Xàtiva cobrarà un 1,5% dels seus beneficis a les empreses de subministrament elèctric i telefonia

La proposta de Compromís suposarà un increment dels ingressos a partir del cobrament a les elèctriques i les companyies de telefonia.

Ahir es va aprovar en la Comissió Informativa d’Hisenda les noves ordenances fiscals per al 2017. Entre els canvis s’ha recollit la proposta del grup municipal COMPROMÍS sobre el cobrament d’una quantia equivalent al 1,5% dels seus ingressos bruts a les empreses explotadores de subministres, les quals afecten a la generalitat o a una part important del veïnat. Com ha explicat la portaveu de COMPROMÍS per Xàtiva, Cristina Suñer, “aquest percentatge que reclamem a les companyies ja el paguen tots el consumidors a les seues factures però després estes empreses se’l queden engreixant els seus beneficis. Ara eixes quantitats tornaran a les arques públiques i per tant redundaran en benefici dels i les xativines”.

Amb la incorporació de la proposta de COMPROMÍS a les ordenances fiscals de 2017 s’aconsegueix que les grans empreses i corporacions energètiques, abonen una taxa per l’aprofitament que fan del domini públic municipal. Una iniciativa emparada per la Llei Reguladora de les Hisendes Local on s’assenyala que els Ajuntaments tenen potestat per establir taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local desenvolupant les corresponents Ordenances reguladores. Suñer ha afegit que “des de COMPROMÍS es considera que la càrrega fiscal del municipi no ha de recaure exclusivament en els ciutadans ni en les empreses locals, per això aquesta taxa permet millorar el finançament municipal sense augmentar la pressió fiscal sobre la ciutadania. A més reclama el que es reclama a d’altres: pagar per utilitzar el que és de tots”.

En el cas de Xàtiva, el subjecte passiu d’aquesta taxa serien totes les companyies que donen servei al municipi, atès que són les entitats titulars de la xarxa de subministrament d’energia que transcorre pel domini públic de Xàtiva, sense perjudici que noves situacions respecte a la titularitat de la xarxa donen peu a modificacions posteriors de l’ordenança.

No hay comentarios

Dejar respuesta