S’obri el termini d’exposició pública del Pla Especial de Protecció del Casc Històric

L’Ajuntament de Xàtiva porta a la Junta de Govern del proper dilluns l’exposició pública del Pla Especial de Protecció del Casc Històric, elaborat pel departament d’Urbanisme.

La finalitat d’aquest Pla Especial és regular urbanísticament el nucli antic de la ciutat, que quedarà contingut en aquest document agilitzant així els tràmits que se sol·liciten per part dels veïns i veïnes i uniformitzant els criteris, sense haver de passar per la comissió de Patrimoni (excepte per a aquells que afecten a Béns d’Interès Cultural).

Dilluns es tractarà la proposta de sotmetre a informació pública el document elaborat a instàncies de l’Ajuntament pel que fa a aquest Pla Especial, el qual consta de memòria informativa i justificativa, plànols d’informació i ordenació, normes, catàleg de Béns i estudis complementaris. La informació pública estarà disponible durant 45 dies hàbils, mitjançant la publicació d’anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en premsa i en el tauló d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament. Durant aquest període es podrà consultar la documentació i es podran formular les al·legacions i observacions que s’estimen oportunes. D’altra banda, l’Ajuntament prepara un procés participatiu per al major coneixement d’aquest Pla per part de la ciutadania.

Aquest expedient per a la redacció del Pla Especial es va iniciar en març de 2016, i durant l’any 2017 es van dur a terme diferents actuacions com ara el Pla de participació Pública (amb meses sectorials i ciutadanes segmentades) i l’avaluació ambiental i territorial estratègica. Ja en setembre de 2019 es va emetre l’Informe Ambiental i Territorial Estratègic favorable, el qual es va publicar al DOGV al mes de desembre.

El casc històric de Xàtiva va ser declarat en 1982 conjunt Històric-Artístic, i es troba inscrit en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià com a Bé d’Interès Cultural (BIC). En aquest conjunt existeixen 13 immobles BIC i 17 BRL (Bé de Rellevància Local) a més d’escuts nobiliaris i panells ceràmics. Així mateix existeix una àrea amb declaració de microreserva vegetal de la xarxa Natura 200, amb la denominació de «Serra del Castell».

No hay comentarios

Dejar respuesta