Xàtiva aprova les bases específiques de la borsa de treball per cobrir llocs de bibliotecari

L’Ajuntament de Xàtiva ha fet pública la convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball temporal per tal de cobrir llocs de treball de bibliotecari/a a escala d’administració especial, mitjançant concurs.

A aquesta borsa de treball es podrà recórrer per cobrir, de caràcter urgent i temporal, places o llocs vacants d’aquesta categoria, programes o serveis temporals i necessitats puntuals de personal tant funcionari com laboral. La jornada de treball podrà ser a temps complet o parcial i l’horari de treball serà flexible per a poder-se adaptar a les necessitats del servei.

Entre les funcions pròpies de Bibliotecari a desenvolupar es troben la promoció, gestió i desenvolupament del servei de Biblioteca, la coordinació i supervisió dels equips de treball, l’elaboració de directrius per a la gestió i el manteniment de les col·leccions bibliogràfiques, la planificació i organització d’activitats culturals i de promoció de la lectura, la selecció i catalogació dels fons de la Biblioteca, el disseny i gestió dels serveis d’informació general i bibliogràfica, la representació o la relació amb la comunitat educativa i municipal.

Per a optar a la borsa és necessari complir una sèrie de requisits com tenir complits els setze anys, estar en possessió del títol de Llicenciatura o el Grau en Documentació o Geografia i Història -o estar en procés d’aconseguir-lo- posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques, no trobar-se inhabilitat, estar en possessió del C1 de valencià o no disposar d’antecedents penals per delictes sexuals.

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir del següent de la publicació de la convocatòria en la web municipal i en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Xàtiva. Aquestes sol·licituds es presentaran en el Registre Electrònic General de l’Ajuntament, adjuntant el justificant d’abonament dels drets de participació.

El tribunal qualificador estarà compost per un president o presidenta, que serà un funcionari o funcionària de carrera; un secretari o secretària, que serà el de la corporació o el funcionari o funcionària de carrera en qui delegue i que tindrà veu i vot; i tres funcionaris o funcionàries de carrera designats pel President de la Corporació o en el seu defecte per la Regidora delegada de Recursos Humans.

Respecte a l’acreditació dels mèrits que es tindran en compte en el concurs, es tindrà en compte en primer lloc l’experiència professional, tant el temps treballat en l’administració pública com en el sector privat o com a autònom (màxim 7 punts). D’altra banda també es tindran en compte els coneixements, des de la formació en titulacions i idiomes fins la superació d’exercicis de proves selectives d’accés (màxim 10 punts), així com altres mèrits específics (màxim 2 punts) i el grau de diversitat funcional (màxim 1 punt).

La puntuació definitiva dels i les aspirants vindrà determinada per la suma de la puntuació obtinguda en el concurs de mèrits. En cas d’empat en les qualificacions finals, el tribunal dirimirà els empats aplicant les següents regles: aspirant amb major puntuació en l’experiència professional, aspirant amb major puntuació en formació, aspirant amb diversitat funcional reconeguda, aspirant de major edat i, en cas de continuar l’empat, aspirant del sexe infrarrepresentat d’acord amb el Pla d’igualtat aprovat el passat 2015.

La publicació de tots els anuncis relatius a aquest procés s’efectuarà únicament en el Tauler electrònic d’Edictes Municipal i en la pàgina web de l’Ajuntament (www.xativa.es). Es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, l’anunci de la convocatòria de l’extracte.


En Castellà:
Xàtiva aprueba las bases específicas de la bolsa de trabajo temporal para cubrir puestos de bibliotecario

El Ayuntamiento de Xàtiva ha hecho pública la convocatoria del procedimiento selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo temporal para cubrir puestos de trabajo de bibliotecario/a a escala de administración especial, mediante concurso.

A esta bolsa de trabajo se podrá recurrir para cubrir, de carácter urgente y temporal, plazas o puestos vacantes de esta categoría, programas o servicios temporales y necesidades puntuales de personal tanto funcionario como laboral. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o parcial y el horario de trabajo será flexible para poder adaptarse a las necesidades del servicio.

Entre las funciones propias de la Biblioteca a desarrollar se encuentran la promoción, gestión y desarrollo del servicio de Biblioteca, la coordinación y supervisión de los equipos de trabajo, la elaboración de directrices para la gestión y el mantenimiento de las colecciones bibliográficas, la planificación y organización de actividades culturales y de promoción de la lectura, la selección y catalogación de los fondos de la Biblioteca, el diseño y gestión de los servicios de información general y bibliográfica, la representación o la relación con la comunidad educativa y municipal.

Para optar a la bolsa es necesario cumplir una serie de requisitos como tener cumplidos los dieciséis años, estar en posesión del título de Licenciatura o el Grado en Documentación o Geografía e Historia -o estar en proceso de conseguirlo- poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas, no encontrarse inhabilitado, estar en posesión del C1 de valenciano o no disponer de antecedentes penales por delitos sexuales.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente de la publicación de la convocatoria en la web municipal y en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de Xàtiva. Estas solicitudes se presentarán en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento, adjuntando el justificante de abono de los derechos de participación.

El tribunal calificador estará compuesto por un Presidente, que será un funcionario de carrera; un secretario, que será el de la corporación o funcionario o funcionaria de carrera en quien delegue y que tendrá voz y voto; y tres funcionarios o funcionarias de carrera designados por el Presidente de la Corporación o en su defecto por la Concejala delegada de Recursos Humanos.

Respecto a la acreditación de los méritos que se tendrán en cuenta en el concurso, se tendrá en cuenta en primer lugar la experiencia profesional, tanto el tiempo trabajado en la administración pública como en el sector privado o como autónomo (máximo 7 puntos). Por otro lado también se tendrán en cuenta los conocimientos, desde la formación en titulaciones e idiomas hasta la superación de ejercicios de pruebas selectivas de acceso (máximo 10 puntos), así como otros méritos específicos (máximo 2 puntos) y el grado de diversidad funcional (máximo 1 punto).

La puntuación definitiva de los aspirantes vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en el concurso de méritos. En caso de empate en las calificaciones finales, el tribunal dirimirá los empates aplicando las siguientes reglas: aspirante con mayor puntuación en la experiencia profesional, aspirante con mayor puntuación en formación, aspirando con diversidad funcional reconocida, aspirante de mayor edad y, en caso de continuar el empate, aspirante del sexo infrarrepresentado de acuerdo con el Plan de igualdad aprobado el pasado 2015.

La publicación de todos los anuncios relativos a este proceso se efectuará únicamente en el Tablón electrónico de Edictos Municipal y en la página web del Ayuntamiento (www.xativa.es). Se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, el anuncio de la convocatoria del extracto.

No hay comentarios

Dejar respuesta

11 + nueve =