Xàtiva aprova el projecte d’obres per a la rehabilitació dels porxes de la plaça del Mercat

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat el projecte d’obres per a la rehabilitació dels porxes de la plaça del Mercat. El projecte aprovat hui ha estat redactat per l’arquitecte Vicent Torregrosa i compta amb l’informe favorable de l’arquitecte municipal. El pas següent per a la restauració dels porxes del Mercat serà la licitació de les obres que suposaran la inversió d’aproximadament 56.000 euros. Aquesta actuació forma part del Pla Xàtiva Creix.

La restauració dels porxes del Mercat es durà a terme amb recursos propis de l’Ajuntament, a diferència de l’altre projecte d’obres aprovat en junta, el de la reforma de la plaça de Sant Agustí, que compta amb un pressupost de 18.000 euros i que forma part del Pla Provincial d’Obres i Serveis 2017. Aquest fet suposa que les obres de restauració dels porxes es podran iniciar abans que la reforma de Sant Agustí, ja que aquesta darrera actuació ha de sotmetre’s a l’aprovació de la Diputació de València.

Segons s’exposa en la memòria del projecte de restauració dels porxes del Mercat, l’actuació té com a objectiu la recuperació del conjunt porticat seguint un criteri conservacionista i tan sols parcialment reconstructiu. Per aconseguir aquestos objectius, el projecte contempla la restauració de les columnes centrant-se en la seua neteja, en l’eliminació d’afegits impropis i en l’estabilització i consolidació de la pedra.

A més de la restauració de les columnes, el projecte inclou el revestiment amb pintura de l’arcada que descansa sobre les columnes, fins a l’altura del primer forjat i també la renovació de la pintura en la cara interior del forjat de biguetes que cobreix l’espai porticat. Les millores que comporta l’actuació també inclouen la substitució de la il·luminació dels arcs i el soterrament de dos trams de les línies d’enllumenat públic.

D’altra banda, la reforma de la plaça de Sant Agustí contempla la remodelació i reparació de les actuals voreres, deteriorades pel creixement dels arrels dels arbres ja abatuts. La reforma possibilitarà donar més espai al pas de vianants per aquesta plaça, on es reuneixen diversos serveis públics i educatius.

El regidor de Centre Històric, Jordi Estellés, ha expressat que“es dóna un primer pas per millorar la imatge i la ornamentació de la plaça del Mercat. L’aprovació d’aquest projecte palesa el compliment del compromís adquirit amb els veïns i comerciants d’aquesta zona”.


En Castellá:

Xàtiva restaurará los porches del Mercat

La Junta de Gobierno también aprueba el proyecto de reforma de la plaza de San Agustín, dos actuaciones en el centro histórico incluidas en el Plan Xàtiva Creix

Xàtiva, 27 de noviembre de 2017.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado el proyecto de obras para la rehabilitación de los porches de la plaza del Mercat. El proyecto aprobado hoy ha sido redactado por el arquitecto Vicent Torregrosa y cuenta con el informe favorable del arquitecto municipal. El paso siguiente para la restauración de los porches del Mercat será la licitación de las obras que supondrán la inversión de aproximadamente 56.000 euros. Esta actuación forma parte del Plan Xàtiva Creix.

La restauración de los porches del Mercat se llevará a cabo con recursos propios del Ayuntamiento, a diferencia del otro proyecto de obras aprobado en junta, el de la reforma de la plaza de San Agustín, que cuenta con un presupuesto de 18.000 euros y que forma parte del Plan Provincial de Obras y Servicios 2017. Este hecho supone que las obras de restauración de los porches se podrán iniciar antes que la reforma de San Agustín, ya que esta última actuación ha de someterse a la aprobación de la Diputación de Valencia.

Según se expone en la memoria del proyecto de restauración de los porches del Mercat, la actuación tiene como objetivo la recuperación del conjunto porticado siguiendo un criterio conservacionista y tan sólo parcialmente reconstructivo. Para conseguir estos objetivos, el proyecto contempla la restauración de las columnas centrándose en su limpieza, en la eliminación de añadidos impropios y en la estabilización y consolidación de la piedra.

Además de la restauración de las columnas, el proyecto incluye el revestimiento con pintura de la arcada que descansa sobre las columnas, hasta la altura del primer forjado y también la renovación de la pintura en la cara interior del forjado de viguetas que cubre el espacio porticado. Las mejoras que comporta la actuación también incluyen la sustitución de la iluminación de los arcos y el soterramiento de dos tramos de las líneas de alumbrado público.

Por otra parte, la reforma de la plaza de San Agustín contempla la remodelación y reparación de las actuales aceras, deterioradas por el crecimiento de las raíces de los árboles ya abatidos. La reforma posibilitará dar más espacio al paso de peatones por esta plaza, donde se reúnen varios servicios públicos y educativos.

El concejal de Centro Histórico, Jordi Estellés, expresó que «se da un primer paso para mejorar la imagen y la ornamentación de la plaza del Mercat. La aprobación de este proyecto demuestra el cumplimiento del compromiso adquirido con los vecinos y comerciantes de esta zona «.

No hay comentarios

Dejar respuesta