Xàtiva dona a conèixer un pressupost de més de 29,3 milions d’euros per al 2020

L’Ajuntament de Xàtiva ha donat a conèixer les línies fonamentals dels pressupostos per a l’exercici 2020, que és una obligació prevista en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. No obstant, però, aquest document té caràcter provisional i no condiciona l’elaboració dels pressupostos de 2020, que pot variar.

Les dades llancen un augment del 22,3% al pressupost per a l’any 2020, que passa de 24.035.594 a 29.390.353. Aquest increment es deu, entre d’altres, als 2,68 milions euros previstos aquest proper any per al Pla Edificant, a l’increment en el conveni amb la Generalitat Valenciana en matèria de Benestar Social (413.000 euros) i a les subvencions de la Diputació de València per valor de 240.000 euros. D’altra banda, l’amortització anticipada que es pretén realitzar en l’últim trimestre, suposarà un estalvi de 206.000 euros per al proper exercici.

En quant a les inversions del pressupost 2020 (4,36 milions d’euros), s’ha tingut en compte l’anualitat de la compra de Santa Clara i el pagament de la sentència d’Acciona pels sobrecostos de la Ciutat de l’Esport, mentre que la despesa en personal serà de 10,9 milions i les despeses corrents sumaran vora 11 milions, el que suposa un increment del 3,3% i del 10% respectivament respecte a 2019. Els interessos suposaran una despesa de 199.600 i les amortitzacions ascendiran als 1,28 milions d’euros. Altres despeses contemplades són les transferències corrents (1,48 milions d’euros) i el fons de contingència (165.00 euros).

«Afrontem el següent exercici amb molta tranquil·litat, amb un fons de contingència destinat als sobrecostos de la Ciutat de l’Esport que, esperem, quede liquidat durant el proper 2020», ha explicat el regidor d’Economia de Xàtiva Ignacio Reig, qui ha afegit que «la pujada en alguna de les partides respon a les indicacions per part del Govern Central respecte a l’IPC».

Cal destacar que la proposta de línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2020 compleix la regla de la despesa.


En Castellà:

El Ayuntamiento de Xàtiva ha dado a conocer las líneas fundamentales de los presupuestos para el ejercicio 2020, una obligación prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. No obstante, este documento tiene carácter provisional y no condiciona la elaboración de los presupuestos de 2020, que puede variar.


Los datos lanzan un aumento del 22,3% en el presupuesto para el año 2020, que pasa de 24.035.594 a 29.390.353 euros. Este incremento se debe, entre otros, a los 2,68 millones euros previstos este próximo año para el Plan Edificante, al incremento en el convenio con la Generalitat Valenciana en materia de Bienestar Social (413.000 euros) y a las subvenciones de la Diputación de Valencia por valor de 240.000 euros. Por otro lado, la amortización anticipada que se pretende realizar en el último trimestre, supondrá un ahorro de 206.000 euros para el próximo ejercicio.

En en cuanto a las inversiones del presupuesto 2020 (4,36 millones de euros), se ha tenido en cuenta la anualidad de la compra de Santa Clara y el pago de la sentencia de Acciona por los sobrecostes de la Ciudad del Deporte, mientras que el gasto en personal será de 10,9 millones y los gastos corrientes sumarán cerca de 11 millones, lo que supone un incremento del 3,3% y del 10% respectivamente respecto a 2019. Los intereses supondrán un gasto de 199.600 y las amortizaciones ascenderán a los 1,28 millones de euros. Otros gastos contemplados son las transferencias corrientes (1,48 millones de euros) y el fondo de contingencia (165.00 euros).

«Afrontamos el siguiente ejercicio con mucha tranquilidad, con un fondo de contingencia destinado a los sobrecostes de la Ciudad del Deporte que, esperamos, quede liquidado durante el próximo 2020», ha explicado el regidor de Economía de Xàtiva Ignacio Reig, quien ha añadido que «la subida en alguna de las partidas responde a las indicaciones por parte del Gobierno Central respecto al IPC».
Hay que destacar que la propuesta de líneas fundamentales del presupuesto para el ejercicio 2020 cumple la regla del gasto.

No hay comentarios

Dejar respuesta