L’Alcúdia de Crespins aprova l’oferta d’ocupació pública amb un total de catorze places

La Taula General de Negociació va aprovar, en la reunió celebrada divendres passat dia 25, una oferta d’ocupació pública de 14 places: 6 per a la brigada d’obres, 3 Conserges, 2 auxilars d’ajuda a domicili,1 Netejadora i altres dues per al cos de la Policia Local.

La nova oferta d’ocupació pública, segons el govern local, s’até a «les possibilitats que va permetre la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, amb l’objectiu de consolidar i estabilitzar l’ocupació a l’ajuntament», sent així inclosos llocs que han de reunir una sèrie de requisits, com tindre un caràcter estructural, disposar de dotació pressupostària i haver sigut exercits temporal o interinament de manera ininterrompuda almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2017″.
Que Segons estableix l’article 10.4 del TREBEP, els vacants que estan sent exercides per funcionaris interins, perquè no és possible la seua cobertura per funcionaris de carrera, han de ser incloses en l’ofereix d’ocupació corresponent a l’exercici en què és produeix el seu nomenament i, si no fóra possible, en la següent, llevat que és decidisca la seua amortització. Mateix criteri seguit per la LOGFPV en el seu article 16.6.”in fine”. Igualment, la LOGFPV, en el seu article 18.5, estableix que els llocs de treball vacants exercits per personal laboral temporal hauran d’incloure’s en l’ofereix d’ocupació corresponent a l’exercici en què és produïsca la formalització del contracte i, si no fóra possible, en la següent, llevat que és decidisca la seua amortització. F) Considerant el que és disposa pel Decret 180/2018, de 5 d’octubre, del Consell, pel qual és desenvolupa la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, en el seu article 4.4.

Després de l’aprovació d’aquesta oferta, en un termini màxim de tres anys es produirà la corresponent convocatòria en els termes i condicions que es determinen i d’acord amb la normativa vigent, atès que l’ajuntament defensa que «com en ocasions anteriors», ha «esgotat totes les possibilitats legals existents» per a la cobertura del màxim nombre possible de places vacants. Cal esmentar que les dues places oferides per a la Policia Local es convocaran abans del 31 de desembre de 2019.
Altres temes tractats en la taula de negociació han sigut la modificació d’algunes funcions de la RPT, com a millores salarials de la Policia Local i la creació d’una borsa de treball d’arquitecte tècnic per al departament d’Urbanisme.

El regidor de Personal a l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins, Pepe Garrigos, ha defensat que es tracta de «la major oferta extraordinària d’ús dels últims anys», atès que el pressupost municipal de 2018, l’últim aprovat pel consistori, reconeixia un total de 14 places vacants en la plantilla de l’ajuntament.

De igual forma que esta situació es fa per un proces de cosoladició dels llocs de treball despres del acord entre el Ministari dAdministració Publica i Sindicats 2019-2023.

No hay comentarios

Dejar respuesta