Xàtiva adaptarà l’ordenança fiscal reguladora municipal a la normativa vigent sobre la plusvàlua

Aquesta modificació té l’objectiu de solucionar els problemes existents respecte a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

L’Ajuntament de Xàtiva portarà al plenari de febrer la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, per tal d’adequar-la a la normativa vigent aprovada en novembre del passat any 2021.

Aquest impost grava l’increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es posa de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat d’aquests per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi. La modificació té l’objectiu de solucionar el problema recurrent de la plusvàlua municipal anterior, la qual gravava la transmissió d’immobles encara que s’haguera produït una venda per baix de l’import de compra, situació molt freqüent des de la crisi immobiliària de l’any 2008.

Entre els canvis més significatius cal destacar que no estaran subjectes a aquest impost les transmissions que, per part de l’interessat, demostren la inexistència d’increment patrimonial comparant el preu de compra amb el de venda a les escriptures.

A més a més, hi haurà dos mètodes de càlcul de la base imposable: el sistema objectiu i la plusvàlua real. D’aquesta manera els contribuents tindran l’opció de tributar per la plusvàlua real del sòl (diferència entre el preu de venda i l’adquisició) si aquesta és inferior a la base imposable que propose el sistema objectiu. Aquesta opció s’haurà de sol·licitar per part de l’interessat, i sempre s’aplicarà el més beneficiós per al contribuent.

«Fins ara es produïa la meritació d’un impost sobre un suposat benefici, el qual amb les escriptures de compra a la mà no s’havia generat mai. Ara la nova normativa respecte a la plusvàlua deixa directament exemptes les compra-vendes per baix del preu d’adquisició», ha indicat el regidor d’Hisenda Ignacio Reig, qui ha afegit que a més «en el cas de vendes que sí han generat un benefici, el ciutadà o ciutadana pot triar entre les dues opcions: el mètode objectiu, que és similar al procediment anterior; o tributar per la plusvàlua real, que grava solament el benefici generat. En definitiva, la plusvàlua municipal sols gravarà els beneficis reals, mentre que les vendes de pisos a pèrdues quedaran exemptes».

Cal destacar també que les transmissions inferiors a un any sí que estaran subjectes a la plusvàlua, mentre que aquesta no tindrà efectes retroactius. Açò vol dir que totes les liquidacions aprovades i notificades anteriors al 26 d’octubre de 2021 no es poden acollir a aquesta sentència.

Una vegada aprovada aquesta modificació al plenari municipal s’obrirà una fase d’exposició pública de 30 dies després dels quals s’enviarà al Butlletí Oficial de la Província per a la seua aprovació definitiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta