Xàtiva crearà 26 llocs de treball en el marc del Programa de Polítiques Inclusives dotat amb 200.000 euros

La junta de govern de l’Ajuntament de Xàtiva celebrada en el matí d’ahir ha aprovat el Programa de Polítiques Inclusives de Benestar Social (PI) per a l’any 2018. Durant aquest exercici, l’Ajuntament destinarà 209.045 euros a dotar econòmicament aquest programa pioner que es va iniciar en març de 2016 i que, fins al moment, ha suposat la creació directa de 83 llocs de treball per a persones amb una necessitat especial d’inclusió al mercat laboral.

Aquesta nova edició crearà 26 llocs de treball, amb una durada d’un any o de sis mesos segons modalitats. El programa PI d’enguany consolida el model que es va desenvolupar l’exercici anterior. Es tornen a elaborar tres perfils de beneficiaris: usuaris habituals de serveis socials, persones amb discapacitat funcional i persones amb alt risc d’exclusió social.

La selecció dels participants s’efectuarà en base a informes redactats per l’equip social base, procedint-se a un estudi individualitzat de cada cas.

La fase del Programa PI destinada als usuaris habituals de serveis socials obrirà la possibilitat d’ocupar a 15 persones durant 6 mesos, amb una dedicació de 25 hores setmanals. Per al cas de persones amb discapacitat funcional, es creen 8 llocs de treball, amb una durada d’un any i una dedicació de 20 hores setmanals. Finalment, en el cas de persones amb un alt risc d’exclusió social, es contractarà a 3 persones durant un any, amb una jornada laboral de 25 hores setmanals.

Les persones seleccionades per l’equip social base de l’Ajuntament desenvoluparan tasques auxiliars en diversos departaments. La majoria realitzaran funcions d’ordenança i alguns altres reforçaran l’equip del Servei d’Assistència Domiciliària i altres serveis municipals com la brigada d’obres públiques o de jardineria.

La regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, creu que “la millor manera de prevenir la pobresa i l’exclusió social és esforçant-nos entre tots per reduir les desigualtats. Una de les polítiques innovadores que ha creat l’Ajuntament de Xàtiva ha estat el Programa PI, on adaptem les polítiques actives d’ocupació a les necessitats específiques de persones en situació de vulnerabilitat, intensificant l’acció segons el nivell d’ocupabilitat i fomentant l’adquisició de competències bàsiques, especialment a dones víctimes de violència de gènere, persones amb diversitat funcional, joves i un llarg etcètera”.

Angulo posa en valor el treball del seu departament en aquestos darrers anys: “respectant el marc legislatiu, el PI s’ha convertit en una referència fora de la nostra ciutat. És el programa millor valorat pels usuaris de Benestar Social”. Fruit d’aquestos bons resultats, la regidora ha anunciat que “hem proposat aquest programa per a que siga reconegut per la FVMP dins dels premis al bon govern en la categoria de polítiques socials, igualtat, integració i cooperació”.


En Castellà:

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Xàtiva celebrada esta mañana ha aprobado el Programa de Políticas Inclusivas de Bienestar Social (PI) para el año 2018. Durante este ejercicio, el Ayuntamiento destinará 209.045 euros a dotar económicamente este programa pionero que se inició en marzo de 2016 y que, hasta el momento, ha supuesto la creación directa de 83 puestos de trabajo para personas con una necesidad especial de inclusión en el mercado laboral.

Esta nueva edición creará 26 puestos de trabajo, con una duración de un año o de seis meses según modalidades. El programa PI de este año consolida el modelo que se desarrolló el ejercicio anterior. Se vuelven a elaborar tres perfiles de beneficiarios: usuarios habituales de servicios sociales, personas con discapacidad funcional y personas con alto riesgo de exclusión social.

La selección de los participantes se efectuará en base a informes redactados por el equipo social base, procediéndose a un estudio individualizado de cada caso. Se elaborará un censo con los datos personales de los usuarios encriptados. Este censo se utilizará para la selección de beneficiarios, que serán ordenados en función de unos criterios de baremación específicos para cada perfil de beneficiarios, siendo el primero de la lista aquella persona cuya situación sea perentoria. Una vez producida la selección de los beneficiarios del PI, en caso de baja, renuncia o expulsión del programa, por no cumplir los objetivos y todo debidamente motivado, se procederá a llamar a los siguientes de la lista, que serán considerados como reserva.

La fase del Programa PI destinada a los usuarios habituales de servicios sociales abrirá la posibilidad de emplear a 15 personas durante 6 meses, con una dedicación de 25 horas semanales. Para el caso de personas con discapacidad funcional, se crean 8 puestos de trabajo, con una duración de un año y una dedicación de 20 horas semanales. Finalmente, en el caso de personas con un alto riesgo de exclusión social, se contratará a 3 personas durante un año, con una jornada laboral de 25 horas semanales.

Las personas seleccionadas por el equipo social base del Ayuntamiento desarrollarán tareas auxiliares en varios departamentos. La mayoría realizarán funciones de ordenanza y algunos otros reforzarán el equipo del Servicio de Asistencia Domiciliaria y otros servicios municipales como la brigada de obras públicas o de jardinería.

Según el equipo social base, el principal factor generador de riesgo de exclusión social es el impacto del desempleo en la unidad familiar. El objetivo general del programa es conseguir el bienestar social integral con la integración laboral, ofreciendo un trabajo como elemento estructurante de la vida, de la integración y del conjunto de relaciones sociales. El Programa PI cuenta con una serie de objetivos específicos como proporcionar una estabilidad económica para cubrir necesidades básicas, facilitar la inclusión social e inculcar hábitos beneficiosos en la vida diaria de estos ciudadanos.

La concejala de Bienestar Social, Xelo Angulo, cree que «la mejor manera de prevenir la pobreza y la exclusión social es esforzándonos entre todos para reducir las desigualdades. Una de las políticas innovadoras que ha creado el Ayuntamiento de Xàtiva ha sido el Programa PI, donde adaptamos las políticas activas de empleo a las necesidades específicas de personas en situación de vulnerabilidad, intensificando la acción según el nivel de empleabilidad y fomentando la adquisición de competencias básicas, especialmente a mujeres víctimas de violencia de género, personas con diversidad funcional, jóvenes y un largo etcétera «.

Angulo pone en valor el trabajo de su departamento en estos últimos años: «respetando el marco legislativo, el PI se ha convertido en una referencia fuera de nuestra ciudad. Es el programa mejor valorado por los usuarios de Bienestar Social «. Fruto de estos buenos resultados, la concejala ha anunciado que «hemos propuesto este programa para que sea reconocido por la FVMP dentro de los premios al buen gobierno en la categoría de políticas sociales, igualdad, integración y cooperación».

No hay comentarios

Dejar respuesta

1 × dos =