Xàtiva formarà a 120 persones del barri del Carme per a trobar feina

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Xàtiva posa en marxa el programa d’itineraris formatius per a la inserció laboral de persones en risc o en situació d’exclusió social. Dimarts 19 de setembre, a les 11 hores, hi ha convocada una reunió informativa a la Casa de Cultura. El programa intervé sobre la situació actual del barri de Carme, per combatre les circumstàncies que dificulten la integració laboral i, per tant, la inclusió social. L’objectiu és situar als col·lectius desafavorits en situació de la màxima igualtat possible respecte de la mitjana de la societat de Xàtiva, mitjançant la capacitació i proporcionant eines bàsiques per trobar feina i autonomia personal a l’hora d’accedir al mercat laboral.

La regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, explica que «és un programa ambiciós que contempla el treball com a un factor estructurant de la vida de les persones. Anem a seleccionar 120 participants, dels quals 60 seran joves de 16 a 30 anys. També va dirigit a dones d’entre 30 i 64 anys i a aturats de llarga duració en aquesta mateixa franja d’edat». La regidora ha destacat que els participants al programa rebran una remuneració, tant durant el període de formació com en les assistències als tallers posteriors.

Es realitzaran tallers de formació bàsica (llenguatge i comunicació, càlcul i operacions bàsiques i coneixement del medi natural, social i cultural), ofimàtica, millora d’autoestima i habilitats socials i d’acompanyament a la inserció laboral. El programa conté unes fases d’itinerari que han de desenvolupar-se i executar-se. Així, l’itinerari inclou una fase d’acollida i diagnòstic sociolaboral individualitzat que valorarà l’historial professional i formatiu per detectar les necessitats, mancances i altres factors relacionats amb l’accés a l’ocupació per establir el nivell i perfil d’ocupabilitat de cada participant.

També hi ha una fase de disseny i desenvolupament de l’itinerari individualitzat d’inserció sociolaboral que comprèn accions d’atenció social, d’orientació laboral, d’intermediació laboral i prospecció i de suport a l’ocupació. En la fase d’acompanyament es potencia l’empoderament de la persona participant perquè s’implique activament en el disseny i l’avaluació de les diferents fases de l’itinerari.

Finalment, la fase d’alfabetització digital conté el desenvolupament de competències digitals i d’habilitats tècniques, socials i ètiques relatives a l’ús de les TIC, ja que es considera una eina imprescindible per aconseguir no només una inserció laboral, sinó una integració plena en la societat actual.

Per què el barri del Carme?
L’elecció del barri del Carme ve determinada per situacions de desigualtat, deteriorament i exclusió social d’alguns dels seus habitants. El barri compta amb 757 habitants, el que suposa el 3% de la població de Xàtiva. El Carme està conformat per 13 blocs d’habitatges d’entre 60 i 80 metres quadrats, d’una antiguitat al voltant de 60 anys. La incidència de problemes com l’atur o la falta d’autonomia econòmica fan necessària aquesta intervenció.

El programa es finança amb una subvenció de 150.000 de la Generalitat Valenciana, que provenen del programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020. Aquestos fons reforcen el gir cap a les polítiques socials impulsat per l’Executiu valencià, a través de projectes dirigits al foment de l’ocupació sostenible i la qualitat i mobilitat laboral; la inclusió social i la lluita contra la pobresa; i la inversió en educació i formació professional.


En Castellà:

Xàtiva, 15 de septiembre de 2017.- La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Xàtiva pone en marcha el programa de itinerarios formativos para la inserción laboral de personas en riesgo o en situación de exclusión social. El martes 19 de septiembre, a las 11 horas, se ha convocado una reunión informativa en la Casa de Cultura. El programa interviene sobre la situación actual del barrio de Carmen, para combatir las circunstancias que dificultan la integración laboral y, por tanto, la inclusión social. El objetivo es situar a los colectivos desfavorecidos en situación de la máxima igualdad posible respecto de la media de la sociedad de Xàtiva, mediante la capacitación y proporcionando herramientas básicas para encontrar trabajo y autonomía personal a la hora de acceder al mercado laboral.

La concejala de Bienestar Social, Xelo Angulo, explica que «es un programa ambicioso que contempla el trabajo como un factor estructurante de la vida de las personas. Vamos a seleccionar a 120 participantes, de los que 60 serán jóvenes de 16 a 30 años. También va dirigido a mujeres de entre 30 y 64 años y parados de larga duración en esta misma franja de edad «. La concejala ha destacado que los participantes en el programa recibirán una remuneración, tanto durante el periodo de formación como en las asistencias a los talleres posteriores.

Se realizarán talleres de formación básica (lenguaje y comunicación, cálculo y operaciones básicas y conocimiento del medio natural, social y cultural), ofimática, mejora de autoestima y habilidades sociales y de acompañamiento a la inserción laboral. El programa contiene unas fases de itinerario que deben desarrollarse y ejecutarse. Así, el itinerario incluye una fase de acogida y diagnóstico sociolaboral individualizado que valorará el historial profesional y formativo para detectar las necesidades, carencias y otros factores relacionados con el acceso al empleo para establecer el nivel y perfil de empleabilidad de cada participante.

También hay una fase de diseño y desarrollo del itinerario individualizado de inserción sociolaboral que comprende acciones de atención social, de orientación laboral, de intermediación laboral y prospección y de apoyo al empleo. En la fase de acompañamiento se potencia el empoderamiento de la persona participante para que se implique activamente en el diseño y la evaluación de las diferentes fases del itinerario.

Por último, la fase de alfabetización digital contiene el desarrollo de competencias digitales y de habilidades técnicas, sociales y éticas relativas al uso de las TIC, ya que se considera una herramienta imprescindible para conseguir no sólo una inserción laboral, sino una integración plena en la sociedad actual.

¿Por qué el barrio del Carmen?
La elección del barrio del Carmen viene determinada por situaciones de desigualdad, deterioro y exclusión social de algunos de sus habitantes. El barrio cuenta con 757 habitantes, lo que supone el 3% de la población de Xàtiva. El Carmen está conformado por 13 bloques de viviendas de entre 60 y 80 metros cuadrados, de una antigüedad de alrededor de 60 años. La incidencia de problemas como el paro o la falta de autonomía económica hacen necesaria esta intervención.

El programa se financia con una subvención de 150.000 de la Generalitat Valenciana, que provienen del programa operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020. Estos fondos refuerzan el giro hacia las políticas sociales impulsado por el Ejecutivo valenciano, a través de proyectos dirigidos al fomento del empleo sostenible y la calidad y movilidad laboral; la inclusión social y la lucha contra la pobreza; y la inversión en educación y formación profesional.

No hay comentarios

Dejar respuesta