Xàtiva inicia algunes obres de millora en zones del terme municipal

Els principals treballs se centren en reposicions i en revertir enfonsaments de carrers

L’Ajuntament de Xàtiva es troba actualment treballant en diferents obres que afecten al terme municipal, després d’una reunió de coordinació conjunta amb les diferents Brigades Municipals per tal de concretar les prioritats en l’inici d’aquest any 2020.

En concret, les tasques es van a centrar actualment en reparar la zona de l’Albereda que es troba danyada per arrels d’arbres i també les rampes d’accés que es troben danyades. A més a més es va a treballar en solucionar dos enfonsaments de carrer, un d’ells al carrer Santes, i l’altre a la mateixa Albereda, junt al Bar-Restaurant Moncho, que es solucionarà en breu. «Sembla que el problema ve de l’obra que es va realitzar per fer la canalització que dona subministrament a les tomes de llum per a Fira, i que ha cedit. En les tasques que es van a realitzar es col·locarà terra per a compactar i es posarà el nou paviment que ja s’ha adquirit», ha manifestat el regidor de Serveis Públics, Ricardo Martínez.

A més a més, altres actuacions previstes en els propers mesos passen per la substitució, de de part de les pedres que hi ha trencades a alguns carrers de la ciutat com ara el carrer Montcada, el carrer Pi o el carrer Corretgeria; la reposició de pilons i accions per tal de tapar els forats provocats per adaptar el servei d’Aigües Potables.

Altra de les accions que es van a produir en breu és la de la consolidació d’un domicili en la Rinconada del Collar de la Coloma, amb perill d’enderrocament. Es tracta d’un domicili particular en el que es corre el risc constant de caiguda de fragments de la seua façana, pel que l’Ajuntament de Xàtiva ha decidit actuar. L’habitatge, en una zona estreta de doble sentit i baixada, i delimitada per tanques, ja té assignada l’obra, que començarà en breu.

Per últim, cal destacar també les actuacions que s’estan produint a les pedanies, assignades al programa SOM de la Diputació de València i coordinades pels tècnics i arquitectes municipals per tal d’agilitzar les obres al llarg dels pròxims mesos, així com l’anivellament de camins i neteja d’entrades a la ciutat, com ara l’accés pel CRIS i el CEEM, l’eixida de la carretera a Genovés o la zona de Bixquert.


En Castellà:

Xàtiva inicia algunas obres de mejora en zonas del término municipal

Los principales trabajos se centran en reposiciones y en revertir hundimientos de calles

El Ayuntamiento de Xàtiva se encuentra actualmente trabajando en diferentes obras que afectan al término municipal, después de una reunión de coordinación conjunta con las diferentes Brigadas Municipales para concretar las prioridades en el inicio de este año 2020.


En concreto, las tareas se van a centrar actualmente en reparar la zona de la Alameda que se encuentra dañada por raíces de árboles y también las rampas de acceso que se encuentran dañadas. Además se va a trabajar para solucionar dos hundimientos de calle, uno de ellos en la calle Santes, y el otro en la misma Alameda, junto al Bar-Restaurante Moncho, que se solucionará en breve. «Parece que el problema viene de la obra que se realizó para hacer la canalización que da suministro a las tomas de luz para Feria, y que ha cedido. En las tareas que se van a realizar se colocará tierra para compactar y se pondrá el nuevo pavimento que ya se ha adquirido», ha manifestado el concejal de Servicios Públicos, Ricardo Martínez.


Además, otras actuaciones previstas en los próximos meses pasan por la sustitución de parte de las piedras que hay rotas en algunas calles de la ciudad como por ejemplo la calle Moncada, la calle Pi o la calle Corretgeria; la reposición de bolardos y acciones para tapar los agujeros provocados para adaptar el servicio de Aguas Potables.


Otra de las acciones que se van a producir en breve es la de la consolidación de un domicilio en la Rinconada del Collar de la Paloma, con peligro de derribo. Se trata de un domicilio particular en el que se corre el riesgo constante de caída de fragmentos de su fachada, por lo que el Ayuntamiento de Xàtiva ha decidido actuar. La vivienda, en una zona estrecha de doble sentido y bajada, y delimitada por vallas, ya tiene asignada la obra, que empezará en breve.


Por último, hay que destacar también las actuaciones que se están produciendo en las pedanías, asignadas en el programa SOM de la Diputación de València y coordinadas por los técnicos y arquitectos municipales para agilizar las obras a lo largo de los próximos meses, así como la nivelación de caminos y limpieza de entradas a la ciudad, como por ejemplo el acceso por el CRIS y el CEEM, la salida de la carretera a Genovés o la zona de Bixquert.

No hay comentarios

Dejar respuesta