Xàtiva aprova per unanimitat la modificació pressupostària per finançar el Programa «Reactivem Xàtiva»

El plenari extraordinari aprova també altres punts importants com el Pla Director, el Pla Econòmic Financer i la modificació de l’Ordenança d’Ocupació de Via Pública

L’Ajuntament de Xàtiva ha celebrat aquest divendres 15 de maig un plenari extraordinari per deliberar el Pla de Reactivació Social i Econòmica de Xàtiva i les mesures extraordinàries a prendre amb la finalitat de pal·liar els efectes socials i econòmics produïts per la crisi sanitària de la Covid-19, amb una inversió que arribarà fins als 8 milions d’euros.

Els grups municipals de Xàtiva han aprovat per unanimitat la modificació del pressupost per Crèdits Extraordinaris per al finançament del Programa «Reactivem Xàtiva», amb 3,4 milions d’euros procedents de diferents partides municipals com ara ingressos de la Diputació de València o de bons al comerç, incorporació de romanent de pressupostos anteriors o els diners que s’anaven a destinar en aquest 2020 al préstec del Pla Montoro. Aquesta important xifra podrà destinar-se d’aquesta manera a diferents recursos com ara ajudes directes al comerç, l’adquisició d’equipament de protecció individual per a empreses, bons al consum i al programa d’integració, entre d’altres.

L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha agraït a tots els grups el seu recolzament, i ha destacat que «tots som conscients de que aquesta circumstància és nova i aquesta crisi va a derivar inexorablement en una crisi econòmica amb un repunt de la xifra d’aturats. Com a ajuntament no podíem donar-li l’esquena a totes les persones afectades per la pandèmia». Cerdà ha recalcat la bona gestió econòmica dels darrers anys, remarcant que «si podem fer aquest programa de reactivació a partir del dilluns amb totes les bases que s’han anat treballant és per la bona gestió econòmica dels darrers anys que permet arribar als 3,4 milions tenint clar que no podem deixar de pagar les factures del dia a dia».

El portaveu socialista Ignacio Reig ha expressat per la seua part que «són quantitats molt importants en el paper que ara cal gestionar. Les prioritats han canviat i la reactivació econòmica és el nostre principal objectiu, deixant de banda en moments com aquest les diferències dels grups municipals».

La portaveu del grup Popular Maria José Pla ha justificat el vot favorable explicant que «fets excepcionals requereixen mesures excepcionals, i per això el nostre recolzament, per responsabilitat amb la ciutadania». Juan Giner (Ciutadans) ha exposat per part seua que «estem al front d’una situació més que extraordinària en la que s’han de prendre decisions per a la reconstrucció econòmica i social de la ciutat, i per això és necessària aquesta modificació pressupostària per implementar mesures que ajuden als nostres veïns i veïnes».

Altre dels punts aprovats per unanimitat ha estat la modificació de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública, que autoritza a l’Ajuntament a concedir autoritzacions per tal d’incrementar la superfície d’ocupació de via pública per part dels establiments hostalers.
«Ja s’han visitat els més de 300 locals que hi ha a la ciutat per tractar de mantenir les taules que tenen, augmentant l’espai. En alguns casos es pot fer i en altres és més complicat. Fins al moment, l’actitud és responsable però hem de tindre clar que no podem baixar la guàrdia perquè sabem que aquest virus i la transmissió encara s’està produint i hem de ser cautelosos amb les mesures, i sobretot en aquelles que provoquen que es congregue gent», ha assegurat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.

Maria José Pla (PP) ha considerat «necessària» l’excepcionalitat de la mesura «per a ajudar als negocis d’hostaleria» i Maria Beltrán (Ciutadans) ha apel·lat «a la responsabilitat de clients i d’empresaris perquè el virus encara està ahi».

A més a més, també s’ha aprovat el Pla Econòmic Financer 2021 amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida i Ciutadans, i l’abstenció del Partit Popular.

Aprovat el Pla Director

D’altra banda, també s’ha aprovat al plenari extraordinari el Pla Director de Reactivació Social i Econòmica de Xàtiva, en aquest cas amb els vots favorables del PSPV-PSOE i Ciutadans, i les abstencions de Xàtiva Unida i del Partit Popular.

L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha lamentat les abstencions tot i haver creat una comissió de treball en la que estan representats tots els grups polítics junt a representants sindicals i del sector comercial de la ciutat, i ha expressat que es va a seguir treballant per a se sumen en un futur. «Volem que siga un Pla de tots i de totes, per a que tothom es senta reconegut en aquesta reactivació ja que les prioritats han canviat per a tots.

El Pla Director aprovat aquest divendres comptarà també pròximament amb un estudi de situació i la redacció d’un Pla estratègic per abordar les millores a portar a terme per a solucionar els reptes de futur de Xàtiva. «És un punt de partida que planteja un escenari a planificar i avaluar. Un Pla d’estímul de reactivació al que esperem que puguen sumar-se tots els grups polítics i els diferents actors municipals perquè és el moment de treballar junts i donar la cara pels veïns i veïnes de la nostra ciutat, sense que es quede ningú al marge», ha asseverat Cerdà.


En Castellà:

Aprobada por unanimidad la modificación presupuestaria de 3,4 millones para financiar el Programa «Reactivem Xàtiva»

El pleno extraordinario aprueba también otros puntos importantes como el Plan Director, el Plan Económico-Financiero y la modificación de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública

El Ayuntamiento de Xàtiva ha celebrado este viernes 15 de mayo un pleno extraordinario para deliberar el Plan de Reactivación Social y Económica de Xàtiva y las medidas extraordinarias a tomar con el fin de paliar los efectos sociales y económicos producidos por la crisis sanitaria de la Covid-19, con una inversión que llegará hasta los 8 millones de euros.

Los grupos municipales de Xàtiva han aprobado por unanimidad la modificación del presupuesto por Créditos Extraordinarios para la financiación del Programa «Reactivem Xàtiva», con 3,4 millones de euros procedentes de diferentes partidas municipales como ahora ingresos de la Diputación de València o de bonos al comercio, incorporación de remanente de presupuestos anteriores o el dinero que se iba a destinar en este 2020 al préstamo del Plan Montoro. Esta importante cifra podrá destinarse de este modo a diferentes recursos como ayudas directas al comercio, la adquisición de equipación de protección individual para empresas, bonos al consumo y en el programa de integración, entre otros.

El alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha agradecido a todos los grupos su respaldo, y ha destacado que «todos somos conscientes de que esta circunstancia es nueva y esta crisis va a derivar inexorablemente en una crisis económica con un repunte de la cifra de parados. Como ayuntamiento no podíamos darle la espalda a todas las personas afectadas por la pandemia». Cerdà ha recalcado la buena gestión económica de los últimos años, remarcando que «si podemos hacer este programa de reactivación a partir del lunes con todas las bases que se han ido trabajando es por la buena gestión económica de los últimos años que permite llegar a los 3,4 millones teniendo claro que no podemos dejar de pagar las facturas del día a día».

El portavoz socialista Ignacio Reig ha expresado por su parte que «son cantidades muy importantes en el papel que ahora hay que gestionar. Las prioridades han cambiado y la reactivación económica es nuestro principal objetivo, dejando de lado en momentos como este las diferencias de los grupos municipales».

La portavoz del grupo Popular Maria José Pla ha justificado el voto favorable explicando que «hechos excepcionales requieren medidas excepcionales, y por eso nuestro respaldo, por responsabilidad con la ciudadanía». Juan Giner (Ciudadanos) ha expuesto por su parte que «estamos al frente de una situación más que extraordinaria en la que se tienen que tomar decisiones para la reconstrucción económica y social de la ciudad, y por eso es necesaria esta modificación presupuestaria para implementar medidas que ayudan a nuestros vecinos y vecinas».

Otro de los puntos aprobados por unanimidad ha sido la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de Vía Pública, que permite al Ayuntamiento conceder autorizaciones para incrementar la superficie de ocupación de vía pública por parte de los establecimientos hosteleros.

«Ya se han visitado los más de 300 locales que hay en la ciudad para tratar de mantener las mesas que tienen, aumentando el espacio. En algunos casos se puede hacer y en otros es más complicado. Hasta el momento, la actitud es responsable pero tenemos que tener claro que no podemos bajar la guardia porque sabemos que este virus y la transmisión todavía se está produciendo y tenemos que ser cautelosos con las medidas, y sobre todo con aquellas que provocan que se congregue gente», ha asegurado el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.

Maria José Pla (PP) ha considerado «necesaria» la excepcionalidad de la medida «para ayudar a los negocios de hostelería» y Maria Beltrán (Ciudadanos) ha apelado «a la responsabilidad de clientes y de empresarios porque el virus todavía está ahí».
Además, también se ha aprobado el Plan Económico Financiero 2021 con los votos a favor del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida y Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular.

Aprobado el Plan Director

Por otro lado, también se ha aprobado en el pleno extraordinario el Plan Director de Reactivación Social y Económica de Xàtiva, en este caso con los votos favorables del PSPV-PSOE y Ciudadanos, y las abstenciones de Xàtiva Unida y del Partido Popular.
El alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha lamentado las abstenciones a pesar de haber creado una comisión de trabajo en la que están representados todos los grupos políticos junto a representantes sindicales y del sector comercial de la ciudad, y ha expresado que se va a seguir trabajando para que se sumen en un futuro. «Queremos que sea un Plan de todos y de todas, para que todo el mundo se sienta reconocido en esta reactivación puesto que las prioridades han cambiado para todos.

El Plan Director aprobado este viernes contará también próximamente con un estudio de situación y la redacción de un Plan estratégico para abordar las mejoras a llevar a cabo para solucionar los retos de futuro de Xàtiva. «Es un punto de partida que plantea un escenario a planificar y evaluar. Un Plan de estímulo de reactivación al que esperamos que puedan sumarse todos los grupos políticos y los diferentes actores municipales porque es el momento de trabajar juntos y dar la cara por los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, sin que se quede nadie al margen», ha aseverado Cerdà.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cuatro × 5 =