Roger Cerdà tanca la campanya reunint-se amb els veïns de Bixquert

L’alcalde emplaça també als residents de Carraixet a una reunió per atendre les seues reivindicacions

Roger Cerdà ha tancat hui les activitats de la campanya electoral municipal amb una reunió entre membres de la candidatura socialista i veïns i veïnes de Bixquert. Després d’haver assistit a un debat televisiu amb altres candidats, Cerdà ha escollit el Club de Camp Bixquert per arredonir l’atapeïda agenda de contactes amb la ciutadania que ha caracteritzat la seua pugna per revalidar l’alcaldia. En el marc de la convocatòria de hui, Roger Cerdà ha emplaçat també als residents en la zona de Carraixet a una reunió per atendre les seues reivindicacions. El punt i final de la campanya es viurà aquesta nit, a les 21:30 hores, amb una festa míting a l’Estació d’Autobusos, amenitzada per l’orquestra BBC Band.

L’alcalde ha escoltat les inquietuds dels habitants de Bixquert, caracteritzades per una demanda de majors serveis per part de l’Ajuntament, especialment en matèria de recollida de residus, il·luminació, servei postal i seguretat. No és la primera vegada que Cerdà manté contactes amb veïns del disseminat al llarg d’aquest any. El passat 22 de març, l’alcalde ja es va reunir amb l’Associació de Veïns de Bixquert, en una convocatòria oberta a la participació d’aquell qui desitjara assistir i on finalment va acudir la presidenta i una representant de la junta directiva.

De manera prèvia a la intervenció de Cerdà, Ignacio Reig ha fet un repàs per les actuacions de l’Ajuntament en la zona de Bixquert dutes a terme al llarg de la legislatura. Els socialistes també han recordat que la requalificació dels terrenys de Bixquert, de rurals a urbans -amb el consegüent increment de la contribució i del descontent, en similar proporció-, es va dur a terme en agost de 2000, per part del Partit Popular.

Per la seua part, Cerdà ha recordat la mesura principal que contempla en aquest cas: la creació de la figura de l’alcalde pedani de Bixquert, amb una partida pressupostària anual per a inversions en la zona. Al respecte Cerdà ha dit que «la seua missió serà actuar com a representant de l’Ajuntament a la zona de Bixquert, recollint els suggeriments dels veïns i atenent les seues necessitats per traslladar-les als departaments corresponents i supervisar la gestió municipal al respecte».

A l’igual que ha ocorregut en aquesta legislatura a les pedanies de Xàtiva, l’alcalde de Bixquert seria escollit de manera democràtica, mitjançant votació dels veïns i veïnes. En aquest cas, podrien votar tots els majors d’edat que tinguen residència habitual o vacacional a aquesta part de la ciutat.

Una altra de les mesures que contempla aplicar el PSPV-PSOE suposa millorar la seguretat a Bixquert, mitjançant la instal·lació de càmeres de vigilància als principals accessos de la urbanització, per tal de reforçar el dispositiu actual de vigilància de les forces de seguretat.

Pel que fa a l’apartat de Medi Ambient, els socialistes proposen una sèrie de mesures amb especial incidència en la qüestió de la recollida de residus sòlids urbans. Entre elles, destaca l’increment dels punts de recollida selectiva per tota la zona del disseminat. Com a reforç d’aquesta mesura, el programa del PSPV-PSOE de Xàtiva contempla la implantació d’una major freqüència de pas dels vehicles de recollida de residus sòlids urbans, així com el foment de la posada en marxa de sistemes de compostatge domèstic per tal de reduir la producció d’aquest residu orgànic. Aquestes propostes es complementen amb altres mesures de tipus fiscal, com la bonificació de la instal·lació de sistemes de depuració d’aigües residuals en els disseminats.


En Castellà:

Roger Cerdà cierra la campaña reuniéndose con los vecinos de Bixquert

El alcalde emplaza también a los residentes de Carraixet a una reunión para atender sus reivindicaciones

Roger Cerdà ha cerrado hoy las actividades de la campaña electoral municipal con una reunión entre miembros de la candidatura socialista y vecinos y vecinas de Bixquert. Después de haber asistido a un debate televisivo con otros candidatos, Cerdà ha escogido el Club de Camp Bixquert para redondear la apretada agenda de contactos con la ciudadanía que ha caracterizado su pugna por revalidar la alcaldía. En el marco de la convocatoria de hoy, Roger Cerdà ha emplazado también a los residentes en la zona de Carraixet a una reunión para atender sus reivindicaciones. El punto y final de la campaña se vivirá esta noche, a las 21:30 horas, con una fiesta mitin en la Estación de Autobuses, amenizada por la orquesta BBC Band.

El alcalde ha escuchado las inquietudes de los habitantes de Bixquert, caracterizadas por una demanda de mayores servicios por parte del Ayuntamiento, especialmente en materia de recogida de residuos, iluminación, servicio postal y seguridad. No es la primera vez que Cerdà mantiene contactos con vecinos del diseminado a lo largo de este año. El pasado 22 de marzo, el alcalde ya se reunió con la Asociación de Vecinos de Bixquert, en una convocatoria abierta a la participación de aquel que deseara asistir y donde finalmente acudió la presidenta y una representante de la junta directiva.

De manera previa a la intervención de Cerdà, Ignacio Reig ha hecho un repaso por las actuaciones del Ayuntamiento en la zona de Bixquert llevadas a cabo a lo largo de la legislatura. Los socialistas también han recordado que la recalificación de los terrenos de Bixquert, de rurales a urbanos -con el consiguiente incremento de la contribución y del descontento, en similar proporción-, se llevó a cabo en agosto de 2000, por parte del Partido Popular.

Por su parte, Cerdà ha recordado la medida principal que contempla en este caso: la creación de la figura del alcalde pedáneo de Bixquert, con una partida presupuestaria anual para inversiones en la zona. Al respecto Cerdà ha dicho que «su misión será actuar como representante del Ayuntamiento en la zona de Bixquert, recogiendo las sugerencias de los vecinos y atendiendo a sus necesidades para trasladarlas a los departamentos correspondientes y supervisar la gestión municipal al respecto».

Al igual que ha ocurrido en esta legislatura en las pedanías de Xàtiva, el alcalde de Bixquert sería elegido de forma democrática, mediante votación de los vecinos y vecinas. En este caso, podrían votar todos los mayores de edad que tengan residencia habitual o vacacional en esta parte de la ciudad.

Otra de las medidas que contempla aplicar el PSPV supone mejorar la seguridad en Bixquert, mediante la instalación de cámaras de vigilancia en los principales accesos de la urbanización, con el fin de reforzar el dispositivo actual de vigilancia de las fuerzas de seguridad.

En cuanto al apartado de Medio Ambiente, los socialistas proponen una serie de medidas con especial incidencia en la cuestión de la recogida de residuos sólidos urbanos. Entre ellas, destaca el incremento de los puntos de recogida selectiva por toda la zona del diseminado. Como refuerzo de esta medida, el programa del PSPV-PSOE de Xàtiva contempla la implantación de una mayor frecuencia de paso de los vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos, así como el fomento de la puesta en marcha de sistemas de compostaje doméstico para reducir la producción de este residuo orgánico. Estas propuestas se complementan con otras medidas de tipo fiscal, como la bonificación de la instalación de sistemas de depuración de aguas residuales en los diseminados.

No hay comentarios

Dejar respuesta