L’Alcúdia de Crespins liquida l’exercici 2021 amb un superàvit de 385.000 euros

Un superàvit resultant que permetrà juntament amb el Pla d’Inversions de la Diputació abordar inversions molt necessàries per al municipi

L’Ajuntame L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins ha presentat la liquidació del pressupost de l’exercici passat en l’última sessió plenària de caràcter extraordinària celebrada la setmana passada. D’aquesta manera es va donar compte del resultat pressupostari de 2021, el qual, ha suposat un superàvit de 385.626 euros, la qual cosa genera una capacitat de finançament de 307.047 euros i, per consegüent, es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Un superàvit resultant per import de 385.000 euros que permetrà juntament amb el Pla d’Inversions de la Diputació de València que superarà els 620.000 euros, abordar inversions molt necessàries per al municipi, així com la millora dels serveis públics.

Com ha explicat el regidor d’Hisenda, Roberto Granero, l’Ajuntament compleix la finalitat d’estabilitat pressupostària entés com la situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament i el límit de deute públic, ja que tenint en compte la suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021 i, per tant, la no exigència per part del Ministeri de la seua presentació, la liquidació presentada aporta el capital viu de les operacions de crèdit vigents del Consistori a 31 de desembre de 2021, que ascendeixen a 688.675 euros, què suposa un índex d’endeutament de tan sols el 15,18% molt inferior al 110% dels ingressos corrent, com al límit del 75% establert per la D.A. 14a del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre.

Granero ha remarcat que «seguim amb la línia dels exercicis anteriors, complint els paràmetres que ens marca el Ministeri d’Hisenda, atenent totes les obligacions financeres i judicials, així com el deute entre administracions que arrosseguem i, per tant, reduint deute».

Noves ordenances

A la mateixa sessió plenària es va aprovar per unanimitat l’actualització de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització d’instal·lacions esportives i activitats esportives. Text que cobertura tots els serveis esportius que presta l’Ajuntament a la ciutadania i actualitza els preus. La proposta de la Regidoria d’Esports va ser tractada en el Consell Municipal, abans d’elevar-la al plenari.

Per altra banda, s’ha aprovat provisionalment la modificació parcial de l’ordenança fiscal reguladora sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana després de la recent sentència del Tribunal Constitucional. D’aquesta forma s’adequa i adapta l’ordenança fiscal a la nova normativa mantenint el tipus de gravamen.

No hay comentarios

Dejar respuesta