Xàtiva inicia en gener la primera fase de la gratuïtat d’escoles infantils de 2 a 3 anys a Xàtiva

Al gener es posarà en marxa el Xec Infantil de 2 a 3 anys

El concert de les línies d’infantil serà progressiu a partir del proper curs i arribarà a la totalitat en la present legislatura

L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà i la representant de l’Associació d’Escoles Infantils de 0 a 3 anys de Xàtiva Gemma Arnau han presentat hui a l’Ajuntament de Xàtiva la fórmula amb la que es començarà a treballar en la gratuïtat de l’educació infantil a Xàtiva, la qual es produirà de manera progressiva durant la present legislatura.

Per a aquest curs 2019-2020 s’ha aprovat una primera inversió de 150.000 euros per al xec infantil, els quals serviran per a concedir subvencions mitjançant un sistema provisional destinat a cobrir les despeses del servei dels centres d’educació infantil, facilitant l’escolarització de xiquets i xiquetes de 2 a 3 anys. La previsió és procedir per al curs 2020-2021, i de forma progressiva, amb la gratuïtat de totes les places de escoles infantils de 0 a 3 anys.

roger-rueda-de-prensa-«Des de l’inici d’aquesta legislatura, un dels principals objectius d’aquest govern era poder portar a terme una de les mesures que van a suposar un canvi en el que és l’educació infantil a la nostra ciutat. Perquè l’educació és el millor corrector de les desigualtats socials, i sobretot l’element que és capaç de generar una igualtat d’oportunitats amb independència de quin siga el lloc on han nascut o la seua capacitat econòmica», ha manifestat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.

En la passada legislatura ja es van portar a terme algunes mesures per part de la Generalitat Valenciana. Concretament es van implantar tres línies de 2 a 3 anys als col·legis públics Taquígraf Martí, Teresa Coloma i Attilio Bruschetti. «Però nosaltres volíem anar a més, i fer-ho de la mà de les escoles infantils de la nostra ciutat», ha incidit Cerdà. La intenció és que al llarg d’aquesta legislatura, i d’una forma gradual, siga gratuïta tota l’educació infantil de 0 a 3 anys a través dels centres que hi ha actualment, autoritzats per la Conselleria d’Educació.

roger-y-gemma-infantil-«És un projecte complex i difícil, pel que vam demanar al Departament d’Educació un informe per conèixer les diferents possibilitats, amb una avaluació econòmica però també legal. Atès les conclusions d’aquest informe, l’Ajuntament de Xàtiva pot concertar l’educació de 0 a 3 anys en les escoles infantils que hi ha actualment al nostre municipi». No obstant, la Conselleria va advertir de que aquest concert no podia realitzar-se en aquest curs 2019-2020, pel que l’Ajuntament de Xàtiva ha optat per cobrir les despeses d’aquest any amb una primera fase anomenada «Xec infantil».

Aquest xec serà tan sols la primera fase de gratuïtat d’escoles infantils a Xàtiva, encara que el concert de les línies d’infantil es produirà ja de manera progressiva a partir del proper curs de manera que en el 2022-2023 es completaran totes les línies. «Al final d’aquesta legislatura, l’educació serà gratuïta per a tots els alumnes d’infantil de Xàtiva a través de les diferents escoles infantils que hi ha a la ciutat». El cost del projecte de gratuïtat de totes les línies d’educació infantil a Xàtiva estarà en torn dels 600.000 euros, i segons les xifres que baralla l’Ajuntament, permetria beneficiar-se a unes 350 famílies de la ciutat.

«No podíem començar fins setembre de 2020 amb aquest concert i per això vam començar a treballar amb l’Associació d’Escoles Infantils en aquesta mesura, que no és definitiva perquè té la intenció de durar un any, però que ja és una ajuda important per a aquest exercici», ha explicat l’alcalde de Xàtiva.

Aquest xec infantil té un pressupost aproximat de 150.000 euros, amb el que es completarà l’ajuda que reben les famílies a través del bo infantil que posa en marxa la Generalitat Valenciana. Per tant, la quantitat d’aquest xec infantil municipal anirà en funció del bo infantil que aporta la Generalitat Valenciana. «Gràcies a l’ajuda municipal que complementarà el bo infantil pràcticament el 50% de les persones que porten als seus fills i filles a escoles infantils ho podran fer de forma totalment gratuïta en aquest mateix curs, mentre que l’altra meitat veurà clarament reduït el cost que els suposa».

gemma-cole-infantilPer la seua part, la representant de l’Associació d’Escoles Infantils de 0 a 3 anys de Xàtiva, Gemma Arnau, ha assegurat que els centres sempre han mostrat predisposició per a arribar a un acord, i que «és una satisfacció facilitar l’educació a persones que en molts casos es troben en situació de vulnerabilitat, eliminant discriminacions de qualsevol tipus i eliminant la barrera econòmica i de finançament».

Arnau ha declarat que «si l’educació infantil s’incentiva des de les pròpies administracions públiques, condueix a un important benefici per a tots, especialment per al conjunt de famílies amb xiquets menuts», i que «des del primer moment ens vam trobar amb una corporació receptiva, el que va facilitar una negociació que va comportar un acord ràpid i clar». Per a la representant de les escoles infantils «escolaritzar als menuts moltes vegades suposa un ingent esforç, pel que a partir d’ara totes les famílies de Xàtiva podran escollir escola pensant en la cura i en l’educació dels seus fills i filles».

associacion-coles-infantilesLa tramitació per aconseguir aquest xec infantil municipal començarà el proper mes de gener de 2020 i es farà a les pròpies escoles infantils. Serà la mateixa tramitació que es fa per tal d’aconseguir el bo infantil de la Generalitat Valenciana. La mesura afectarà als xiquets que estan empadronats a Xàtiva i matriculats a algun dels centres autoritzats a nivell autonòmic, i es pagaran tant els mesos que ja s’han consumit com els que resten del present curs. A més a més, l’ajuntament realitzarà pròximament una campanya de comunicació per a que els pares coneguen la mesura que es posarà en marxa.

«Per a mi aquesta és una de les mesures que suposarà un canvi substancial en la concepció de l’educació infantil a la nostra ciutat. Aquesta mesura millorarà la conciliació familiar i augmentarà el nombre de xiquets i xiquetes que acudeixen a les escoles infantils, facilitant poder treballar i tindre fills amb la millor educació possible», ha finalitzat l’alcalde Roger Cerdà.


En Castellà:

Xàtiva inicia el camino hacia la gratuidad de la educación infantil con la puesta en marcha del Cheque Infantil de 2 a 3 años

roger-y-gemma-infantil-El concierto de las líneas de infantil será progresivo a partir del próximo curso y llegará a la totalidad en la presente legislatura

El alcalde de Xàtiva Roger Cerdà y la representante de la Asociación de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años de Xàtiva Gemma Arnau han presentado hoy en el Ayuntamiento de Xàtiva la fórmula con la que se empezará a trabajar en la gratuidad de la educación infantil en Xàtiva, la cual se producirá de manera progresiva durante la presente legislatura.

Para este curso 2019-2020 se ha aprobado una primera inversión de 150.000 euros para el cheque infantil, que servirán para conceder subvenciones mediante un sistema provisional destinado a cubrir los gastos del servicio de los centros de educación infantil facilitando la escolarización de niños y niñas de 2 a 3 años. La previsión es proceder para el curso 2020-2021, y de forma progresiva, con la gratuidad de todas las plazas de escuelas infantiles de 0 a 3 años.

«Desde el inicio de esta legislatura, uno de los principales objetivos de este gobierno era poder llevar a cabo una de las medidas que van a suponer un cambio en lo que es la educación infantil en nuestra ciudad. Porque la educación es el mejor corrector de las desigualdades sociales, y sobre todo el elemento que es capaz de generar una igualdad de oportunidades con independencia de cual sea el lugar donde han nacido o su capacidad económica», ha manifestado el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.

En la pasada legislatura ya se llevaron a cabo algunas medidas por parte de la Generalitat Valenciana. Concretamente se implantaron tres líneas de 2 a 3 años en los colegios públicos Taquígrafo Martí, Teresa Coloma y Attilio Bruschetti. «Pero nosotros queríamos ir a más, y hacerlo de la mano de las escuelas infantiles de nuestra ciudad», ha incidido Cerdà. La intención es que a lo largo de esta legislatura, y de una forma gradual, sea gratuita toda la educación infantil de 0 a 3 años a través de los centros que hay actualmente, autorizados por la Conselleria de Educación.

«Es un proyecto complejo y difícil, por lo que pedimos al Departamento de Educación un informe para conocer las diferentes posibilidades, con una evaluación económica pero también legal. Atendido las conclusiones de este informe, el Ayuntamiento de Xàtiva puede concertar la educación de 0 a 3 años en las escuelas infantiles que hay actualmente en nuestro municipio». No obstante, la Conselleria advirtió de que este concierto no podía realizarse en este curso 2019-2020, por lo que el Ayuntamiento de Xàtiva ha optado por cubrir los gastos de este año con una primera fase llamada «Cheque infantil».


Este cheque será tan solo la primera fase de gratuidad de escuelas infantiles en Xàtiva, aunque el concierto de las líneas de infantil se producirá ya de manera progresiva a partir del próximo curso de manera que en el 2022-2023 se completarán todas las líneas. «Al final de esta legislatura, la educación será gratuita para todos los alumnos de infantil de Xàtiva a través de las diferentes escuelas infantiles que hay en la ciudad». El coste del proyecto de gratuidad de todas las líneas de educación infantil en Xàtiva estará en torno a los 600.000 euros, y según las cifras que maneja el Ayuntamiento, permitiría beneficiarse a unas 350 familias de la ciudad.


«No podíamos empezar hasta septiembre de 2020 con este concierto y por eso empezamos a trabajar con la Asociación de Escuelas Infantiles en esta medida, que no es definitiva porque tiene la intención de durar un año, pero que ya es una ayuda importante para este ejercicio», ha explicado el alcalde de Xàtiva.


Este cheque infantil tiene un presupuesto aproximado de 150.000 euros, con el que se completará la ayuda que reciben las familias a través del bono infantil que pone en marcha la Generalitat Valenciana. Por lo tanto, la cantidad de este cheque infantil municipal irá en función del bono infantil que aporta la Generalitat Valenciana. «Gracias a la ayuda municipal que complementará el bono infantil prácticamente el 50% de las personas que llevan a sus hijos e hijas a escuelas infantiles lo podrán hacer de forma totalmente gratuita en este mismo curso, mientras que la otra mitad verá claramente reducido el coste que le supone».

Por su parte, la representante de la Asociación de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años de Xàtiva, Gemma Arnau, ha asegurado que los centros siempre han mostrado predisposición para llegar a un acuerdo, y que «es una satisfacción facilitar la educación a personas que en muchos casos se encuentran en situación de vulnerabilidad, eliminando discriminaciones de cualquier tipo y eliminando la barrera económica y de financiación».


Arnau ha declarado que «si la educación infantil se incentiva desde las propias administraciones públicas, conduce a un importante beneficio para todos, especialmente para el conjunto de familias con niños pequeños», y que «desde el primer momento nos encontramos con una corporación receptiva, lo que facilitó una negociación que comportó un acuerdo rápido y claro». Para la representante de las escuelas infantiles «escolarizar a los pequeños muchas veces supone un ingente esfuerzo, por lo que a partir de ahora todas las familias de Xàtiva podrán escoger escuela pensando en el cuidado y en la educación de sus hijos e hijas».


La tramitación para conseguir este cheque infantil municipal empezará el próximo mes de enero de 2020 y se hará en las propias escuelas infantiles. Será la misma tramitación que se hace para conseguir el bono infantil de la Generalitat Valenciana. La medida afectará a los niños que están empadronados en Xàtiva y matriculados en alguno de los centros autorizados a nivel autonómico, y se pagarán tanto los meses que ya se han consumido como los que restan del presente curso. Además, el ayuntamiento realizará próximamente una campaña de comunicación para que los padres conozcan la medida que se pondrá en marcha.


«Para mí esta es una de las medidas que supondrá un cambio sustancial en la concepción de la educación infantil en nuestra ciudad. Esta medida mejorará la conciliación familiar y aumentará el número de niños y niñas que acuden a las escuelas infantiles, facilitando poder trabajar y tener hijos con la mejor educación posible», ha finalizado el alcalde Roger Cerdà.

No hay comentarios

Dejar respuesta