Vint-i-set empreses i serveis turístics de Xàtiva formen part de la Xarxa SICTED

Cuatre establiments d’allotjament, tretze de restauració i sis serveis turístics de la ciutat formen part de la xarxa que impulsen Turisme Comunitat Valenciana i la Secretaria d’Estat de Turisme

Aquest matí s’ha tornat a reunir a l’Ajuntament de Xàtiva la mesa de qualitat de la xarxa SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions), amb la finalitat de proposar al comitè de distincions la concessió del distintiu de qualitat a 27 empreses i serveis turístics de la ciutat que han dut a terme les accions de formació i implementació d’aquest sistema de gestió turística. 7 noves empreses han començat enguany amb el procés d’integració en la xarxa de qualitat turística.

Les empreses s’organitzen en tres grups, en funció del nivell d’implantació del procés que tinga cadascuna. Així, les empreses de cicle 1 són les que acaben d’integrar-se enguany. Són un total de set, entre les quals es troben dos empreses d’allotjament, tres restaurants, una cafeteria i un comerç.

Pel que fa a les empreses de cicle 2, les quals estan en el segon any d’implantació de la xarxa SICTED, hi ha un total de 12 establiments, a saber: dos empreses de guies turístics, sis restaurants, dos cafeteries, un comerç i un hotel. Finalment, les més veteranes, les de cicle 3, en són 8. Entre elles, els dos museus municipals, el castell, l’oficina de turisme, la Policia Local, una empresa d’allotjament una cafeteria i un comerç.

Per al pròxim any, està previst un canvi en la metodologia d’acreditació de qualitat, per la qual cosa no es produiran noves incorporacions d’empreses, ja que s’establirà un període d’adaptació en totes les empreses integrades en la xarxa a la Comunitat Valenciana.

La mesa de qualitat és un òrgan col·legiat encarregat de facilitar la participació de tots els sectors econòmics i serveis públics de Xàtiva en la gestió del SICTED. En formen part l’alcalde, Roger Cerdà; la regidora de Turisme, Mariola Sanchis; la tècnica de l’Agència Valenciana de Turisme, Eva Beltrán; les tècniques municipals, Mº Dolores Cazaurang i Edurne Bañuls i els representants empresarials, Diego Fuentes, president d’Adexa i Jordi Gimeno en representació de Xacex.

SICTED és un projecte de millora de la qualitat de les destinacions turístiques promogut per la Secretaria d’Estat de Turisme, amb el recolzament de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que treballa amb serveis turístics de fins a 32 oficis diferents, amb l’objectiu de millorar l’experiència i satisfacció del turista.

Xàtiva va ser la primera ciutat que es va integrar en la xarxa Sicted des que es va produir el canvi polític en la Generalitat. Roger Cerdà ha animat als empresaris relacionats amb aquesta activitat a que participen en la iniciativa, ja que “és molt important que comencem a caminar junts per anar bastint, des dels paràmetres que marquen els sistemes de gestió de qualitat, una indústria turística local capaç de generar ocupació i riquesa”.

La xarxa SICTED integra ajuntaments i entitats privades com ara empreses de serveis turístics i transports, allotjaments i restauració o museus. Actualment, SICTED inclou destinacions turístiques tan consolidats com ara Morella, Dénia, Gandia, Benidorm, Alacant, Peníscola o València.

El sistema de qualitat turística SICTED ofereix diversos avantatges com ara la millora del posicionament turístic de Xàtiva, l’augment de la implicació sectorial en la millora del producte turístic i un increment en la coordinació entre l’Ajuntament i les empreses de serveis turístics de la ciutat.


En Castellà:

El compromiso de calidad turística SICTED se amplía a 27 empresas y servicios turísticos de Xàtiva

4 establecimientos de alojamiento, 13 de restauración y 6 servicios turísticos de la ciudad forman parte de la red que impulsan Turismo Comunidad Valenciana y la Secretaría de Estado de Turismo

Esta mañana se ha vuelto a reunir en el Ayuntamiento de Xàtiva la mesa de calidad de la red SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos), con el fin de proponer al comité de distinciones la concesión del distintivo de calidad a 27 empresas y servicios turísticos de la ciudad que han llevado a cabo las acciones de formación e implementación de este sistema de gestión turística. 7 nuevas empresas han comenzado este año con el proceso de integración en la red de calidad turística.

Las empresas se organizan en tres grupos, en función del nivel de implantación del proceso que tenga cada una. Así, las empresas de ciclo 1 son las que acaban de integrarse este año. Son un total de siete, entre las que se encuentran dos empresas de alojamiento, tres restaurantes, una cafetería y un comercio.

En cuanto a las empresas de ciclo 2, las que están en el segundo año de implantación de la red SICTED, hay un total de 12 establecimientos, a saber: dos empresas de guías turísticos, seis restaurantes, dos cafeterías, un comercio y un hotel. Finalmente, las más veteranas, las de ciclo 3, son 8. Entre ellas, los dos museos municipales, el castillo, la oficina de turismo, la Policía Local, una empresa de alojamiento una cafetería y un comercio.

Para el próximo año, está previsto un cambio en la metodología de acreditación de calidad, por lo que no se producirán nuevas incorporaciones de empresas, ya que se establecerá un período de adaptación en todas las empresas integradas en la red en la Comunidad Valenciana.

La mesa de calidad es un órgano colegiado encargado de facilitar la participación de todos los sectores económicos y servicios públicos de Xàtiva en la gestión del SICTED. Forman parte el alcalde, Roger Cerdà; la concejala de Turismo, Mariola Sanchis; la técnica de la Agencia Valenciana de Turismo, Eva Beltrán; las técnicas municipales, Mº Dolores Cazaurang y Edurne Bañuls y los representantes empresariales, Diego Fuentes, presidente de Adexa y Jordi Gimeno en representación de Xacex.

SICTED es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias, que trabaja con servicios turísticos de hasta 32 oficios diferentes, con el objetivo de mejorar la experiencia y satisfacción del turista.

Xàtiva fue la primera ciudad que se integró en la red SICTED desde que se produjo el cambio político en la Generalitat Valenciana. Roger Cerdà ha animado a los empresarios relacionados con esta actividad a que participen en la iniciativa, ya que “es muy importante que empecemos a caminar juntos para ir construyendo, desde los parámetros que marcan los sistemas de gestión de calidad, una industria turística local capaz de generar empleo y riqueza”.

La red SICTED integra ayuntamientos y entidades privadas como empresas de servicios turísticos y transportes, alojamientos y restauración o museos. Actualmente, SICTED incluye destinos turísticos tan consolidados como Morella, Denia, Gandía, Benidorm, Alicante, Peñíscola o Valencia.

El sistema de calidad turística SICTED ofrece varias ventajas como la mejora del posicionamiento turístico de Xàtiva, el aumento de la implicación sectorial en la mejora del producto turístico y un incremento en la coordinación entre el Ayuntamiento y las empresas de servicios turísticos de la ciudad.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cuatro × cuatro =