Xàtiva inicia els tràmits per licitar la redacció del projecte del nou col·legi Pla de la Mesquita

Els serveis de redacció suposaran una inversió de 345.000 euros, dels quals 187.571 corresponen a l’anualitat d’aquest any 2019

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat l’expedient per a la contractació dels serveis de redacció del projecte bàsic d’execució i direcció de les obres de construcció del nou col·legi d’Educació Especial Pla de la Mesquita, per un import de poc més de 345.000 euros dels quals 187.571 es correspondran amb l’anualitat d’aquest any 2019.
«Avancem a bon ritme les gestions relatives al Programa Edificant. En les properes setmanes anem a licitar el servei de redacció per al projecte bàsic d’execució i la direcció d’obres de construcció del nou Pla de la Mesquita» ha explicat el regidor d’Obres Ignacio Reig, qui ha afegit que «es tracta d’un contracte molt important atès que servirà per poder redactar el projecte de construcció d’un col·legi que té una inversió superior als 6 milions d’euros». Reig espera que la redacció del projecte estiga llesta durant el primer semestre del proper any 2020, per a passar a ser aprovat per la Generalitat Valenciana i posteriorment, en octubre del proper any, passar a la licitació d’obres.
L’Ajuntament de Xàtiva assumeix el repte d’iniciar els tràmits de construcció de les obres lligades al Programa Edificant, però es troba amb una insuficiència de mitjans propis, atès que l’organisme no disposa de mitjans materials ni personals suficients per a portar a terme l’objecte del contracte com a conseqüència dels treballs específics a realitzar, que han de ser executats per professionals especialitats.
La parcel·la on s’ubicarà el nou col·legi d’Educació Especial Pla de la Mesquita està situada en la Ronda la Vila, entre el pavelló Francisco Ballester i el col·legi British School, front al Poliesportiu Les Pereres, i compta amb 8.639 metres quadrats. L’edifici serà de planta única i comptarà amb una superfície de més de 4.500 metres quadrats.


En Castella:

Xàtiva inicia los trámites para licitar la redacción del proyecto del nuevo colegio Pla de la Mesquita

Los servicios de redacción supondrán una inversión de 345.000 euros, de los cuales 187.571 corresponden a la anualidad de este año 2019

El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado el expediente para la contratación de los servicios de redacción del proyecto básico de ejecución y dirección de las obras de construcción del nuevo colegio de Educación Especial Plan de la Mezquita, por un importe de poco más de 345.000 euros de los cuales 187.571 se corresponderán con la anualidad de este año 2019.
«Avanzamos a buen ritmo las gestiones relativas al Programa Edificant. En las próximas semanas vamos a licitar el servicio de redacción para el proyecto básico de ejecución y la dirección de obras de construcción del nuevo Pla de la Mesquita» ha explicado el regidor de Obras Ignacio Reig, quien ha añadido que «se trata de un contrato muy importante dado que servirá para poder redactar el proyecto de construcción de un colegio que tiene una inversión superior a los 6 millones de euros». Reig espera que la redacción del proyecto esté lista durante el primer semestre del próximo año 2020, para pasar a ser aprobada por la Generalitat Valenciana y posteriormente, en octubre del próximo año, pasar a la licitación de las obras.
El Ayuntamiento de Xàtiva asume el reto de iniciar los trámites de construcción de las obras ligadas al Programa Edificant, pero se encuentra con una insuficiencia de medios propios dado que el organismo no dispone de medios materiales ni personales suficientes para llevar a cabo el objeto del contrato como consecuencia de los trabajos específicos a realizar, que tienen que ser ejecutados por profesionales especializados.
La parcela donde se ubicará el nuevo colegio de Educación Especial Pla de la Mesquita está situada en la Ronda la Vila, entre el pabellón Francisco Ballester y el colegio British School, frente al Polideportivo Les Pereres, y cuenta con 8.639 metros cuadrados. El edificio será de planta única y contará con una superficie de más de 4.500 metros cuadrados.

No hay comentarios

Dejar respuesta