Xàtiva adjudica les obres de finalització del pavelló polivalent de l’Attilio Bruschetti

Els treballs, que suposaran una inversió de 113.230 euros més IVA, es portaran a terme per l’empresa Escrimar SLL

 La Mesa de Contractació de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat aquest dilluns l’adjudicació del contracte de les obres de finalització del pavelló polivalent en el CEIP Attilio Bruschetti, que tindrà una superfície d’uns 300 metres quadrats.

Finalment serà l’empresa Obra Civil y Edificación Escrimar SLL l’encarregada de dur a terme aquests treballs, que suposaran una inversió de 113.230,84 euros més IVA i hauran de realitzar-se en un període de temps sense activitat escolar. L’empresa i l’Ajuntament es reuniran pròximament per tal de fixar la data de començament de les obres.

Aquest pavelló polivalent, que va ser una de les propostes més votades en els pressupostos participatius de 2017, s’ubicarà en l’espai lliure que queda en el sector sud-est de la parcel·la, entre els dos edificis del centre i les zones de joc, zones verdes, jardins i pistes esportives. Tot el perímetre de l’obra serà prèviament tancat de manera adequada per tal de que no supose un risc tant per a l’alumnat com per al personal docent.

L’edifici constarà de dues zones. La primera d’elles serà una aula multi-usos construïda amb estructura metàl·lica, a doble alçada i amb dos magatzems, mentre que l’altra serà un bany adaptat amb una estructura més convencional. La peça se situa al fons de la parcel·la propera al tancat que separa el col·legi del carrer de la Beneficiència. La seua situació és propera al pavelló docent i s’accedeix a través de les voreres existents, pel que la connexió entre ambdós edificis és immediata.

D’altra banda, no es modificarà l’entorn urbà atès que la intervenció es realitzarà en l’entorn de la parcel·la, mantenint les distàncies necessàries tant amb els edificis com amb l’arbrat existent, i complint amb les especificacions de les normes bàsiques constructives i de disseny dels edificis d’ús docent de la Conselleria d’Educació.


En Castellà:

Xàtiva adjudica las obras de finalización del pabellón polivalente del Attilio Bruschetti

Los trabajos, que supondrán una inversión de 113.230 euros más IVA, se llevarán a cabo por la empresa Escrimar SLL

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado este lunes la adjudicación del contrato de las obras de finalización del pabellón polivalente en el CEIP Attilio Bruschetti, que tendrá una superficie de unos 300 metros cuadrados.

Finalmente será la empresa Obra Civil y Edificación Escrimar SLL la encargada de llevar a cabo estos trabajos, que supondrán una inversión de 113.230,84 euros más IVA y tendrán que realizarse en un periodo de tiempo sin actividad escolar. La empresa y el Ayuntamiento se reunirán próximamente para fijar la fecha de comienzo de las obras.


Este pabellón polivalente, que fue una de las propuestas más votadas en los presupuestos participativos de 2017, se ubicará en el espacio libre que queda en el sector sudeste de la parcela, entre los dos edificios del centro y las zonas de juego, zonas verdes, jardines y pistas deportivas. Todo el perímetro de la obra será previamente cerrado de manera adecuada para que no suponga un riesgo tanto para el alumnado como para el personal docente.
El edificio constará de dos zonas. La primera de ellas será una aula multiusos construida con estructura metálica, a doble altura y con dos almacenes, mientras que la otra será un baño adaptado con una estructura más convencional. La pieza se sitúa al fondo de la parcela próxima al vallado que separa el colegio de la calle de la Beneficiencia. Su situación es próxima al pabellón docente y se accede a través de las aceras existentes, por lo que la conexión entre ambos edificios es inmediata.


Por otro lado, no se modificará el entorno urbano dado que la intervención se realizará en el entorno de la parcela, manteniendo las distancias necesarias tanto con los edificios como con el arbolado existente, y cumpliendo con las especificaciones de las normas básicas constructivas y de diseño de los edificios de uso docente de la Consellería de Educación.

No hay comentarios

Dejar respuesta