Portalemp oferta un lloc de treball de «Tècnic d’assessor laboral»

També hi ha vigents altres ofertes qualificades i no qualificades

 El portal web d’ocupació Portalemp, de l’Ajuntament de Xàtiva, ha publicat recentment una oferta de «Tècnic assessor laboral» per al municipi de l’Olleria, amb contracte indefinit, destinada a Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats.

Les funcions d’aquest lloc de treball seran la tramitació d’altes i baixes en la seguretat social, la formalització de contractes de treball pròrrogues, sol·licituds de prestacions de desocupació, jubilació o invalidesa i elaboració de nòmines i liquidacions, entre d’altres. Les titulacions que es demanen per al lloc de treball són Diplomatura en Enginyeria Tècnica o en Relacions Laborals, o bé grau en Relacions Laborals.

A més a més, des del portal també han destacat altres ofertes qualificades i no qualificades existents, com ara un magatzem de cítrics que demanda des de recol·lectors i encaixadores fins a tècnics de control de qualitat i operaris de maquinària.

Totes les ofertes laborals es poden consultar de forma telemàtica a la pàgina web del portal: https://xativa.portalemp.com/.


En Castellà:

Portalemp oferta un puesto de trabajo de «Técnico de asesor laboral»

También hay vigentes otras ofertas cualificadas y no cualificadas

El portal web de empleo Portalemp, del Ayuntamiento de Xàtiva, ha publicado recientemente una oferta de «Técnico asesor laboral» para el municipio de Ollería, con contrato indefinido, destinada a Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.
Las funciones de este puesto de trabajo serán la tramitación de altas y bajas en la seguridad social, la formalización de contratos de trabajo, prórrogas, solicitudes de prestaciones de desempleo, jubilación o invalidez y elaboración de nóminas y liquidaciones, entre otros. Las titulaciones que se demandan para el puesto de trabajo son Diplomatura en Ingeniería Técnica o en Relaciones Laborales, o bien grado en Relaciones Laborales.
Además, desde el portal también han destacado otras ofertas cualificadas y no cualificadas existentes, como un almacén de cítricos que demanda desde recolectores y encajadores hasta técnicos de control de calidad y operarios de maquinaria.

Todas las ofertas laborales se pueden consultar de forma telemática en la página web del portal: https://xativa.portalemp.com/.

No hay comentarios

Dejar respuesta