L’Alcúdia de Crespins aprova la liquidació del pressupost de 2015 

La liquidació corresponent al Pressupost 2015 de l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins llança un resultat “molt positiu” per a les arques municipals en tancar amb superàvit, reflectint així la bona gestió que dels fons públics s’està duent a terme per part l’equip de govern, tal i com expliquen fonts municipals.

Des de l’Ajuntament es volen destacar diverses de les magnituds que oferix la liquidació del Pressupost 2015:

En primer lloc el remanent líquid de Tresoreria que reflectix una situació de superàvit acumulat de la Corporació que ascendix a 1.091.087,35 euros.

En segon lloc, que els ingressos corrents liquidats ascendixen a 3.217.070,69EUR. Amb un estalvi net de la Corporació ascendix a prop de mig milió d’euros (443.607,25EUR). El resultat pressupostari corresponent a l’exercici presenta un saldo positiu de 303.122,06EUR, és a dir, el resultat és la diferència d’ingressos i gastos durant l’exercici. A diferència del rebrolla’t de Tresoreria, el resultat pressupostari únicament pren com a referència les obligacions i despeses de l’exercici concret.

“Aquestes xifres manifesten la bona gestió que realitza l’equip de Govern municipal de L’Alcúdia de Crespins, que pot resumir-se de forma simplificada en que l’Ajuntament gasta menys del que ingressa. En el context econòmic actual, aquests bons resultats econòmics no són fruit de la casualitat, sinó que són el resultat d’un procés de millora contínua en la gestió”.

L’adopció de les mesures que el  govern municipal ha engegat per a aconseguir mantenir la bona salut econòmica de l’Ajuntament han suposat tot un “encert”, sent aquesta característica un dels elements diferenciadors d’aquesta Administració local, tal i com senyalen.

Així mateix, fonts municipals han apuntat que “la millora en aquests indicadors es deu en gran manera a la bona gestió de cobrament que es realitza per l’Ajuntament, que ha millorat respecte a l’exercici anterior”

Finalment, des del Consistori han volgut agrair als veïns del poble el seu alt sentit de la responsabilitat en el pagament dels tributs, atès que els nivells de recaptació en via voluntària dels principals tributs es vénen mantenint en xifres molt elevades: en l’IBI del 78,61%, en l’Impost de Vehicles (IVTM) en el 85,33% o en la nova taxa de recollida de residus se situa igualment entorn al 85%, i tot açò garanteix una autonomia financera a l’Ajuntament que li permet finançar els serveis públics que presta, el nivell dels quals i qualitat s’ha vingut mantenint pese la duresa de la crisi, i, fins i tot, s’han vist incrementats.

En definitiva, l’Ajuntament està complint escrupolosament amb tots els objectius fixats en la regulació d’estabilitat pressupostària, singularment amb el referit a la reducció del dèficit públic que constitueix la pedra angular de la política econòmica del govern. Per aquesta raó, podrà incrementar durant 2016 el seu capítol d’inversions en el poble.

Pepe Garrigos; Vicealcalde, i Regidor d’Hisenda, Personal i Seguretat Ciutadana, manifesta que amb les dades obtingudes es conclou que la Liquidació pressupostària de l’exercici 2015 genera superàvit en comptabilitat nacional. El resultat de l’avaluació de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària  que de les dades de la Liquidació es desprèn una capacitat de finançament d’equivalent al 14.64% dels ingressos no financers ajustats.

Respecte al compliment de l’objectiu de regla de despesa, se supera lleugerament la despesa computable respecte a l’exercici 2014, no obstant l’increment de bases imposables d’IBI urbana per aplicació dels coeficients de l’art. 32 del RD Legislatiu 1/2004, de 5 de març eleva el sostre de despesa computable en quantia de 178.295,38 euros, que produeix un folgat compliment de l’objectiu de regla de despesa en 142.409,17 euros

El Resultat Pressupostari de l’exercici és POSITIU i se situa en 303.122,06 euros.

L’Estalvi Net de l’exercici és POSITIU per un import de 443.607,25 euros.

El Remanent de Tresoreria per a Despeses Generals té caràcter POSITIU per una quantia d’1.091.087,35 euros.

I que els drets pendents de cobrament ascendixen a tan sols 491.227,54EUR després de la depuració efectuada en la comptabilitat municipal. “Xifres que demostren els bons resultats d’este primer any de treball” assenyala el vicealcalde.

Tota l’informació de la liquidació 2015 està disponible per a consulta de qualsevol veí en la pàgina web d’ajuntament.

No hay comentarios

Dejar respuesta

4 × 5 =