L’Arxiu Municipal de Xàtiva es trasllada a unes noves dependències

Aquest arxiu notarial, que ha estat des de 1996 ubicat a l’Arxiu Municipal de Xàtiva, es trasllada a unes noves dependències per requisits tècnics i legals

Les instal·lacions de l’arxiu històric de protocols del Districte Notarial de Xàtiva, les quals han de ser proporcionades obligatòriament de manera gratuïta per l’Ajuntament en conformitat amb la legislació vigent, han sigut traslladades a un nou local ubicat a l’Avinguda Ausiàs March, 2. Amb aquest canvi, l’Ajuntament de Xàtiva, a més de complir amb la legalitat, continua amb el seu compromís de donar un servei rigorós per a la guarda d’aquest tipus de documentació.

archivo-municipal-diaridigital.esEl trasllat d’aquest arxiu, que ha sigut executat en la seua totalitat per empreses de Xàtiva, es deu a requisits tècnics i legals, fonamentalment d’espai, ja que les instal·lacions de l’Arxiu Municipal on s’ubicaven aquests documents resultaven insuficients per superar el volum de protocols. A més a més, amb la jubilació de l’antic notari-arxiver, el Districte Notarial de Xàtiva ha tingut que assumir quasi un miler de volums que agreujava el problema d’espai i de les condicions òptimes per al compliment de la legislació vigent.

El Districte Notarial ha estat ubicat des de 1996 fins a l’actualitat a l’Arxiu Municipal de la ciutat, complint durant aquest temps amb les normes requerides per als documents notarials. Pel que fa al nou local, ubicat a Ausiàs March, i posat en funcionament després de seguir tots els procediments establerts, compta amb totes les característiques tècniques que un Districte Notarial ha de tenir actualment: proximitat a la Notaria del notari-arxiver actual, local en planta baixa d’uns 170 m2, proximitat a l’estació de ferrocarril, condicions idònies d’accés, facilitat de càrrega i descàrrega, espai diàfan per a la instal·lació de prestatgeries i amb la possibilitat de complir amb les obligacions tècniques de l’arxivística moderna.


En Castellà:

El archivo notarial de Xàtiva estreno sede


Este archivo notarial, que ha estado desde 1996 ubicado en el Archivo Municipal de Xàtiva, se traslada a unas nuevas dependencias por requisitos técnicos y legales

Las instalaciones del archivo histórico de protocolos del Distrito Notarial de Xàtiva, las cuales tienen que ser proporcionadas obligatoriamente de manera gratuita por el Ayuntamiento en conformidad con la legislación vigente, han sido trasladadas a un nuevo local ubicado en la Avenida Ausiàs March, 2. Con este cambio, el Ayuntamiento de Xàtiva, además de cumplir con la legalidad, continúa con su compromiso de dar un servicio riguroso para la guarda de este tipo de documentación.


El traslado de este archivo, que ha sido ejecutado en su totalidad por empresas de Xàtiva, se debe a requisitos técnicos y legales, fundamentalmente de espacio puesto que las instalaciones del Archivo Municipal donde se ubicaban estos documentos, resultaban insuficientes para superar el volumen de protocolos. Además, con la jubilación del antiguo notario-archivero, el Distrito Notarial de Xàtiva ha tenido que asumir casi un millar de volúmenes que agravaba el problema de espacio y de las condiciones óptimas para el cumplimiento de la legislación vigente.


El Distrito Notarial ha sido ubicado desde 1996 hasta la actualidad en el Archivo Municipal de la ciudad, cumpliendo durante este tiempo con las normas requeridas para los documentos notariales. En cuanto al nuevo local, ubicado en Ausiàs March, y puesto en funcionamiento después de seguir todos los procedimientos establecidos, cuenta con todas las características técnicas que un Distrito Notarial tiene que tener actualmente: proximidad a la Notaría del notario-archivero actual, local en planta baja de unos 170 m2, proximidad a la estación de ferrocarril, condiciones idóneas de acceso, facilidad de carga y descarga, espacio diáfano para la instalación de estanterías y con la posibilidad de cumplir con las obligaciones técnicas de la archivística moderna.

No hay comentarios

Dejar respuesta