Xàtiva aprova en plenari les ordenances fiscals per a 2019

El plenari de passat dissabte va aprovar inicialment les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Xàtiva per a l’exercici 2019. L’aprovació es va produir per majoria de 15 vots a favor; els dels regidors de l’equip de govern. Les noves ordenances inclouen poques novetats respecte a les actuals. El portaveu socialista i regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, va explicar que «renunciem a fer grans canvis o anunciar rebaixes d’impostos. Pensem que han estat moltes les novetats en els tres anys anteriors i que és moment de consolidar l’actual model d’ordenances fiscals».

Les ordenances fiscals de 2019 inclouen algunes de les peticions presentades en 2017, com ara una bonificació del 100% de les taxes per a proves selectives de què es beneficiaran les dones víctimes de violència de gènere i les famílies monoparentals. També es crea una nova taxa de reproducció de documents de l’Arxiu Municipal, a proposta del responsable del servei, per evitar abusos per part d’usuaris. Les ordenances per a l’any que ve continuen regularitzant «la incorrecta bonificació de la taxa del fem per adequar-la al cost del servei», en paraules de Reig. A excepció de la creació d’una taxa per a la inscripció en els cursos del mètode d’aprenentatge Suzuki que des d’ara es podrà prestar de forma reglada dins del servei del Conservatori Lluís del Milà, la resta de modificacions de les ordenances són de tipus operatiu. Durant la seua intervenció al plenari, el regidor d’Hisenda va explicar que «també afrontem l’impacte d’una disminució de les liquidacions de plusvàlua, malgrat que de moment no es canvia el tipus de gravamen per a compensar aquesta circumstància i asumirem la baixada d’ingressos».

Per la seua banda, el portaveu d’Esquerra Unida, Miquel Lorente va manifestar que «continuem en la mateixa línia de tarifació social i amb criteri de gènere, que comença a aplicar-se enguany gràcies a les aportacions de l’associació Xateba». Segons Lorente, les ordenances fiscals plantegen una millora en la gestió dels tributs i de les taxes. Així i tot, el també primer tinent d’alcalde considera que «hi ha un punt feble en el tema de l’aplicació de l’IBI per usos per tal de guanyar en progressivitat».

Pel grup municipal Compromís, Empar Penades va manifestar que les ordenances fiscals per a 2019 milloren les actuals «en tant que perfilen alguns aspectes i introdueixen alguns que no s’havien contemplat fins ara. Es tracta d’aprovar unes ordenances properes i adaptades a la realitat. No s’incrementa la pressió fiscal. És més, des de l’any 2015 no hem fet més que reduir-la. No més es redueix la bonificació del rebut del fem per culpa del PP i d’aquella mesura populista de bonificar la taxa al 50% sense fer cap estudi ni econòmic ni social».


En Castellà:

El pleno del pasado sábado aprobó inicialmente las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Xàtiva para el ejercicio 2019. La aprobación se produjo por mayoría de 15 votos a favor; los de los concejales del equipo de gobierno. Las nuevas ordenanzas incluyen pocas novedades respecto a las actuales. El portavoz socialista y concejal de Hacienda, Ignacio Reig, explicó que «renunciamos a hacer grandes cambios o anunciar rebajas de impuestos. Pensamos que han sido muchas las novedades en los tres años anteriores y que es momento de consolidar el actual modelo de ordenanzas fiscales «.

Las ordenanzas fiscales de 2019 incluyen algunas de las peticiones presentadas en 2017, como una bonificación del 100% de las tasas para las pruebas selectivas de las que se beneficiarán las mujeres víctimas de violencia de género y las familias monoparentales. También se crea una nueva tasa de reproducción de documentos del Archivo Municipal, a propuesta del responsable del servicio, para evitar abusos por parte de usuarios. Las ordenanzas para el año que viene siguen regularizando «la incorrecta bonificación de la tasa de la basura para adecuarla al coste del servicio», en palabras de Reig. A excepción de la creación de una tasa para la inscripción en los cursos del método de aprendizaje Suzuki que desde ahora se podrá prestar de forma reglada dentro del servicio del Conservatorio Luis Milán, el resto de modificaciones de las ordenanzas son de tipo operativo. Durante su intervención en el pleno, el concejal de Hacienda explicó que «también afrontamos el impacto de una disminución de las liquidaciones de plusvalía, a pesar de que de momento no se cambia el tipo de gravamen para compensar esta circunstancia y asumimos la bajada de ingresos «.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida, Miquel Lorente manifestó que «seguimos en la misma línea de tarificación social y con criterio de género, que comienza a aplicarse este año gracias a las aportaciones de la asociación Xateba». Según Lorente, las ordenanzas fiscales plantean una mejora en la gestión de los tributos y de las tasas. Aun así, el también primer teniente de alcalde considera que «hay un punto débil en el tema de la aplicación del IBI para usos para ganar en progresividad».

Por el grupo municipal Compromís, Empar Penades manifestó que las ordenanzas fiscales para 2019 mejoran las actuales «en tanto que perfilan algunos aspectos e introducen algunos que no se habían contemplado hasta ahora. Se trata de aprobar unas ordenanzas cercanas y adaptadas a la realidad. No se incrementa la presión fiscal. Es más, desde el año 2015 no hemos hecho más que reducirla. Nada más se reduce la bonificación del recibo de la basura por culpa del PP y de aquella medida populista de bonificar la tasa al 50% sin hacer ningún estudio ni económico ni social «.

No hay comentarios

Dejar respuesta