L’ajuntament de Xàtiva repararà les deficiències del jardí de la Plaça Constitució

El projecte, que tindrà un pla d’execució d’un mes, comptarà amb un pressupost de 25.000 euros

L’ajuntament de Xàtiva ha iniciat els tràmits per reparar les deficiències que presenta el paviment del Jardí de la Plaça Constitució, com desnivells, escocells encegats o pegats amb llambordes de distint color; amb la intenció d’aconseguir una àrea de jocs amb un paviment plenament segur.

Aquesta àrea, que ja presentava des de feia temps un paviment prou insegur per als més menuts degut a la llamborda de formigó sobre la qual es disposa un paviment de lloses de cautxú únicament al àrea ocupada per jocs infantils existents, mostra un paviment replet de reparacions fetes amb diferents materials i amb una gran quantitat de pegats realitzats per omplir antics escocells o les bases de jocs retirats actualment.

Per aquest motiu i per fer front a l’opció d’una reparació generalitzada de tot el paviment existent al jardí, s’ha preferit triar i utilitzar un paviment de seguretat de cautxú completament nou. Aquesta elecció millorarà notablement les condicions d’utilització d’aquesta àrea de jocs ja que tota ella tindrà un paviment tou, apte per gaudir de jocs infantils de tot tipus.

L’obra, a banda de complir totalment la normativa d’accessibilitat, introduirà canvis cromàtics i de textures entre els diferents jocs i l’entorn per afavorir l’orientació espacial i la percepció de l’usuari. A més a més, aquest projecte no contempla la modificació de recollida d’aigües ja que aquest paviment de cautxú és permeable i permet que el sistema de recollida d’aigües que conserva a la seua base funcione correctament.

El projecte de l’Ajuntament de Xàtiva tindrà un pla d’execució d’un mes i comptarà amb un pressupost total de 25.000 euros.


En Castellà:

El ayuntamiento de Xàtiva reparará las deficiencias del jardín de la Plaza Constitución

El proyecto, que tendrá un plan de ejecución de un mes, contará con un presupuesto de 25.000 euros

El ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado los trámites para reparar las deficiencias que presenta el pavimento del Jardín de la Plaza Constitución, tales como desniveles, alcorques cegados o parches con adoquines de distinto color; con la intención de conseguir una área de juegos con un pavimento plenamente seguro.

Esta área, que ya presentaba desde hacía tiempo un pavimento bastante inseguro para los más pequeños debido al adoquín de hormigón sobre el cual se dispone un pavimento de losas de caucho únicamente en el área ocupada por juegos infantiles existentes, muestra un pavimento repleto de reparaciones hechas con diferentes materiales y con una gran cantidad de parches realizados para llenar antiguos alcorques o las bases de juegos retirados actualmente.


Por este motivo y para hacer frente a la opción de una reparación generalizada de todo el pavimento existente en el jardín, se ha preferido elegir y utilizar un pavimento de seguridad de caucho completamente nuevo. Esta elección mejorará notablemente las condiciones de utilización de esta área de juegos puesto que toda ella tendrá un pavimento blando, apto para disfrutar de juegos infantiles de todo tipo.


La obra, además de cumplir totalmente la normativa de accesibilidad, introducirá cambios cromáticos y de texturas entre los diferentes juegos y el entorno para favorecer la orientación espacial y la percepción del usuario. Además, este proyecto no contempla la modificación de recogida de aguas puesto que este pavimento de caucho es permeable y permite que el sistema de recogida de aguas que conserva a su base funciono correctamente.


El proyecto del Ayuntamiento de Xàtiva tendrá un plan de ejecución de un mes y contará con un presupuesto total de 25.000 euros.

No hay comentarios

Dejar respuesta