Xàtiva crea una borsa de treball per a oficials de les brigades municipals

El termini de presentació de sol·licituds va des de demà dia 23 fins a dijous 29 de desembre de 2022, ambdós inclosos, a la seu electrònica de l’Ajuntament

Xàtiva, 22 de desembre de 2022.- Hui s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província la convocatòria per a la constitució de la borsa d’ocupació de les Brigades Municipals de Suport a Serveis. L’Ajuntament de Xàtiva treu així unes oposicions públiques per a cobrir llocs d’oficial/a de la Brigada de Parcs i Jardins, Brigada de Serveis Municipals, Brigada d’Aigües Potables i la corresponent d’Agent Rural, amb la categoria de personal laboral, personal d’oficis, subgrup C2 de titulació.

El termini de presentació de sol·licituds va des de demà dia 23 fins a dijous 29 de desembre de 2022, ambdós inclosos. Demà divendres s’habilitarà un tràmit exclusiu amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació a la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva (http://xativa.sedelectronica.es/ -Catàleg de Tràmits/Administració General/Recursos Humans).

Amb la creació d’aquesta borsa de treball, l’Ajuntament podrà cobrir places o llocs vacants en les brigades municipals com a personal laboral, amb caràcter urgent i temporal, amb l’horari, funcions, retribucions i altres condicions de treball definides en la normativa que regula la plantilla municipal. A més a més, aquesta borsa de treball podrà ser cedida a altres administracions públiques, mitjançant la formalització de convenis de col·laboració o altres mecanismes de col·laboració interadministrativa, motiu pel qual les persones aspirants hauran de fer constar el consentiment per a la possible cessió de dades en emplenar les seues sol·licituds de participació.

El procés selectiu constarà de dues parts, obligatòries i amb caràcter eliminatori. Una primera prova escrita de coneixements generals, a través d’un qüestionari de 25 preguntes i amb un temps de 30 minuts i una segona prova pràctica, diferent per a cada especialitat i amb un temps màxim de 60 minuts.

La data, hora i lloc dels exàmens, junt amb la llista de persones admeses i excloses es publicarà al web municipal i al tauler d’anuncis.

Les bases es poden consultar en el següent enllaç:

Funcions del oficials

Els oficials de la Brigada de Serveis Municipals duran a terme tasques com ara actuacions menors relacionades amb la construcció i reparació a la via pública, treballs de pintura tant exterior com interior; muntatge i reparació de mobiliari urbà; manteniment d’edificis municipals; muntatge i desmuntatge d’infraestructures com ara escenaris, taules, cadires i anàlegs o trasllat de material per al departament d’obres o per qualsevol altre departament de l’Ajuntament.

Per la seua banda, els oficials de la Brigada Parcs i Jardins s’ocuparan del manteniment de les zones verdes i parcs del municipi; gestió, control i supervisió de la poda de l’arbrat municipal; preparació de la terra condicionant i anivellant el sòl i instal·lant i operant sistemes de reg i drenatge, plantació d’arbres, plantes de jardí i gespa.

Pel que fa als oficials de la Brigada d’Aigües Potables, la seua missió és realitzar instal·lacions d’aigua, inclosos sistemes de reg; muntar, mantenir i reparar instal·lacions domèstiques i industrials; mantenir i millorar les instal·lacions de fontaneria dels edificis municipals, així com l’execució de menudes obres relacionades amb el seu ofici.

Finalment els oficials de la Brigada d’Agents Rurals realitzaran funcions de vigilància del terme rural municipal; també controlar els treballs i serveis de millora i conservació dels camins rurals; comunicar als serveis tècnics municipals les transformacions de les terres i edificacions i altres incidències en matèria d’espais naturals, camins rurals, vies pecuàries; comunicar i informar de l’estat dels camins rurals; informar sobre la ubicació de possibles abocaments incontrolats i de possibles incompliments en el pla local de cremes; el repartiment i control en la distribució de productes fitosanitaris, en col·laboració en matèria de medi ambient amb altres organismes competents, així com emplenar els comunicats d’informació, inspecció i incidències sobre els cultius.

No hay comentarios

Dejar respuesta