L’Ajuntament de Xàtiva es querellarà pels sobrecostos de la Ciutat de l’Esport

L’Ajuntament es querellarà contra el contractista, la direcció facultativa i l’arquitecte municipal pels sobrecostos de la Ciutat de l’Esport

En el plenari municipal de l’Ajuntament de Xàtiva del proper dissabte es votarà la decisió d’exercir accions penals derivades de l’execució del contracte d’obra pública de la Ciutat de l’Esport. La pretensió es basa en un informe dels serveis jurídics municipals que proposa la reclamació d’accions penals pels sobrecostos de l’obra contra l’arquitecte municipal (aleshores, Antonio Vela), l’empresa contractista (Acciona Infraestructuras, S.A.) i la direcció facultativa de l’obra (IDOM lngeniería y Arquitectura S.A.).

L’informe dels serveis jurídics estableix la reclamació de les responsabilitats “al contractista i a la direcció facultativa, així com a l’Arquitecte Municipal que es va prestar a col·laborar, emetent un informe sabent que el mateix no justificava les actuacions realitzades”. El document senyala la presumpta comissió dels delictes de prevaricació administrativa, falsedat en document públic, estafa i/o apropiació indeguda. A més a més, els serveis jurídics proposen la reclamació de danys i perjudicis.

En relació a aquest assumpte, en la Comissió d’Hisenda de l’Ajuntament, celebrada el passat divendres 22 de març, l’Ajuntament va acordar la concertació d’una operació de préstec per fer front al pagament de la sentència pels sobrecostos de la Ciutat de l’Esport. Aquest préstec tindrà un import de 1.813.372,53 euros, operació que comporta uns interessos de 443.213,66 euros. Els 1,8 milions € s’han de pagar a Acciona el pròxim 30 de juny, com a conseqüència de l’acte del Tribunal Suprem desestimant el recurs de cassació que l’Ajuntament va interposar contra la sentència 224/2016 del TSJCV.

Sobre el particular, l’informe dels serveis jurídics municipals posa de manifest que el sobrecost es va produir “sense autorització de l’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Xàtiva i no va ser objecte de cap expedient de modificació de contracte […]. En lloc d’això, es concertaren contractista i direcció facultativa per a dur a terme el seu propòsit d’incrementar el preu del contracte buscant un altre mode de propiciar dit increment”.

Les quantitats que reconeixen les sentències són 375.666,86 euros per obres executades i recollides en un projecte complementari, l’aprovació de les quals per part de l’Ajuntament no consta; 670.021,36 euros, més lVA, per treballs realitzats al marge del projecte original i del modificat, encarregades per la direcció facultativa; 62.549,70 euros, més lVA, corresponents a l’equipament de jocs “pitch & put”, o de golf, instal·lació que actualment no existeix, i 24.124,72 euros, més lVA, en concepte de reparacions executades durant el període de garantia.

El regidor d’Hisenda, Ignacio Reig ha declarat que “portem a plenari la contractació d’un préstec d’1,8 milions € per a pagar l’últim desastre del PP en aquesta legislatura. Tenim que assumir la sentència en contra de l’Ajuntament pels sobrecostos de la Ciutat de l’Esport. Un desastre absolut. La indignació ens ha portat a posar una querella per a buscar responsabilitats. Els ciutadans de Xàtiva tardarem una dècada en pagar el malbaratament de diners públics en la Ciutat de l’Esport”.


En castellà:

El Ayuntamiento se querellará contra el contratista, la dirección facultativa y el arquitecto municipal por los sobrecostes de la Ciudad del Deporte

Xàtiva pedirá un préstamo de 1’8 millones € para afrontar el pago de los sobrecostes de la obra del polideportivo

En el pleno municipal del Ayuntamiento de Xàtiva del próximo sábado se votará la decisión de ejercer acciones penales derivadas de la ejecución del contrato de obra pública de la Ciudad del Deporte. La pretensión se basa en un informe de los servicios jurídicos municipales que propone la reclamación de acciones penales por los sobrecostes de la obra contra el arquitecto municipal (entonces, Antonio Vela), la empresa contratista (Acciona Infraestructuras, SA) y la dirección facultativa de la obra (IDOM lngeniería y Arquitectura SA).

El informe de los servicios jurídicos establece la reclamación de las responsabilidades “al contratista y la dirección facultativa, así como el Arquitecto Municipal que se prestó a colaborar, emitiendo un informe a sabiendas de que el mismo no justificaba las actuaciones realizadas”. El documento señala la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento público, estafa y/o apropiación indebida. Además, los servicios jurídicos proponen la reclamación de daños y perjuicios.

En relación a este asunto, en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, celebrada el pasado viernes 22 de marzo, el Ayuntamiento acordó la concertación de una operación de préstamo para hacer frente al pago de la sentencia por los sobrecostes de la Ciudad del Deporte. Este préstamo tendrá un importe de 1.813.372,53 euros, operación que conlleva unos intereses de 443.213,66 euros. Los 1,8 millones € se tienen que pagar a Acciona el próximo 30 de junio, como consecuencia del auto del Tribunal Supremo desestimando el recurso de casación que el Ayuntamiento interpuso contra la sentencia 224/2016 del TSJCV.

Sobre el particular, el informe de los servicios jurídicos municipales pone de manifiesto que el sobrecoste se produjo “sin autorización del órgano de contratación del Ayuntamiento de Xàtiva y no fue objeto de ningún expediente de modificación de contrato [.. .]. En lugar de eso, se concertaron contratista y dirección facultativa para llevar a cabo su propósito de incrementar el precio del contrato buscando otro modo de propiciar dicho incremento “.

Las cantidades que reconocen las sentencias son 375.666,86 euros por obras ejecutadas y recogidas en un proyecto complementario, cuya aprobación por parte del Ayuntamiento no consta; 670.021,36 euros, más IVA, por trabajos realizados al margen del proyecto original y del modificado, encargadas por la dirección facultativa; 62.549,70 euros, más IVA, correspondientes al equipamiento de juegos “pitch & put”, o de golf, instalación que actualmente no existe, y 24.124,72 euros, más IVA, en concepto de reparaciones ejecutadas durante el período de garantía.

El concejal de Hacienda, Ignacio Reig ha declarado que “llevamos a pleno la contratación de un préstamo de 1,8 millones € para pagar el último desastre del PP en esta legislatura. Tenemos que asumir la sentencia en contra del Ayuntamiento por los sobrecostes de la Ciudad del Deporte. Un desastre absoluto. La indignación nos ha llevado a poner una querella para buscar responsabilidades. Los ciudadanos de Xàtiva tardaremos una década en pagar el despilfarro de dinero público en la Ciudad del Deporte “.

No hay comentarios

Dejar respuesta

dieciseis − once =