.

No hay comentarios

Dejar respuesta

dos + 6 =