Cartes dels lectors: Associació de Pares Mares i Alumnes CEP Gozalbes Vera (AMPA)

Davant la multitud de queixes rebudes per part de les famílies que pertanyen al Centre Educatiu Public Gozalbes Vera, l’Associació de Mares Pares i Alumnes pertanyent a esmentat centre denuncia la situació que han de suportar els xiquets i xiquetes adscrits cada matí en haver d’observar situacions tan indignes com la que ha tingut lloc aquest matí.
Aquesta situació no és una cosa puntual, aquesta associació ja comunique a les autoritats competents la problemàtica que es viu dia rere dia en els voltants del centre i participe en la recollida de signatures que inicie l’associació de veïns sense rebre cap resposta.
Ja n’hi ha prou, prenguen les mesures necessàries perquè els 250 xiquets i xiquetes no hagen de suportar mentre estan en el pati del col·le crits, baralles, olors a orín, femta humana entre els arbustos, persones en estat d’embriaguesa i altres símptomes etc.

La Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana (LPSC) en l’art 36 apartat 16 regula el consum o la tinença il·lícita de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, encara que no estigueren destinades al trànsit, en llocs, vies, establiments públics o transports col·lectius, així com l’abandó dels instruments o altres efectes emprats per a això en els citats llocs.
Des de l’associació de mares pares i alumnes (AMPA) del CEP Gozalbes Vera denunciem la situació que es viu dia rere dia a les portes del centre, en el Jardí Selgas i Jardí de la Pau atemptant a la llei esmentada.

¨ Venim observant des de fa temps la concurrència de persones en estat embriac en condicions poc saludables havent de suportar olors de substàncies psicotròpiques amb els nostres menors al voltant. ¨ ens transmeten les famílies.
No podem obviar l’estat en el qual es troba el parc i l’eixida del col·legi amb els bo tellines, llandes de cervesa, burilles, etc.
Per tot l’anteriorment exposat sol·licitem a qui corresponga prenga les mesures oportunes que garantisca la seguretat dels nostres menors abordant la situació adequadament.

Foto portada: Vista des del pati del col·legi
Imatge presa el dia 8 de maig 2024

Des de l’Ajuntament

Volem constatar que l’Ajuntament de Xàtiva entén les queixes de l’AMPA i que es redoblaran esforços per tal de reduir el màxim possible aquesta situació, intensificant la coordinació d’accions entre Policia Local, Benestar Social i Policia Nacional.

No obstant, també volem aclarir que la Policia Local ha denunciat a la persona causant de la situació fins en 9 ocasions, havent dut a terme més de 14 intervencions, on s’han retirat diversos estris i s’ha decomissat alcohol.

En tots casos es tracta de faltes administratives, motiu pel qual no es pot recórrer a la jurisdicció penal. L’ordenament jurídic espanyol garanteix el dret a la lliure circulació de les persones, i la policia no pot desallotjar a ningú d’un espai públic sense causa que habilite eixa acció de desallotjament.

A més de les diverses intervencions col·lectives que ja s’han realitzat des del departament de Benestar Social, se li oferirà el recurs d’accés a una solució habitacional per a persones en situació de risc, però són solucions que la persona afectada ha d’acceptar voluntàriament i que no es poden imposar. En aquest moment, no existeixen mesures judicials que permeten una acció de major contundència.

No hay comentarios

Dejar respuesta